Sistem zdravstvenega varstva

Patronažno varstvo

Sistem zdravstvenega varstva

Patronažno varstvo je posebna oblika zdravstvenega varstva, ki se izvaja na pacientovem domu, v zdravstvenem domu, lokalni skupnosti ali na terenu. Diplomirana medicinska sestra v patronažnem varstvu aktivno skrbi za zdravstveno stanje prebivalcev na svojem območju in jim pomaga v skrbi za njihovo zdravje in zdravje njihovih družin.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 25.11.2020
Objavljeno: 25.11.2020

patronažno varstvo

Organiziranost patronažnega varstva

Način in mesto delovanja opredeljujeta patronažno varstvo kot tisti del primarnega zdravstvenega varstva, ki najhitreje prepozna družbene spremembe ter se nanje lahko tudi hitro in učinkovito odzove. Diplomirana medicinska sestra v patronažnem varstvu, ki je nosilka dejavnosti, obravnava posameznika, njegovo družino in skupnost v okolju, kjer bivajo, se učijo, igrajo in delajo.

skupnost

Aktivno skrbi za zdravstveno stanje prebivalcev na določenem zdravstvenem območju, razvija programe promocije zdravja ter tako spodbuja zavarovance k čim večji skrbi za lastno zdravje in zdravje družin. Poglobljeno individualno in družinsko obravnavo zahtevajo predvsem prednostne skupine prebivalstva zaradi svojih bioloških lastnosti (novorojenčki, dojenčki, šolarji, nosečnice, starejši …), spremenjenih življenjskih razmer, socialne (priseljenci, brezdomci …) in zdravstvene ogroženosti (invalidi in kronični bolniki …) ter druge ranljive skupine.

Organizirano je kot samostojna služba ali organizacijska enota osnovnega zdravstvenega varstva v zdravstvenih domovih in je dostopno vse dni v letu. Na nekaterih terenskih območjih ga, kot samostojno dejavnost, izvajajo  zasebnice s koncesijo, ki pa so vključene v mrežo javnega zdravstva.

Pravico do patronažnega varstva na primarni ravni uveljavljajo zavarovanci v pooblaščeni patronažni službi zdravstvenega zavoda svojega določenega zdravstvenega območja. Pravico do obravnave patronažne službe imajo tudi nezavarovane osebe, saj gre pri tem za zdravstveno zaščito njih samih in ostalih zavarovancev. Te storitve se financirajo iz drugih virov.

Področja dela in obravnave v patronažnem varstvu

Področja dela v patronažnem varstvu so zdravstveno socialna obravnava posameznika, družine in skupnosti: zdravstvena nega nosečnice, otročnice, novorojenčka in dojenčka na domu, kar uvrščamo med preventivno dejavnost, ter zdravstvena nega in oskrba pacienta na domu, kar spada med kurativno dejavnost.

družina

Zdravstvena nega pacienta na domu ter izvajanje diagnostično terapevtskih posegov in postopkov se načrtuje in izvaja na osnovi pisnega naročila (delovnega naloga) pacientovega izbranega osebnega zdravnika.

Preventivno patronažno zdravstveno varstvo obsega:

 • patronažni obisk pri nosečnici;
 • dva patronažna obiska pri otročnici;
 • šest patronažnih obiskov pri novorojenčku (prvi obisk novorojenca mora biti izveden v 24-ih urah po odpustu iz porodnišnice) in dojenčku v prvem letu starosti;
  • dva dodatna obiska pri slepih in invalidnih materah;
 • patronažni obisk otroka v 2. in 3. letu starosti;
 • dva patronažna obiska na leto pri slepih in slabovidnih z dodatnimi motnjami v starosti od 5 do 25 let, če so ti v domači oskrbi;
 • svetovalni preventivni patronažni obisk za ženske, ki se po treh letih ne odzovejo vabilu na preventivni ginekološki pregled;
 • dva patronažna obiska na leto za osebe, stare nad 65 let, ki so osamele ter socialno ogrožene;
 • dva patronažna obiska na leto za zavarovane osebe, stare nad 25 let:
  • ki imajo aktivno tuberkulozo,
  • ki imajo mišično in živčno-mišična obolenja,
  • ki so paraplegiki in tetraplegiki,
  • ki imajo multiplo sklerozo ali cerebralno paralizo,
  • ki imajo motnje v razvoju,
  • ki so invalidne,
  • ki imajo kronična obolenja.

V primeru, ko diplomirana medicinska sestra v patronažnem varstvu ugotovi, da je treba opraviti več obiskov, kot je določeno v sklopu preventivne dejavnosti, se poveže z izbranim osebnim zdravnikom, ginekologom, pediatrom ali drugim specialistom in se dogovori o nadaljnji obravnavi.

V okviru preventivnega delovanja patronažnega varstva se izvajajo tudi različne aktivnosti v lokalni skupnosti: sodelovanje s klubi in društvi bolnikov, vodenje skupin za samopomoč, predavanja, delo z majhnimi skupinami, individualni razgovori s prebivalci na terenskem območju.

V okviru projektov Model skupnostnega pristopa krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v lokalnih skupnostih in Krepitev zdravja za vse pa se v 30 zdravstvenih domovih izvaja tudi nadgradnja aktivnosti v patronažnem zdravstvenem varstvu, ki predvideva:

 • izvajanje obravnav novorojenčkov, dojenčkov in otročnic na domu po posodobljenem programu,
 • vzpostavitev stika diplomirane medicinske sestre iz patronažnega varstva z osebami, ki se ne odzivajo na vabila na preventivne preglede v ambulantah družinske medicine, ugotavljanje vzroka za neodzivnost in ukrepanje glede na ugotovljeni vzrok,
 • izvajanje posvetovalnic diplomiranih medicinskih sester iz patronažnega varstva v lokalnih skupnostih ter
 • pripravo analize terenskega območja posamezne diplomirane medicinske sestre iz patronažnega varstva.
Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno