Spremljanje nalezljivih bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Spremljanje nalezljivih bolezni

Okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (RSV) se pojavljajo v jesensko-zimskem času, v nekaterih sezonah segajo v pomladanske mesece.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 27.10.2023
Objavljeno: 27.10.2023

Sezona RSV v 42. tednu 2023 (16. 10. 2023 do 22. 10. 2023)

Sezona RSV 2023/2024 se še ni začela.

Prag sezone

Delež pozitivnih vzorcev je bil v tednu 42/2023 pod vrednostjo, ki opredeljuje sezono RSV (<7 % vseh testiranih vzorcev).

Število primerov okužb z RSV

Število potrjenih primerov okužb z RSV je v tednu 42/2023 sezone 2023/2024 ostalo približno enako v primerjavi s predhodnimi tedni sezone 2023/2024.

Delež pozitivnih vzorcev testiranih na RSV

Delež pozitivnih vzorcev testiranih na RSV je približno enak kot v predhodnih tednih.

Podatki o poteku zadnjih šestih sezon RSV v Sloveniji so predstavljeni v Sliki 1.

Respiratorni virusi v Sloveniji

Vsak vzorec (kombiniran bris nosu in žrela) mrežnega spremljanja gripe, covid-19 in ostalih respiratornih virusov (sentinelni vzorec) testiramo na viruse influence, viruse parainfluence, RSV, enteroviruse, rinoviruse, adenoviruse, humani metapnevmovirus, humani bokavirus, parechovirus, SARS-CoV-2 virus in humane koronaviruse.

Vzorci drugih virov (=nesentinelni vzorci) kužnin dihal izhajajo večinoma iz bolnišnic in se testirajo na različne nabore respiratornih virusov.

Tedensko število vzorcev iz sentinela in nesentinela, ki so  pozitivni na respiratorne viruse, je predstavljeno v Sliki 2.

Okužbe z RSV po starostnih skupinah

Podatki o starosti pacientov z RSV izhajajo iz Nacionalnega integriranega sentinelnega spremljanja gripi podobne bolezni, covid-19 in ostalih akutnih okužb dihal. V sentinelno spremljanje je vključenih 62 ambulant, ki poročajo epidemiološke podatke in jemljejo vzorce (bris nosu in žrela) pacientom z akutno okužbo dihal.

Podatki o okužbah z RSV po starostnih skupinah so v Sliki 3.

Okužbe z RSV po tipu

Do 42. tedna sezone 2023/2024 sta bila tipizirana 2 vzorca, pozitivnih na RSV, oba sta bila tip B 2.

Viri podatkov

Vsi laboratoriji v Sloveniji tedensko poročajo število testiranih na RSV (in število vzorcev testiranih na druge respiratorne viruse) in število pozitivnih vzorcev.

_____________________________________________________________________

Respiratory syncytial virus surveillance

RSV season in week 42/2023 (16. 10. 2023 do 22. 10. 2023)

The RSV season 2023/2024 has not started yet.

Threshold

The proportion of positive samples in the week of 42/2023 was below the threshold (<7% of tested samples).

Number of RSV cases

The number of RSV confirmed cases remained approximately the same in week 42/2023, season 2023/2024 compared to the previous weeks of season 2023/2024.

Percentage of positive samples tested for RSV

The percentage of positive samples tested for RSV was about the same as in previous weeks.

Figure 1 shows last six RSV seasons in Slovenia.

Respiratory viruses in Slovenia

Sentinel samples (nose and throat swab combined) are tested for influenza viruses, parainfluenza viruses, RSV, enteroviruses, rhinoviruses, adenoviruses, human metapneumovirus, human bocavirus, parechovirus, SARS-CoV-2 virus and human coronaviruses.

Non-sentinel respiratory samples are mostly obtained from hospitals and are tested for different sets of respiratory viruses.

Weekly numbers of sentinel and non-sentinel samples positive for respiratory viruses are presented in Figure 2.

RSV cases by age groups

Data on the age of patients with RSV are available from the National Integrated Sentinel Surveillance of Influenza-like Illness, Covid-19 and Other Acute Respiratory Infections. Sentinel monitoring includes 62 out-patient clinics that report epidemiological data and collect samples (nose and throat swabs) from patients with acute respiratory infections.

Data on RSV cases by age group are displayed in Figure 3.

RSV cases by type

In season 2023/2024, 2 samples were typed positive for RSV, both were type B 2.

Data collection:

All laboratories in Slovenia report weekly number of patients tested for RSV (and the number of samples tested for other respiratory viruses) and the number of positive samples.

URL link for more details:          

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno