Pitna voda

Priporočila za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo

Pitna voda

V začetku leta 2021 je začela veljati prenovljena Direktiva (EU) 2020/2184 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (v nadaljevanju: Direktiva o pitni vodi), ki obravnava tudi minimalne higienske zahteve za materiale, ki prihajajo v stik s pitno vodo. Direktivo o pitni vodi je Slovenija prenesla v nacionalni pravni red v juniju 2023 z Uredbo o pitni vodi .  

Zadnje posodobljeno: 13.06.2023
Objavljeno: 13.06.2023

Uredba o pitni vodi, Uradni list št. 61/2023 z dne 2.6.2023 v 9. členu navaja, da materiali in proizvodi, ki so namenjeni za uporabo v sistemih za oskrbo s pitno vodo ali internih vodovodnih napeljavah in ki prihajajo v stik s pitno vodo, za izpolnjevanje minimalnih higienskih zahtev ne smejo:

  • neposredno ali posredno vplivati na zdravje ljudi,
  • negativno vplivati na barvo, vonj ali okus pitne vode,
  • spodbujati rasti mikrobov,
  • povzročati večjega sproščanja onesnaževal v pitno vodo, kot je sprejemljivo za predvideni namen.

V skladu z 39. Čl. Uredbe se do sprejetja harmonizirane zakonodaje na ravni Evropske unije, ki bo natančneje določila minimalne higienske zahteve za materiale in proizvode, ki prihajajo v stik s pitno vodo iz 9. člena te uredbe, za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo, uporabljajo Priporočila za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo, ki jih izda NIJZ in objavi na svoji spletni strani, v nadaljevanju Priporočila.

Priporočila so pripravljena v sodelovanju Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, Zavoda za gradbeništvo in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Priporočila so namenjena vsem deležnikom, na katere neposredno ali posredno vplivajo zahteve Uredbe o pitni vodi. Z upoštevanjem teh priporočil se lahko dokazuje skladnost proizvodov in materialov z zahtevami Uredbe o pitni vodi.

Iz materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo, se lahko v vodo sproščajo njihove  sestavine, morebitni reakcijski produkti in nečistoče. Zaradi sproščanja se lahko  poslabša kakovost vode in v določenih primerih voda lahko postane zdravstveno neustrezna.

Do sprejetja Direktive o pitni vodi v Evropi ni bilo poenotenega pristopa v obravnavanju materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo (področje ni bilo harmonizirano), zato je to področje vsaka država urejala sama.

Francija, Nemčija, Nizozemska in Velika Britanija (4 države članice, ang. »4 member states«, v nadaljevanju 4MS ) so leta 2011 sprejele odločitev o poenotenju postopkov ocen ustreznosti in odobritve materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo. Njihov pristop definira zbirko politik in praks, ki se lahko sprejmejo znotraj nacionalnih okvirjev..

Pri izdelavi teh Priporočil je bila za strokovno podlago uporabljena shema 4MS.

Materiali in proizvodi po teh Priporočilih so proizvodi, ki so sestavni del sistema stalne opreme javne ali lastne oskrbe s pitno vodo.

  • Večina materialov in proizvodov, ki jih obravnavajo ta Priporočila, ustreza definiciji gradbenih proizvodov po zakonodaji o gradbenih proizvodih (CPR, ZGPro-1). V skladu s to zakonodajo mora gospodarski subjekt pri dajanju gradbenega proizvoda na trg dokazati, da lastnosti, povezane z bistvenimi značilnostmi gradbenih proizvodov, ki se nanašajo na osnovne zahteve za gradbene objekte, ustrezajo zahtevam za njihovo predvideno uporabo. Postopek ocenjevanja ustreznosti za gradbene proizvode, ki prihajajo v stik s pitno z vodo, je opisan v drugi točki teh Priporočil.
  • Priporočila se ne uporabljajo za snovi, ki se uporabljajo za pripravo pitne vode. V skladu z 8. čl. Uredbe, se za pripravo pitne vode lahko uporabljajo le snovi, ki so navedene na seznamu snovi za pripravo pitne vode (v nadaljnjem besedilu: seznam) v skladu s Prilogo 5, ki je sestavni del Uredbe, in biocidni proizvodi za katere je izdano dovoljenje za dostopnost na trgu in uporabo (vrsta uporabe 5) na podlagi predpisov s področja biocidnih proizvodov in so objavljeni na spletnih straneh Urada Republike Slovenije za kemikalije v registru biocidnih proizvodov.
  • Za materiale in proizvode, ki prihajajo v stik s pitno vodo in niso zajeti v predhodnih dveh alinejah, se za dokazovanje primernosti uporabljajo drugi relevantni predpisi in/ali strokovna priporočila, ki obravnavajo le-te glede na njihov predviden namen in način uporabe.

V Priporočilih je opisan postopek ocenjevanja ustreznosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo v Republiki Sloveniji ter metodologija preskušanja njihovih fizikalnih in kemijskih  lastnosti.

Priporočila za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo so dostopna na naslednji povezavi.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno