Mediji

Pojasnilo NIJZ glede postopka izbire izvajalca epidemiološkega poizvedovanja

Mediji

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) skladno z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije/pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh (2020) izvaja epidemiološko spremljanje epidemijskega oziroma pandemijskega pojavljanja nalezljivih bolezni. V luči učinkovitega odzivanja na krizne zdravstvene razmere organizacija profesionalnih klicnih centrov bistveno pripomore k dolgoročni strukturni rešitvi pri obvladovanju situacij in razmer, ki ogrožajo javno zdravje v najširšem kontekstu.

Zadnje posodobljeno: 10.12.2021
Objavljeno: 10.12.2021

V konkretnem primeru virusa SARS-CoV-2 pa pomembno vpliva na zmanjšanje širjenja virusa, obolevnosti, potreb po hospitalizacijah in zmanjšanje umrljivosti. V primeru pandemičnih izbruhov nalezljivih bolezni mednarodne organizacije državam priporočajo oblikovanje ustreznih sistemov odzivanja tudi z vzpostavljanjem t. i. »Emergency oprations centre« (EOC). Del tako vzpostavljenih sistemov so tudi klicni centri, ki nudijo ustrezno in strokovno podporo epidemiološkemu spremljanju izbruhov nalezljivih bolezni. Slovenija vse do septembra 2021 ni imela sodobno oblikovanega klicnega centra, ki omogoča klicanje vseh okuženih visoko rizičnih kontaktov in bistveno pripomore k uspešnemu obvladovanju epidemičnih razmer.

NIJZ je v času epidemije večkrat opozoril, da bo potrebno vzpostaviti večji klicni center za epidemiološko poizvedovanje, saj je v preteklem jesensko-zimskem času (2020/2021) dnevno število okuženih močno presegalo zmogljivosti epidemiološke službe NIJZ oziroma NIJZ v celoti. NIJZ je skupaj z Ministrstvom za zdravje in Vlado RS iskal rešitve, ki bi omogočile vzpostavitev večjega klicnega centra s strani zunanjega izvajalca storitve, pod strokovnim vodenjem epidemiološke službe NIJZ. Vsled temu je bilo potrebno najprej zagotoviti ustrezno zakonodajno podlago in finančna sredstva – ta so bila zagotovljena šele z Zakonom o nujnih ukrepih na področju zdravstva v sredini julija 2021.S tem je NIJZ sledil tudi internim pravilom, ki onemogočajo izvedbe postopkov oddaje javnih naročil brez predhodno zagotovljenih sredstev Kot izhaja iz navedenih kronoloških aktivnosti, je NIJZ takoj ko je pridobil finančna sredstva, pričel s postopkom izbire ustreznega izvajalca na način, da je k oddaji ponudbe povabil subjekte, ki opravljajo storitve klicnih centrov.

Nova organizacija epidemiološkega anketiranja je bila urejena z Zakonom o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ, Uradni list RS št. 112/2021, 13. 7. 2021), ki določa, da mora za podporo izvajanju epidemioloških preiskav in drugih posebnih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje covida-19 v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni, Nacionalni inštitut za javno zdravje nadgraditi zmogljivosti epidemiološke službe in vzpostaviti nujni operativni center.

Sredstva za aktivnosti iz tega člena je zagotovil proračunu Republike Slovenije in iz proračuna Evropske unije. Navedeni zakon je začel veljati 14. 7. 2021, kar je predstavljalo pravno in finančno podlago za začetek aktivnosti. NIJZ je na podlagi izkušenj preteklega leta predvideval, da bo v jesensko – zimskem obdobju porast okužb  z virusom SARS-Cov-2 visok, kar se je kasneje tudi izkazalo kot pravilna napoved.

Glede na epidemiološko situacijo v Republiki Sloveniji in glede na obstoječe kapacitete NIJZ za izvajanje epidemiološkega anketiranja z namenom hitrejšega obvladovanja epidemije je bilo potrebno izvesti postopek, ki je skladen z (1) č. točka 46. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). NIJZ je tako sprejel Sklep o začetku postopka 19. 7. 2021, s katerim je utemeljil nujnost izbire izvajalca.

Utemeljitev postopka oddaje javnega naročila je dostopna na naslednji povezavi.

 

Postopek izbire izvajalca epidemiološkega poizvedovanja

Naj poudarimo, da je NIJZ izvedel zakonsko dovoljen postopek izbire izvajalca storitve. V medijih so se sicer pojavila namigovanja, da NIJZ ni ravnal skladno z zakonskimi določili in je izvajalca izbral brez kakršnega koli postopka, ki so povsem neutemeljena in jih ostro zavračamo.

NIJZ je v postopkih pred Državno revizijsko komisijo in Komisijo za preprečevanje korupcije večkrat izdatno utemeljil postopek in razlog nujnosti. Stališče, da vzpostavitev organizacijske strukture z intervencijskim zakonom pomeni zgolj dodelitev sredstev in bi moral zato NIJZ v naprej, “za vsak slučaj” speljati postopke po ZJN-3, kar so navajale navedene institucije, po našem mnenju kaže na veliko nerazumevanje dejanskih epidemioloških okoliščin in posledic, ki nastajajo ob takih okoliščinah. Izbrani ponudnik, ki je ustrezal razpisnim pogojem, je v roku izpolnil svoje obveznosti.

S prekinitvijo pogodbe bi lahko nastala velika škoda pri obvladovanju epidemije, poleg tega bi prekinitev pogodbe ali njeno skrajšanje dodatno obremenilo NIJZ z novimi postopki izbire in celotnim postopkom implementacije. Morebitni novi izvajalci bi z delom v najboljšem primeru pričeli spomladi 2022 ali celo kasneje, ko pa lahko glede na izkušnjo v preteklem letu, pričakujemo izboljšanje epidemiološke slike v Sloveniji. Prekinitev pogodbe ali morebitno zapiranje klicnega centra v tem trenutku bi negativno vplivalo na obvladovanje epidemije covida-19 v Sloveniji, še posebej, ko so v državi epidemiološke razmere nestabilne in smo priča porastu okužb. Povečalo bi se število okuženih, hospitaliziranih in umrlih.

NIJZ je sledil načelu transparentnosti in k oddaji ponudb povabil šest potencialnih izvajalcev storitve klicnega centra: CDE nove tehnologije, WIN4U, Mediana, AP Ljubljana, City Connect, posredovanje, d.o.o. in Odmev kontaktni center. Izbrani ponudnik City Connect, posredovanje, d.o.o. je del mednarodnega konzorcija City Connect – ponudbo je oddal v skupini ponudnikov (Joint Venture), skupaj s hrvaškim partnerjem. Ponudba je po dopolnitvi izpolnjevala vse razpisne pogoje, tudi pogoj izkazovanja referenc (Ponudnik je moral izpolnjevati ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti in hkrati v tehničnem delu v zadnjih treh letih izvesti vsaj en projekt »outsourcinga« storitev kontaktnega centra, kjer je bilo vključeno vsaj 50 agentov oz. operaterjev v klicnem centru). Pogodbo z izbranim ponudnikom City Connect, posredovanje, d.o.o., ki je izpolnjeval razpisne pogoje in izpolnil merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe, smo sklenili 24. 8. 2021, skladno z ZJN-3.

Dne, 26. 8. 2021 je bila s strani ponudnika CDE, nove tehnologije, d.o.o., vložena zahteva za revizijo, ki jo je NIJZ zavrnil. Revizija, skladno z določbami ZJN-3, ne zadrži izvrševanja že sklenjene pogodbe, kar je potrdila tudi Državna revizijska komisija v svoji odločitvi z dne 1. 9. 2021, ki je dostopna na naslednji povezavi.

Glede na opravila, ki jih je potrebno izvesti po sklenitvi pogodbe (aktivacija in usposabljanje zunanjih sodelavcev epidemiološke službe NIJZ v klicnem centru ) je bil določen 30- dnevni rok za pričetek izvajanja del po pogodbi. Skladno z utemeljitvijo izbranega postopka oddaje javnega naročila in zaradi nujnosti hitrega ukrepanja NIJZ nadgrajuje obstoječe zmogljivosti epidemiološke službe in obenem vzpostavljal nujen operativen center za pomoč pri obvladovanju vnovičnih izbruhov okužb med populacijo. V nadaljevanju izpostavljamo, da ima tak način obvladovanja epidemije oz. pandemije v državi dolgoročne pozitivne posledice, saj omogoča hitrejše in predvsem učinkovito odzivanje na izredne zdravstvene razmere, ne glede na njihovo trajanje. Pomembno vpliva na preprečevanje širjenja okužb in zajezitev epidemije, kar se odraža tudi v zmanjševanju obremenjenosti zdravstvenega sistema.

Sodelovanje z izbranim ponudnikom je predvideno za obdobje šestih mesecev. Vsi zunanji sodelavci epidemiološke službe NIJZ, ki bodo izvajali epidemiološko poizvedovanje, so bili in so deležni usposabljanja s strani epidemiološke stroke. Epidemiološko poizvedovanje poteka po v naprej določenem protokolu, pri čemer pa je potrebno upoštevati zahtevnost epidemiološkega poizvedovanja. Število angažiranih zunanjih sodelavcev epidemiološke službe NIJZ se mesečno spreminja glede na epidemiološke razmere v državi, vendar je izbrani izvajalec skladno s pogodbenimi določili v času pogodbenega razmerja dolžan zagotavljati mesečno od 50–120 zunanjih sodelavcev epidemiološke službe NIJZ za iskanje stikov oseb s potrjeno okužbo SARS-Cov-2. V prvem mesecu je bilo potrebno zagotoviti 80 zunanjih sodelavcev, ki jih je izbrani izvajalec tudi zagotovil.

Naj še enkrat poudarimo, da je NIJZ izvedel zakonsko ustrezen in transparenten postopek, zato so sumi in namigovanja, ki so se pojavili v medijih ter v predlogu Komisije za preprečevanje korupcije o domnevnem nezakonitem, netransparentnem in potencialno koruptivnem ravnanju za NIJZ, nesprejemljivi in škodljivi.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno