Hrup

Hrup v okolju

Hrup

Med obstoječimi viri hrupa v okolju predstavlja največji problem za prebivalce hrupa cestnega, železniškega in letalskega prometa ter hrup industrijskih obratov.

Zadnje posodobljeno: 11.09.2014
Objavljeno: 11.09.2014

Hrup v okolju zajema vse vire hrupa v življenjskem in naravnem okolju z izjemo hrupa ne delovnem mestu, ki ga ureja Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi  izpostavljenosti hrupu pri delu (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 17/06, 18/06 – popr. in 43/11 – ZVZD-1)).
Slovenska zakonodaja, ki ureja hrup v okolju, v Uredbi o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju povzema cilje, ki so opredeljeni v Evropski Direktivi 2002/49/ES o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa:

  • strateško določanje izpostavljenosti prebivalstva hrupu s kartiranjem poseljenih območij,
  • zagotavljanje javnosti do dostopa informacij o hrupu v okolju,
  • priprava operativnega programa varstva pred hrupom na osnovi rezultatov kartiranja z namenom preprečevanja in zmanjševanja hrupa v okolju in
  • priprava programa ukrepov na območjih poselitve, ki so zaradi obremenjenosti s hrupom razvrščena v razrede največje obremenjenosti in zaradi izpostavljenosti hrupu določena kot degradirano okolje.

 

Strateške karte hrupa strokovnjaki izdelajo na podlagi podatkov iz poročil o obratovalnem monitoringu hrupa (industrijski viri), ki ga morajo izvajati upravljavci virov hrupa v skladu s predpisi, ki urejajo obratovalni monitoring hrupa za vire hrupa. Strateške karte hrupa cestnega, železniškega in letalskega prometa, pa se izdelajo v glavnem na osnovi ocene hrupa z modeliranjem na podlagi statističnih podatkov o gostoti in vrsti prometa. Strateške karte hrupa predstavljajo izhodišče za oceno števila stavb in prebivalcev, ki živijo v območju hrupa, ki presega priporočene mejne vrednosti.

Ministrstvo, pristojno za okolje, na podlagi podatkov strateških kart hrupa pripravi operativni program varstva pred hrupom v sodelovanju z ministrstvom pristojnim za promet, ministrstvom pristojnim za finance, ministrstvom pristojnim za zdravje in upravo mestne občine, na območju katere je poselitveno območje, če gre za karto hrupa naselja.

Operativni program varstva pred hrupom določa območja, kjer so prebivalci izpostavljeni prekomernemu hrupu okolja in ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti prebivalcev hrupu.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno