Duševno zdravje

Javni poziv za izbor supervizorjev v Centrih za duševno zdravje

Duševno zdravje

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Milan Krek, dr. med., spec., v vlogi upravičenca za izvajanje programa MIRA na podlagi Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Uradni list RS, št. 19/98, 47/98, 26/00, 67/01, 33/02, 37/03, 117/04, 31/05, 83/07, 22/09, 17/15, 47/18, 57/18, 57/18 in 57/21) ter Pravilnika o javnih pozivih objavlja:

Zadnje posodobljeno: 31.08.2021
Objavljeno: 31.08.2021

 

Ponovitev javnega poziva za izbor supervizorjev v Centrih za duševno zdravje

1. Podatki o naročniku in predmet javnega poziva

Naročnik javnega poziva je Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju NIJZ).

Predmet javnega poziva je izbor strokovnjakov za izvajanje supervizij v Centrih za duševno zdravje otrok in mladostnikov (v nadaljevanju CDZOM) in v Centrih za duševno zdravje odraslih (v nadaljevanju CDZO), kot del implementacije resolucije Nacionalnega programa za duševno zdravje 2018-2028 (v nadaljevanju ReNPDZ18-28) (Uradni list RS, št. 24, 13. 4. 2018).

2. Namen in cilj poziva

S pozivom želi NIJZ izbrati supervizorje na področju duševnega zdravja, ki bi do konca trajanja 2. Akcijskega načrta ReNPDZ18-28 (za obdobje 2021-2023) ali do konca implementacije ReNPDZ izvajali redne supervizije v CDZOM ali v CDZO največ vsak mesec za vse zaposlene v posameznem CDZOM ali CDZO in največ štirikrat letno za posamezne poklicne skupine iz CDZOM ali CDZO (diplomirane medicinske sestre, delovne terapevte, specialiste psihiatrije, specialiste otroške in mladostniške psihiatrije, klinične psihologe, psihologe, socialne delavce, logopede, klinične logopede, specialne pedagoge). Supervizije se bodo izvajale tudi skupaj za vse vodje tako posameznih CDZOM kot tudi CDZO in to največ dvakrat letno.

Dejansko izvedeno število supervizij je odvisno od finančnih zmožnosti NIJZ.

Namen supervizij je vzdrževanje kakovosti strokovnega in povezanega timskega dela ter refleksija vsebin in procesov dela v Centrih za duševno zdravje (v nadaljevanju CDZ). Supervizija poklicnega dela je namenjena preverjanju spoštovanja strokovnih smernic in usmeritev posameznih poklicnih skupin in pripomore k prepoznavanju specifičnih kompetenc poklicnih skupin.

3. Osnovni podatki o programu MIRA

Program MIRA je Nacionalni program duševnega zdravja, ki kot prvi strateški dokument v Republiki Sloveniji celovito naslavlja in ureja področje duševnega zdravja (Uradni list RS, št. 24, 13. 4. 2018). Program povezuje obstoječe ter dodaja nove službe in strukture ter tako odgovarja na potrebe ljudi na področju duševnega zdravja. Glavni poudarki programa so krepitev duševnega zdravja ter preprečevanje in celostna obravnava duševnih motenj. S tem namenom povezuje službe vseh odgovornih sektorjev, torej zdravstva, socialnega varstva, vzgoje in šolstva.

Cilj Programa je vzpostaviti dobro podporno okolje na vseh področjih varovanja duševnega zdravja in obravnave duševnih motenj. Službe in storitve poskuša približati uporabnikom in jih spodbuditi k zgodnjemu iskanju pomoči ter na tak način zmanjšati institucionalizacijo na področju duševnega zdravja. Vizija Programa MIRA je zagotoviti vsem prebivalcem Slovenije pravico do najboljšega možnega duševnega in telesnega blagostanja, zagotoviti pogoje za razvoj in udejanjanje vseh svojih potencialov v poklicnem, družbenem, zasebnem in družinskem življenju ter zagotoviti enakopraven dostop do kakovostnih virov pomoči.

Prednostna področja Programa MIRA so:

1. Zagotavljanje skupnostnega pristopa pri krepitvi duševnega zdravja ter obravnavi oseb s težavami v duševnem zdravju v skupnosti,  poudarek je na: medresorskem sodelovanju in vključevanju civilne družbe na državni, regionalni in lokalni ravni; zagotavljanju kakovostnih in dostopnih storitev in programov  ter deinstitucionalizaciji.
2. Promocija duševnega zdravja, preventiva in destigmatizacija pri različnih ciljnih skupinah in v različnih okoljih ter ustvarjanje duševnemu zdravju podpornih okolij.
3. Mreža služb za duševno zdravje otrok in mladostnikov in služb za duševno zdravje odraslih za zagotavljanje preventive, zgodnje diagnostike in celostne obravnave v lokalnih okoljih.
4. Alkohol in duševno zdravje – ozaveščanje o posledicah škodljive rabe alkohola za duševno zdravje, obravnavanje tvegane in škodljive rabe alkohola v zdravstvu in zagotavljanje sodelovanja z drugimi sektorji.
5. Preprečevanje samomora – dvig ozaveščenosti in pismenosti na področju duševnega zdravja s poudarkom na samomorilnosti, zgodnja identifikacija ogroženih oseb, zagotavljanje dostopnosti do pomoči in obravnave za ogrožene, zmanjševanje porabe alkohola in omejevanje dostopnosti do sredstev za samomor.
6. Izobraževanje, raziskovanje, spremljanje in evalvacija: integracija vsebin o duševnem zdravju v izobraževalne kurikulume, zagotavljanje ustrezne usposobljenosti različnih strokovnih delavcev za delo z osebami s težavami v duševnem zdravju, izobraževanje za zastopništvo in koordinacijo obravnave v skupnosti, spremljanje stanja duševnega zdravja v Sloveniji, povečanje obsega raziskav in spremljanje ter evalvacija Programa MIRA.

Opis nalog supervizorja:

 • Supervizijski pogovori z zaposlenimi v CDZ in pomoč pri spoprijemanju s stresom.
 • Spodbujanje kritičnega razmišljanja zaposlenih v CDZ o delu in sodelovanju.
 • Omogočanje možnosti za refleksijo in priložnosti za učenje za vse zaposlene v CDZ.

4. Pogoji za prijavo

Sklop A: Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM)

Za supervizije celih timov in za poklicne skupine psihiatrov (specialiste otroške in mladostniške psihiatrije) in kliničnih psihologov se lahko prijavijo strokovnjaki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • Imajo doseženo visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje) oziroma magistrsko izobrazbo (2. bolonjska stopnja) in opravljeno specializacijo iz otroške in mladostniške psihiatrije ali klinične psihologije.
 • Poznajo delovanje CDZ.
 • Imajo najmanj 10 let delovnih izkušenj neposrednega dela z ljudmi s težavami v duševnem zdravju (področje zdravstva ali/in socialnega varstva in/ali področje vzgoje in izobraževanja) oziroma najmanj 10 let delovnih izkušenj s področja zdravstva ali/in socialnega varstva in/ali področja vzgoje in izobraževanja, če imajo pridobljen naziv supervizor po kvalificiranem programu ali v eni izmed psihoterapevtskih šol.
 • Imajo 3 leta delovnih izkušenj neposrednega delovanja v multidisciplinarnem timu v zdravstvu (mentalno higienski dispanzer ali svetovalni center).

 

Za supervizije posameznih poklicnih skupin (diplomirane medicinske sestre, specialni pedagogi, logopedi, klinični logopedi, psihologi, socialni delavci) se lahko prijavijo strokovnjaki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • Imajo doseženo najmanj višješolsko ali višjo strokovno izobrazbo (prejšnja) oziroma opravljeno izobrazbo po univerzitetnem programu ali visokošolskem strokovnem programu (1. bolonjska stopnja).
 • Poznajo delovanje CDZ.
 • Imajo najmanj 10 let delovnih izkušenj neposrednega dela z ljudmi s težavami v duševnem zdravju (področje zdravstva ali/in socialnega varstva in/ali področje vzgoje in izobraževanja) oziroma najmanj 10 let delovnih izkušenj s področja zdravstva ali/in socialnega varstva in/ali področja vzgoje in izobraževanja, če imajo pridobljen naziv supervizor po kvalificiranem programu ali v eni izmed psihoterapevtskih šol.
 • Imajo 3 leta delovnih izkušenj neposrednega delovanja v multidisciplinarnem timu v zdravstvu (mentalno higienski dispanzer ali svetovalni center).

Sklop B: Centri za duševno zdravje odraslih (CDZO)

Za supervizije celih timov in poklicne skupine psihiatrov ter kliničnih psihologov se lahko prijavijo strokovnjaki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • Imajo doseženo visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje) oziroma magistrsko izobrazbo (2. bolonjska stopnja) in opravljeno specializacijo iz psihiatrije ali klinične psihologije.
 • Poznajo skupnostni pristop in delovanje CDZ.
 • Imajo najmanj 10 let delovnih izkušenj neposrednega dela z ljudmi s težavami v duševnem zdravju (področje zdravstva ali/in socialnega varstva in/ali področje vzgoje in izobraževanja) oziroma najmanj 10 let delovnih izkušenj s področja zdravstva ali/in socialnega varstva in/ali področja vzgoje in izobraževanja, če imajo pridobljen naziv supervizor po kvalificiranem programu ali v eni izmed terapevtskih šol.

Za supervizije posameznih poklicnih skupin (delovni terapevti, diplomirane medicinske sestre, psihologi, socialni delavci) se lahko prijavijo strokovnjaki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • Imajo doseženo najmanj višješolsko ali višjo strokovno izobrazbo (prejšnja) oziroma opravljeno izobrazbo po univerzitetnem programu ali visokošolskem strokovnem programu (1. bolonjska stopnja).
 • Poznajo skupnostni pristop in delovanje CDZ.
 • Imajo najmanj 10 let delovnih izkušenj neposrednega dela z ljudmi s težavami v duševnem zdravju (področje zdravstva ali/in socialnega varstva in/ali področje vzgoje in izobraževanja) oziroma najmanj 10 let delovnih izkušenj s področja zdravstva ali/in socialnega varstva in/ali področja vzgoje in izobraževanja, če imajo pridobljen naziv supervizor po kvalificiranem programu ali v eni izmed terapevtskih šol.

5. Dogovor o sodelovanju

NIJZ zbira ponudbe za izvajanje supervizij v CDZOM in CDZO na območjih njihovega delovanja. Plačilo za izvedeno supervizijo bo 140 € (bruto). Supervizije bodo v času trajanja 2. Akcijskega načrta ReNPDZ18-28 za obdobje 2021-2023 glede na razpoložljivost sredstev do 31. 12. 2022 financirane s strani naročnika. Predviden čas za izvedbo supervizije je 120 minut z vključeno pripravo. Supervizor bo plačan na osnovi predpisanih poročil o izvedenih supervizijskih srečanjih. Potni stroški bodo povrnjeni v skladu s pravili NIJZ.

6. Objava in rok za predložitev ponudb

Rok za predložitev vlog na tem javnem pozivu na predpisanem obrazcu je do 25. 2. 2021, do 13. ure.

7. Način oddaje vlog

Vloge pošljite na elektronski naslov mira@nijz.si, pri čemer morajo biti vse izjave in obrazci lastnoročno ali digitalno podpisani in pripeti k prijavi v pdf obliki.

Ime pripete datoteke prijavnega obrazca poimenujte na sledeči način:

Za Sklop A:

PRIIMEK_Ime_CDZOM (primer: NOVAK_Jelka_CDZOM)

Za Sklop B:

PRIIMEK_Ime_CDZO (primer: NOVAK_Jelka_CDZO)

 

K prijavi priložite tudi vsa zahtevana dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Ob elektronski prijavi obvezno pripišite “ZA JAVNI POZIV – SUPERVIZIJA”.

Upoštevane bodo vloge, ki bodo na javni poziv prispele najkasneje do roka navedenega v 6. točki, na elektronski naslov mira@nijz.si.

Strokovna komisija lahko kandidate pozove k dopolnitvi vloge. Kandidat jo dopolni v roku 3 delovnih dni od prejema posredovanega poziva. V nasprotnem primeru je njegova vloga izločena.

8. Informacije o javnem pozivu

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom so do zaključka na voljo na kontaktnem naslovu mira@nijz.si.

9. Obravnava, ocenjevanje in izbor prispelih vlog v javnem pozivu

Merilo za izbor bo ustrezna strokovna usposobljenost kandidata ter poznavanje delovanja CDZ (v sklopu B tudi poznavanje skupnostnega pristopa).

Po zaključenem pozivu bo komisija NIJZ med kandidati izbrala supervizorje. Supervizorji bodo o izbiri obveščeni po e-poštnem naslovu. Med izbranimi kandidati bodo nato posamezni Centri izbrali kandidata za sodelovanje.

Poslano dokumentacijo bomo po preteku časa, v katerem je zoper sklenitve dogovora o sodelovanju dovoljeno vlagati pravna sredstva, uničili.

9.1. Merila za točkovanje

Sklop A: Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov

 

NAZIV MERILA

ŠTEVILO TOČK

A

Izobrazba

Neustrezno

0

Ustrezno

10

B

Delovne izkušnje (neposrednega) dela z ljudmi
Neustrezno

0

Ustrezno

10

C

Delovne izkušnje v multidisciplinarnem timu v zdravstvu

Neustrezno

0

Ustrezno

10

D

Poznavanje delovanja centrov za duševno zdravje

Neustrezno

0

V srednji meri ustrezno

5

Povsem ustrezno

10

Minimalno  možno število točk za izbor

35

Največje možno število točk

40

 

 

Sklop B: Centri za duševno zdravje odraslih

 

NAZIV MERILA

ŠTEVILO TOČK

A

Izobrazba

Neustrezno

0

Ustrezno

10

B

Delovne izkušnje
Neustrezno

0

Ustrezno

10

C

Poznavanje delovanja Centrov za duševno zdravje s poudarkom na skupnostnem pristopu

Neustrezno

0

V srednji meri ustrezno

5

Povsem ustrezno

10

Minimalno  možno število točk za izbor

25

Največje možno število točk

30

Vse prijave, ki bodo popolne in ki bodo izpolnjevale prijavne pogoje za sodelovanje, bodo pregledane in obravnavane s strani komisije. Po pregledu prijav bodo kandidati o izboru obveščeni po elektronski pošti.

10. Objava javnega poziva

Javni poziv je objavljen na spletni strani NIJZ.

11. Priloge javnega poziva

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno