Pitna voda

Navodilo upravljavcem za oblikovanje poročila o neskladnosti iz monitoringa pitne vode

Pitna voda

Navodila upravljavcem o oblikovanju poročila o neskladnosti (vključno s kodiranjem vzrokov in ukrepov), ki so ugotovljena v monitoringu so pripravljena po dokumentih »Guidance document on reporting under the Drinking Water Directive 98/83/EC« iz oktobra 2011 in »Template for reporting on small water supply zones under the Directive on the quality of water intended for human consumption 98/83/EC«  iz aprila 2011.

Zadnje posodobljeno: 26.07.2023
Objavljeno: 26.07.2023

Poročilo o neskladnostih pri monitoringu pitne vode, morajo upravljavci oz. pooblaščene osebe poslati na naslov:  ukrepi@mpv.si  najkasneje v 30 dneh od potrditve neskladnega vzorca v informacijski sistem (datum spremembe).

O neskladnosti bodo vsi upravljavci (oziroma pooblaščene osebe), ki imajo omogočen dostop do monitoringa, prejeli sporočilo o neskladnostih po elektronski pošti. Obveščanje po elektronski pošti je omogočeno s 3.6.2013.

Poročilo naj zajema naslednje podatke:

  • Identifikacijska številka oskrbovalnega območja v monitoringu
  • Ime oskrbovalnega območja,
  • Ime preseženega parametra,
  • Oznaka (številka) vzorca v informacijskem sistemu monitoringa
  • Vzrok, (kodirnik iz tabele 2)
  • Ukrep (kodirnik iz tabele 3),
  • Časovni okvir (kodirnik iz tabele 4),
  • Opombe.

Rezultate je potrebno prikazati v tabeli (primer tabele 1) in jih poslati v obliki, ki omogoča kopiranje (Excel ali Word).

Tabela 1: Primer tabelaričnega prikaza nabora podatkov za kodiranje neskladnosti posameznih vzorcev iz monitoringa

ID oskrb. območjaIme oskrbovalnega območjaPreseženi parameterOznaka vzorca v monitoringuVzrokUkrepČasovni okvirOpombe
164KlečeKolif. bakterije34UD2Sgradb. poseg
895Slo. Bistrica – KidričevoAtrazin34C1C2M

 

 

PRILOGA: KODIRNIK

Tabela 2: Kodiranje vzrokov neskladnosti pitne vode

KODAOPIS VZROKA
VZROK NA VODOVARSTVENEM OBMOČJU
C1dokumentirano, trajno industrijsko, komunalno ali kmetijsko onesnaževanje
C2nezgodno onesnaženje, izlitje
C3naravni (hidrogeološki) vzroki
C4namerno dejanje
C5drugo – v tabeli na kratko opišite vzrok!
VZROK V PRIPRAVI VODE
T1trajna neprimerna priprava
T2nenadna okvara, večja napaka
T3neprimerno doziranje kemikalij
T4tvorba stranskih produktov dezinfekcije
T5namerno dejanje
T6človeška napaka
T7drugo – v tabeli na kratko opišite vzrok!
VZROK V JAVNEM VODOVODNEM OMREŽJU
P1onesnaženje zaradi lomov in okvar omrežja (vključno z rezervoarji), ki jih je povzročil človek, žival ali rastlina
P2navzkrižna kontaminacija (cross connection)
P3migracije snovi iz materialov omrežja
P4biofilmi (obloge)
P5namerno dejanje
P6drugo – v tabeli na kratko opišite vzrok!
VZROK V HIŠNEM VODOVODNEM OMREŽJU
D1zunanje onesnaženje
D2navzkrižna kontaminacija (cross connection)
D3migracije snovi iz materialov omrežja
D4biofilmi (obloge)
D5namerno dejanje
D6drugo – v tabeli na kratko opišite vzrok!
OOstalo
SKombinacija vzrokov
UVzrok neznan

 

Tabela  3: Kodiranje ukrepov za odpravo neskladnosti

KODAOPIS UKREPA
NI UKREPOV _N
N1Ni ukrepov, ker ni tveganja za zdravje
N2Ni  ukrepov, ker je neskladnost ocenjena za nepomembno
N3Ponovno vzorčenje brez nadaljnjih ukrepov
N4Ni ukrepov zaradi drugih razlogov
UKREPI NA VODOVARSTVENEM OBMOČJU – C
C1ukrepi za odstranitev ali omejitev vzroka neskladnosti
C2ukrepi za zamenjavo vodnega vira
UKREPI PRI PRIPRAVI VODE – T
Tureditev, nadgradnja in izboljšanje priprave
UKREPI NA HIŠNEM VOODOVODNEM OMREŽJU – D
D1zamenjava, odstranitev ali popravilo okvarjenih delov omrežja
D2čiščenje in dezinfekcija onesnaženih delov omrežja
UKREPI NA JAVNEM VODOVODNEM OMREŽJU – P
P1zamenjava, odstranitev ali popravilo okvarjenih delov omrežja
P2čiščenje in dezinfekcija onesnaženih delov omrežja
UKREPI ZA PREPREČITEV DOSTOPA NEPOOBLAŠČENIM OSEBAM – S
S1varnostni ukrepi za preprečitev dostopa nepooblaščenim osebam
DRUGO – O
OV tabeli na kratko opišite ukrep!
IZREDNI UKREPI – E
EIzredni ukrepi za zagotovitev varovanja zdravja ljudi
E1obveščanje uporabnikov in posredovanje potrebnih priporočil v primeru prepovedi ali omejitve uporabe pitne vode, prekuhavanja
E2zagotovitev začasne oskrbe s pitno vodo (predpakirana voda, cisterne)

Tabela 4: Kodiranje časovnega okvira ukrepov za odpravo neskladnosti

KODAČASOVNI OKVIR
ITakojšnje, ne več kot 1 dan
S≤ 30 dni
Mveč kot 30 dni in ne več kot 1 leto
Lveč kot eno leto

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno