Revije

Revija Zdravstveno varstvo

Revije

Revija Zdravstveno varstvo predstavlja temeljno znanstveno revijo na področju javnega zdravja in primarnega zdravstvenega varstva v Sloveniji že šest desetletij. Izdaja jo Nacionalni inštitut za javno zdravje. Letno izidejo štiri redne številke z okoli 30 članki. Od leta 2011 ima revija faktor vpliva in ta od 2018 že presega 1.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 25.07.2023
Objavljeno: 25.07.2023

Revija je doživela temeljito prenovo v letu 2003, ko z uvedbo recenzentskega postopka zaživi kot znanstvena revija. Od tega leta ima revija tudi angleški naslov Slovenian Journal of Public Health (SJPH). Članki so objavljeni v angleščini, izvlečki pa tudi v slovenščini.

Revija objavlja le članke s širšo mednarodno tematiko s področja javnega zdravja in spodbuja objavo rezultatov interdisciplinarnih raziskav na tem področju. Objavlja predvsem izvirne znanstvene članke, v manjši meri pa tudi sistematične pregledne znanstvene članke in metodološke članke ter vabljene uvodnike. Namen revije je spodbujati znanstveni razvoj na področju javnega zdravja v Sloveniji in na območju srednje ter jugovzhodne Evrope. Vse več avtorjev je iz tujine. Merila za objavo so strokovnost, relevantnost, aktualnost in mednarodnost člankov. Občasno uredništvo tudi aktivno spodbuja objavo pomembnih tematik s področja javnega zdravja. Izbor teh tematik je v pristojnosti uredništva.

Uredniški, recenzentski in tehnični postopki potekajo po mednarodnih standardih in se nenehno prilagajajo potrebam znanstvenega publiciranja. Vsak tehnično brezhiben rokopis, ki gre tudi čez program za pregled plagiatov, pregledata dva urednika, ki se odločita, ali je rokopis smiselno vključiti v recenzentski postopek. Rokopis recenzirajo trije mednarodno priznani recenzenti, vsaj en recenzent je iz tujine. Recenzentski postopek je dvojno slep in hiter, recenzije pa poštene in konstruktivne. Približno 20 odstotkov rokopisov, ki jih prejme uredništvo, je sprejetih v objavo.

Od leta 2009 je revija vključena v Social Science Citation Indeks (SSCI). Prvi izračun faktorja vpliva (IF) je prejela za leto 2011 – 0,452, sledijo 2012 – 0,163, 2013 – 0,732, 2014 – 0,417, 2015 – 0,203, 2016 – 0,429, 2017 – 0,620, 2018 – 1,074, 2019 – 1,097, 2020 – 1,250, 2021 – 1,603, 2022 – 1,5.

Revija Zdravstveno varstvo je indeksirana v številnih podatkovnih zbirkah: SSCI, JCR, Web of Science (WoS), PubMed in PMC, Scopus, DOAJ, PsycINFO, CAB Abstracts, Global Health, ProQuest, The Summon, Cabell’s Directory, Celdes, CNKI Scholar, CNPIEC, EBSCO Discovery Service, Google Scholar, J-Gate, Naviga, Primo Central (ExLibris), SCImago (SJR), TDOne (TDNet), WorldCat.

Revija Zdravstveno varstvo izhaja v elektronski izdaji od 2010 pri založbi De Gruyter/Sciendo, dostopno na naslednji povezavi. Članki so prosto dostopni tudi v repozitoriju PMC.
V uredništvo sprejemamo le rokopise, oddane v spletno aplikacijo Editorial Manager, ki je dosegljiva na naslednji povezavi.

Revijo subvencionira ARRS.

Želimo si kakovostnih objav, ki bi reviji Zdravstveno varstvo omogočale nadaljnjo rast in povečevale njeno vlogo na področju javnega zdravja v svetu.

prof. dr. Igor Švab, odgovorni urednik


Navodila avtorjem in recenzentom / Instructions for authors and reviewers


Impresum revije

ISSN 0351-0026
Vpis v razvid medijev MK pod številko 608.
Izdajatelj/Publisher: Nacionalni inštitut za javno zdravje
Generalni direktor: Branko Gabrovec
Odgovorni urednik/Editor in Chief: Igor Švab
Izvršna urednica/Executive Editor: Saša Zupanič
Uredniški odbor/Editorial Board:
Tit Albreht (Slovenija), Marjan Bilban (Slovenija), Ivan Eržen (Slovenija), Zalika Klemenc Ketiš (Slovenija), Ksenija Rener-Sitar (Slovenija), Mitja Kos (Slovenija), Alenka Kraigher (Slovenija), Sara Atanasova (Slovenija), Ada Hočevar Grom (Slovenija), Mojca Gabrijelčič Blenkuš (Slovenija), Rado Pišot (Slovenija), Darja Barlič Maganja (Slovenija), Tanja Kamin (Slovenija), Lijana Zaletel-Kragelj (Slovenija), Valentina Prevolnik Rupel (Slovenija), Brigita Skela Savič (Slovenija), Genc Burazeri (Nizozemska, Albanija), Niek Klazinga (Nizozemska), Jan de Maeseneer (Belgija), Jadranka Božikov (Hrvaška), Birgit Babitsch (Nemčija), Reinhard Burger (Nemčija), Björn Hibell (Švedska), David M. Salisbury (Velika Britanija), Debbie Tolson (Velika Britanija), John E. Morley (ZDA), Josep Figueras (Belgija), Lynne Friedli (Velika Britanija), Eva Kralikova (Češka), Douglas Crews (ZDA)
Lektoriranje slovenščine: Mihaela Törnar
Lektoriranje angleščine/Proofreading for English: AMIDAS d.o.o., Ljubljana
Prevajanje angleščine/English translation: AMIDAS d.o.o., Ljubljana
Naslov uredništva/Adress of the Editorial Office: Zdravstveno varstvo – Slovenian Journal of Public Health, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Elektronski naslov uredništva/E-mail Address: zdrav.var@nijz.si
Domača stran na internetu/Internet Home Page: https://nijz.da.enki.si/nijz/revija-zdravstveno-varstvo
in https://content.sciendo.com/view/journals/sjph/sjph-overview.xml
Transakcijski račun/Current Account: 011006000043188, UJP

Zdravstveno varstvo izhaja praviloma štirikrat letno v nakladi 250 izvodov. Naročnino zaračunavamo z računom za predplačilo v začetku leta. Upoštevamo le pisne odpovedi do 1. decembra za naslednje leto. Vsako spremembo naslova sporočite naročniški službi pravočasno.
Revija Zdravstveno varstvo je pri Ministrstvu za kulturo RS vpisana v razvid medijev pod zaporedno številko 608.
Letna naročnina/Year subscription rate: 52,50 EUR (z vključenim 5 % DDV/including 5% VAT)
Naročniška služba: zdrav.var@nijz.si

Gradivo navaja predvsem poglede avtorjev za katere ni nujno, da se ujemajo z načelnimi stališči stroke oziroma uredniškega odbora.
Naklada: 250 izvodov
Likovna oprema ovitka: Jurij Kocbek
Grafično oblikovanje in prelom: Urška Stariha
Tisk: Tisk Žnidaric d.o.o., Laze 7, 4000 Kranj


Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno