Območna enota Nova Gorica

Zgodovinski razvoj in ključni dosežki NIJZ območne enote Nova Gorica

Območna enota Nova Gorica

Zadnje posodobljeno: 26.05.2023
Objavljeno: 26.05.2023

V Sloveniji ima javno zdravstvo stoletno tradicijo. Na goriškem segajo prvi začetki v leto 1945, ko je bila ustanovljena razkuževalna postaja. Tej se je leta 1948 pridružila sanitarno epidemiološka postaja v Ajdovščini. V letu 1949 so bile ustanovljene tudi higienske postaje po vseh takratnih okrajih v Slovenskem Primorju (Gorica, Idrija, Ilirska Bistrica, Postojna, Sežana, Tolmin). 1951 je nastal Higienski zavod Gorica, ki je s skrbel za higiensko epidemiološko službo za celo Slovensko Primorje. Slovesna otvoritev Zavoda je bila 5. 9. 1953 ob navzočnosti mestnih, okrajnih in republiških oblasti. V letu 1954 je Higienski zavod prešel iz republiške kompetence v okvir in proračun okraja Gorica kot Okrajni higienski zavod Gorica. Leta 1961 se je Higienski zavod preimenoval v Zavod za zdravstveno varstvo, leta 1975 pa se je zavod preimenoval v Zavod za socialno medicino in higieno. Na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti je v letu 1992 Vlada Republike Slovenije preoblikovala Zavod za socialno medicino in higieno Nova Gorica v javni zdravstveni zavod, imenovan Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica. Na podlagi sprememb Zakona o zdravstveni dejavnosti je Vlada RS leta 2013 sprejela Sklep o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Sklep o ustanovitvi Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). NIJZ je začel delovati leto kasneje (2014).
Ključni dosežki:

Medsektorski regijski svet za javno zdravje Goriške (MRSJZ)

V okviru Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica je bil 6. 5. 2010 ustanovljen Regijski odbor za javno zdravje (ROJZ), ki se je na 13. seji, v letu 2018 preimenoval v Medsektorski regijski svet za javno zdravje. Gre za neformalno in prostovoljno združenje predstavnikov javnih in nevladnih deležnikov v regiji (zdravstva, lokalne samouprave, šolstva, športa, kulture, sociale, razvojnih agencij, gospodarstva, NVO, invalidskih organizacij…), kjer dvakrat letno obravnavamo pomembna vprašanja zdravstveno-socialnih ter drugih povezanih področij, ki so za lokalno skupnost pomembna.

6. 5. 2010 je bila na sporedu 1. seja ROJZ, na kateri so župani, podžupani, občinski predstavniki družbenih dejavnosti, ZZZS OE Nova Gorica, predstavniki zdravstva, šolstva in nevladnih organizacij podprli:
– sodelovanje pri pripravi skupnih programov in ukrepov za doseganje boljšega zdravja v severno Primorski (Goriški) statistični regiji;
– predlog o oblikovanju medsektorskega Regijskega odbora za javno zdravje (ROJZ);
– prioritetno skupno programsko sodelovanje za zmanjšanje javnozdravstvenega problema regije – naraščanje rakavih obolenj in z njimi povezanih prezgodnjih smrti, v okviru preventivnih programov SVIT, DORA, ZORA. Rezultat sodelovanja se kaže po večji odzivnosti prebivalstva v Goriški regiji glede na slovensko povprečje.

10. maja 2010 so na seji MRSJZ župani vseh občin v regiji podpisali Svečano zavezo o podpori Programu Svit. 6. 4. 2017 pa so s podpisom svečane zaveze zagotovili podporo krepitvi duševnega zdravja.

MRSJZ je mejnik, saj poslanstvo tega regijskega foruma obsega temeljno in doktrinarno filozofijo NIJZ v smislu skupnostnega pristopa in zdravja v vseh politikah, s ciljem implementacije projektov in intervencij varovanja in krepitve zdravja oz. ohranitve zdravja vseh v splošni populaciji.

Pod okriljem MRSJZ je od leta 2013 vzpostavljeno redno sodelovanje z invalidskimi društvi v Goriški regiji. Zelo smo ponosni na našo aktivno vlogo pri pridobivanju naziva Občina po meri invalidov, ki ga podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije. Več kot polovica občin Goriške regije je pridobilo naziv, ki je priznanje občinam, da v svojem delovanju upoštevajo različnost občanov, skrbijo za večjo kvaliteto osebnega življenja invalidov in ustvarjajo možnosti za njihovo socialno vključenost ter za aktivno udeležbo v družbenem življenju lokalne skupnosti, kar se odraža tudi na njihovem zdravju.

Od 2015 smo okrepili sodelovanje z društvi upokojencev in preostalimi NVO, v zadnjem času vedno bolj sodelujemo s CSD-jem Severne Primorske s ciljem krepitve socialnih determinant zdravja.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno