Informacije javnega

Informacije javnega značaja

/ Katalog informacij javnega značaja / Program dela / Letna poročila / Načrt za uveljavljanje enakosti spolov / Strateški razvojni načrt

Ne spreglejte

1. Osnovni podatki o katalogu
2. Splošni podatki o družbi in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv družbe: 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Odgovorna oseba: 

doc. dr. Branko Gabrovec.

Datum prve objave kataloga: 

čet, 01/02/2014

Datum zadnje spremembe: 

ned, 10/02/2022

Spletni naslov, kjer je katalog dostopen: 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.nijz.si

Druge oblike kataloga: 

Tiskana oblika je dostopna na sedežu NIJZ, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, od ponedeljka do petka od 9. do 14. ure v Uradu direktorja.

 

 1. Splošni podatki o družbi in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji družbe

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: 

NIJZ je organiziran v centralno enoto (znotraj katere je organiziranih devet centrov in šest skupnih strokovnih služb) in devet območnih enot.

Centralna enota (Trubarjeva cesta 2, Ljubljana):

 • Center za proučevanje in razvoj zdravja, predstojnica Ada Hočevar Grom
 • Center za nalezljive bolezni, predstojnica dr. Marta Grgič Vitek, dr.med., spec.
 • Center za zdravstveno ekologijo, predstojnica Nina Pirnat
 • Center za zdravstveno varstvo, predstojnik doc. dr. Tit Albreht
 • Center za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja, predstojnik Radivoje Pribaković Brinovec
 • Center za informatiko v zdravstvu, predstojnik dr. Dalibor Stanimirovič
 • Zdravstveno podatkovni center, predstojnica Marjeta Zaletel
 • Center za zgodnje odkrivanje raka, predstojnica dr. Dominika Novak Mlakar
 • Center za duševno zdravje, predstojnik Matej Vinko
 • Center za komuniciranje, predstojnik Mitja Vrdelja
 • Center Šola javnega zdravja, predstojnik prim. prof. dr. Ivan Eržen

Območne enote:

 • Območna enota Celje, Ipavčeva cesta 18, Celje, predstojnica prim. doc. dr. Alenka Trop Skaza
 • Območna enota Koper, Vojkovo nabrežje 4a, Koper, predstojnik Boris Kopilovič
 • Območna enota Kranj, Gosposvetska ulica 12, Kranj, predstojnica prim. Alenka Hafner
 • Območna enota Ljubljana, Zaloška cesta 29, Ljubljana, predstojnik dr. Tomaž Čakš
 • Območna enota Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor, predstojnik Zoran Simonovič
 • Območna enota Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 2b, Murska Sobota, predstojnik Martin Ranfl
 • Območna enota Nova Gorica, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, Nova Gorica, predstojnik doc. dr. Marko Vudrag
 • Območna enota Novo mesto, Muzejska ulica 5, Novo mesto, predstojnica Bonia Miljavac
 • Območna enota Ravne na Koroškem, Ob Suhi 5b, Ravne na Koroškem, predstojnica Neda Hudopisk

Skupne strokovne službe (Trubarjeva cesta 2, Ljubljana):

 • Sektor za splošne zadeve, vodja Tanja Amon
 • Pravno-sistemska služba, vodja mag. Vesna Vižintin Šporn
 • Kadrovska služba, vodja Maja Čelešnik Grmič
 • Sektor ekonomike, vodja Kristina Kuhanec Tratar
 • Finančno-računovodska služba, vodja Tjaša Novak
 • Služba za nabavo, Barbara Gorski
 • Služba za preskrbo s cepivi, vodja Staša Javornik
 • Služba za upravljanje projektov in raziskovalno dejavnost, vodja Tina Lipušček
 • Sektor za investicije, varnost in vzdrževanje, vodja Jernej Bevk

Organigram družbe: 

Organigram NIJZ

Kratek opis delovnega področja družbe: 

NIJZ je nacionalni inštitut, katerega glavni namen je proučevanje, varovanje in zviševanje ravni zdravja prebivalstva Republike Slovenije (RS) s pomočjo preventivnih ukrepov.

Ključne dejavnosti NIJZ, ki jih financira Ministrstvo za zdravje RS, obsegajo zagotavljanje podatkov s področja zdravja in zdravstvenega varstva, spremljanje in ocenjevanje zdravja prebivalstva; prepoznavanje groženj zdravju in oblikovanje ukrepov za njihovo obvladovanje; krepitev zdravja in oblikovanje strokovnih podlag za sprejemanje zdravju naklonjenih politik; programe in ukrepe za preprečevanje bolezni; spremljanje in ocenjevanje sistema zdravstvenega varstva; razvoj strokovnjakov javnega zdravja ter raziskave v javnem zdravju.

NIJZ opravlja tudi zdravstvene storitve, ki jih financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), in sicer upravlja in deloma izvaja državni program presejanja za zgodnje odkrivanje raka in predrakavih sprememb debelega črevesa in danke (SVIT), koordinira izvajanje preventivnih programov na primarni ravni, izvaja zdravstvene storitve, ki se nanašajo na zagotavljanje neprekinjene preskrbe s cepivi in imunoglobulini v RS ter nekatere druge naloge preventivnega zdravstvenega varstva na terciarni ravni.

Poleg osrednje vloge v dejavnosti javnega zdravja v Sloveniji ter izvajanje terciarne dejavnosti na tem področju, se NIJZ aktivno vključuje tudi v mednarodne projekte, ki pokrivajo različna področja zdravja in splošnih javnozdravstvenih problemov prebivalstva.

NIJZ ima približno 470 zaposlenih. Več kot polovica zaposlenih ima najmanj univerzitetno izobrazbo.

NIJZ vodi direktor, Svet zavoda pa nadzoruje poslovanje skladno z nalogami, opredeljenimi v Statutu NIJZ. Strokovno dejavnost NIJZ obravnava in usmerja Strokovni svet NIJZ.

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Kontaktni podatki uradne osebe: 

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 2441 400

Faks: +386 1 2441 447

E-pošta: info@nijz.si

Uradna oseba:

doc. dr. Branko Gabrovec

NIJZ, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana

Telefon: + 386 1 2441 402

Faks: + 386 1 2441 447

E-pošta: urad.direktorja(at)nijz.si  

Kontaktna oseba:

Sanda Potočnik Rožič

Urad direktorja NIJZ

Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana

Telefon: + 386 1 2441 402

Faks: + 386 1 2441 447

E-pošta: urad.direktorja(at)nijz.si  

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja družbe

Državni predpisi: 

Povezava na državni register predpisov

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 77/98 Odl. US: Up 53/96, 6/99, 56/99-ZVZD, 99/01, 42/02-ZDR, 60/02, 11/03 Skl.US: U-I-279/00-42, 126/03, 20/04-UPB1, 62/05 Odl.US: U-I-390/02-27, 76/05, 100/05-UPB2, 100/05 Odl.US: U-I-69/03-17, 21/06 Odl.US: U-I-277/05-32, 38/06, 72/06-UPB3, 114/06-ZUTPG, 91/07, 71/08 Skl.US: U-I-163/08-7, 76/08, 118/08 Skl.US: U-I-163/08-12, 47/10 Odl.US: U-I-312/08-31, 62/10-ZUPJS, 87/11 in 40/12-ZUJF, 21/13-ZUTD-A, 63/13-ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C in 111/13 – ZMEPIZ-1)

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92 popr., 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 98/99, 31/00, 36/00, 45/01, 131/03, 135/03, 2/04, 36/04 – UPB1, 80/04, 23/05 – UPB2, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13)

Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/95, 25/04 Odl. US, 47/04 ZdZPZ, 119/05, 33/06 UPB-1)

Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00)

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01; neuradno prečiščeno besedilo)

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček in glede katerih organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Predpisi EU: 

Povezava na Portal EUR-Lex

2.d Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov: 

NIJZ je predlagatelj Programa cepljenja in zaščite z zdravili, ki ga s pravilnikom določi minister za zdravje. Veljavni program najdete tukaj.

NIJZ ni predlagatelj drugih predpisov.

Povezava na spletno stran Državnega zbora.

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov: 

Sprejeti strateški in programski dokumenti  

Predlagani strateški in programski dokumenti: /

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi družba: 

Seznam postopkov:

NIJZ odloča o dostopu do informacij javnega značaja, sicer pa ne vodi upravnih, zakonodajnih in drugih postopkov.

 

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc: 

NIJZ je pooblaščen za vodenje naslednjih podatkovnih zbirk (več o zbirkah in njihovi opisi je dostopno na naslednji povezavi)

IVZ 2: Evidenca osnovnega zdravstvenega varstva 

  – IVZ 2.1: Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva odraslih

  – IVZ 2.2: Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva otrok, starih od 0-6 let

  – IVZ 2.3: Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine

  – IVZ 2.4: Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva žensk

  – IVZ 2.5: Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva delavcev, udeležencev v prometu in športnikov

IVZ 3: Evidenca začasne / trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov

IVZ 5: Evidenca poškodb pri delu

IVZ 6: Evidenca patronažne zdravstvene nege

IVZ 7: Evidenca o boleznih in stanjih ugotovljenih v specialistično ambulantni dejavnosti

IVZ 8: Evidenca bolezni, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici

IVZ 10: Evidenca poškodb, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici

IVZ 12: Evidenca zastrupitev, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici

IVZ 14. Evidenca obravnave uživalcev drog

IVZ 15: Evidenca o ambulantni in bolnišnični fizikalni medicini in rehabilitaciji bolnikov

IVZ 16: Evidenca gibanja zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodov

IVZ 17: Perinatalni informacijski sistem

IVZ 18: Register žensk uporabnic materničnih vložkov s komplikacijami ob uporabi materničnega vložka (IUV)

IVZ 19: Fetalne smrti do 28. tedna nosečnosti

IVZ 21: Evidenca sterilizacije in umetne osemenitve

IVZ 46: Zdravniško poročilo o umrli osebi

IVZ 48: Evidenca nalezljivih bolezni

IVZ 49: Register obveznikov za cepljenje in izvajanja cepljenja

IVZ 51: Register stranskih pojavov po cepljenju

IVZ 54: Evidenca o delu zobne ordinacije

IVZ 55: Evidenca o rezultatih preventivnih pregledov zob in ustne votline

IVZ 56: Evidenca o delu specialistično-ambulantne službe

IVZ 60: Evidenca zdravstvenovzgojnega dela

IVZ 64: Evidenca porabe zdravil izdanih na recept

IVZ 71: Evidenca preskrbe prebivalstva s pitno vodo

IVZ 72: Evidenca higienske ustreznosti vode

IVZ 73: Register kopalnih voda EHIS – Anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu (European Health Interview Survey) SPP obravnave – Skupine primerljivih primerov

 

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk: 

VZ 1: Osnovna medicinska dokumentacija

IVZ 2: Evidenca osnovnega zdravstvenega varstva

IVZ 2.1: Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva odraslih

IVZ 2.2: Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva otrok, starih od 0-6 let

IVZ 2.3: Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine

IVZ 2.4: Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva žensk

IVZ 2.5: Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva delavcev, udeležencev v prometu in športnikov

IVZ 3: Evidenca začasne / trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov

IVZ 5: Evidenca poškodb pri delu

IVZ 6: Evidenca patronažne zdravstvene nege

IVZ 7: Evidenca o boleznih in stanjih ugotovljenih v specialistično ambulantni dejavnosti

IVZ 8: Evidenca bolezni, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici

IVZ 10: Evidenca poškodb, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici

IVZ 12: Evidenca zastrupitev, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici

IVZ 14: Evidenca obravnave uživalcev drog

IVZ 15: Evidenca o ambulantni in bolnišnični fizikalni medicini in rehabilitaciji bolnikov

IVZ 16: Evidenca gibanja zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodov

IVZ 17: Perinatalni informacijski sistem

IVZ 18: Register žensk uporabnic materničnih vložkov s komplikacijami ob uporabi materničnega vložka (IUV)

IVZ 19: Fetalne smrti do 28. tedna nosečnosti

IVZ 21: Evidenca sterilizacije in umetne osemenitve

IVZ 46: Zdravniško poročilo o umrli osebi

IVZ 48: Evidenca nalezljivih bolezni

IVZ 49: Register obveznikov za cepljenje in izvajanja cepljenja

IVZ 50: Evidenca varstva prebivalstva pred steklino

IVZ 51: Register stranskih pojavov po cepljenju

IVZ 52: Evidenca pojavnosti infekcije s HIV, aidsa in smrti zaradi aidsa

IVZ 53: Evidenca pojavnosti spolno prenesenih bolezni (SPB)

Državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki – Program Svit

Nacionalni čakalni seznam

Evidenca zaposlenih

Kadrovsko-obračunska evidenca zaposlenih

Evidenca o poškodbah pri delu

Dnevnik obiskov

Evidenca ključev

Evidenca dostopnih kartic (pristopna kontrola) in registracija delovnega časa

Evidenca o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih

Evidenca o opravljenih usposabljanjih za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

Evidenca uporabnikov knjižnice NIJZ

Evidenca anketirancev

Več o zbirkah podatkov na naslednji povezavi.

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Seznam posameznih dokumentov: 

 1. Podatki o pomembnejših dogodkih, aktualnih novicah in novostih
 2. Informacije v zvezi z organizacijo in notranjim poslovanjem
 3. Informacije o uradnih postopkih: na zahtevo
 4. Informacije o človeških virih: Objave prostih delovnih mest so na voljo v Službi za splošne zadeve: + 386 1 2441 735, Faks: + 386 1 2441 447, E-pošta: kadrovska.sluzba@nijz.si.
 5. Informacije o javnih financah in javnih naročilih: Objave razpisnih dokumentacij v postopkih oddaje javnih naročil so na voljo na naši spletni strani www.nijz.si. Več informacij v Finančno računovodski službi: + 386 1 2441 441, Faks: + 386 1 2441 447, E-pošta: javna.narocila@nijz.si.
 6. informacije o komunikaciji z drugimi organi: na zahtevo
 7. informacije o materialnih virih in stvarnem premoženju: na zahtevo
 8. razne oblike tiskanih informacij: https://nijz.da.enki.si/publikacije
 9. ostalo:

Zdravstveni statistični letopis (redna letna publikacija)

Zdravje v Sloveniji – redna publikacija

Register zdravil

Metodološka navodila

Zborniki strokovnih srečanj

Bilten Ekonomika, organizacija in informatika v zdravstvu

Zdravstveno varstvo

Katalog zdravstveno-vzgojna gradiva

Ambulantno predpisovanje zdravil

Letna nacionalna poročila o stanju na področju drog

Letna in četrtletna poročila o prijavljenih primerih okužbe s HIV

Letna in četrtletna poročila o prijavljenih primerih SPO (spolno prenosljivih bolezni)

Več na: https://nijz.da.enki.si

 

 1. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: 

Neposreden dostop:

Neposreden dostop do pomembnejših informacij javnega značaja NIJZ je omogočen preko uradnih spletnih strani: https://nijz.da.enki.si. Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete spletni brskalnik.

Fizični dostop:

Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana (od ponedeljka do petka od 10. do 14. ure).

Dostop na podlagi posebne zahteve:

Neformalna zahteva:

 • npr. ustno, preko telefona ali po elektronski poti

Če zahtevne informacije ne vsebujejo varovanih podatkov po ZDIJZ, NIJZ takšni vlogi ugodi in prosilcu omogoči dostop do informacij. Neformalna zahteva ne šteje za vlogo v upravnem postopku in v zvezi z njo prosilec nima možnosti pritožbe po ZDIJZ.

Formalna zahteva:

 • zahteva podana ustno na zapisnik,
 • pisna zahteva po pošti oziroma po elektronski pošti.

Zahteva mora vsebovati:

 • navedbo organa, ki se mu pošilja,
 • osebno ime ali firmo prosilca (z navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca),
 • naslov prosilca (oziroma naslov zastopnika oziroma pooblaščenca),
 • opredelitev informacije, s katero se želi seznaniti,
 • način, na katerega želi biti prosilec z informacijo seznanjen (npr. elektronski zapis, fotokopija).

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov info@nijz.si

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami:

Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.

Prosilci se lahko zglasijo osebno na NIJZ, kjer jim, če ne bo šlo drugače, informacijo na njihovo zahtevo tudi preberemo oz. ustno obrazložimo.

 

 1. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov: 

Posamezne tabele ali poglavja Zdravstveno statističnega letopisa za eno ali več let, dostop do podatkov iz različnih zbirk (obisk v zunajbolnišničnem zdravstvenem varstvu, hospitalizacije, nalezljive bolezni, zmogljivosti zdravstvenega sistema, predpisana zdravila (izdani recepti), bolniški stalež, poškodbe in zastrupitve, vzroki za smrt in samomori, spolno prenosljive bolezni, gravitacije ali pitna voda), informacije o izidu posameznih publikacij, informacije o dostopnosti do izdanih publikacij.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno