Cepljenje

Elektronski register cepljenih oseb in neželenih učinkov po cepljenju – eRCO

Cepljenje

Z začetkom leta 2017 je v okviru eZdravja pričel z delovanjem Elektronski register cepljenih oseb in neželenih učinkov po cepljenju – eRCO, s katerim se samodejno prenašajo in zbirajo podatki o vseh opravljenih cepljenjih in neželenih učinkih.

Zadnje posodobljeno: 23.12.2019
Objavljeno: 23.12.2019

AKTUALNA OBVESTILA

eRCO – Navodilo za vnos podatkov o opravljenih cepljenjih proti gripi

eRCO – Navodila za zagotavljanje podatkov o opravljenih cepljenjih proti covid-19 in neželenih učinkih po cepljenju

eRCO – Navodilo za vnos in vpogled v podatke o opravljenih cepljenjih proti klopnemu meningoencefalitisu (KME), ki so bila opravljena v skladu z novim Programom cepljenja


eRCO je namenjen spremljanju izvajanja cepljenja v državi, ocenjevanju precepljenosti ter zagotavljanju podatkov o cepljenju in podatkov o neželenih učinkih po cepljenju. Štirinajsti člen Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva  (Ul RS, št. 65/00 in št. 47/15) navaja, da so obvezni uporabniki eZdravja izvajalci. Minister, pristojen za zdravje, za obvezne uporabnike storitev eZdravja določi pogoje, roke, način vključitve in uporabe eZdravja.

Po veljavni zakonodaji, ki ureja cepljenje (Zakon o nalezljivih boleznih, Program cepljenja in zaščite z zdravili, Pravilnik o potrdilih, vodenju evidenc in zagotavljanju podatkov o cepljenju, Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva), so izvajalci cepljenja dolžni voditi evidence o opravljenih cepljenjih in zaščiti s specifičnimi imunoglobulini in o njih poročati na NIJZ. Tudi vse neželene učinke po cepljenju je potrebno obvezno prijaviti na NIJZ. NIJZ pa je zadolžen za upravljanje Registra obveznikov za cepljenje in izvajanja cepljenja ter Registra neželenih učinkov po cepljenju.

Vsi javni zavodi (in tudi nekateri večji koncesionarji) podatke v eRCO avtomatizirano prenašajo preko zdravstvenega omrežja zNET, ki zagotavlja varne in zanesljive povezave med izvajalci zdravstvenih dejavnosti, preostali koncesionarji pa morajo za posredovanje podatkov poskrbeti preko varnega omrežja. Izvajalci cepljenja se postopoma vključujejo v sistem, v glavnem so vključeni javni zavodi in le posamezni zasebniki.

Podatke se v eRCO posreduje preko treh različnih modulov:

  1. Podatki o opravljenem cepljenju
  2. Neželeni učinki po cepljenju
  3. Program cepljenja (opustitev/odklanjanje cepljenja)

V prihodnje načrtujemo tudi razvoj analitičnega modula, ki bo omogočal pregled in enostavne analize podatkov posredovanih v eRCO.

Podatki o opravljenem cepljenju

V sklopu projekta eRCO so skrbniki programskih rešitev pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti po enotni metodologiji prilagodili njihove ambulantne programe (zaledne sisteme) tako, da ti omogočajo poenoteno beleženje podatkov o vseh opravljenih cepljenjih v Sloveniji, ter avtomatiziran prenos podatkov v centralno bazo eRCO. Izgled tega modula je tako pri posameznem izvajalcu odvisen od skrbnika njegove programske rešitve. NIJZ je v skladu z veljavno zakonodajo določil le nabor podatkov in poenotene šifrante.

Natančnejša navodila za beleženje podatkov o opravljenih cepljenjih najdete v eRCO metodoloških navodilih, ki so dostopna na naslednji povezavi.

Za beleženje podatkov o opravljenih cepljenjih smo na NIJZ smo pripravili še drugo možnost – poseben modul eRCO Vnos cepljenj. Ta deluje kot spletna aplikacija in je namenjen vsem izvajalcem cepljenja, ki nimajo svojega ambulantnega programa prilagojenega tako, da bi omogočal beleženje in pošiljanje podatkov o opravljenih cepljenjih v eRCO. Ključni pogoj pa je, da so izvajalci vključeni v varno omrežje zNET. Aplikacija eRCO Vnos cepljenj shranjuje podatke v interoperabilno hrbtenico EZDRAV in bazo eRCO.

eRCO Vnos cepljenj je del nabora aplikacij v projektu eZDRAVJE in je namenjena le vnosu cepljenj, pregledu/urejanju vnešenih cepljenj in izpisu potrdil o opravljenih cepljenjih. Tehnična navodila za dostop in uporabo te aplikacije so dostopna na naslednji povezavi.

Aplikacija ni nadomestek ambulantnega/bolnišničnega programa, saj je njen nabor funkcionalnosti omejen za potrebe zbirke eRCO in tako ne more služiti kot edino orodje za obravnavo pacientov v ambulantah in bolnišnicah. S to aplikacijo ni mogoče urejati čakalnih vrst, napotnic, vodenja zalog in drugih funkcionalnosti, ki jih ponujajo informacijski sistema za vodenje zdravstvene dejavnosti.

Neželeni učinki po cepljenju

Na NIJZ smo pripravili enoten modul, ki zdravnikom omogoča prijavo neželenih učinkov po cepljenju. Skrbniki programskih rešitev pri izvajalcih so ta modul ugladili v njihove ambulantne programe, tako da je omogočena poenotena prijava in posredovanje podatkov o neželenih podatkih na NIJZ. Izgled tega modula je pri vseh izvajalcih enak. Modul omogoča prijavo neželenih učinkov po cepljenjih, katerih podatki so že bili posredovani v eRCO.

Natančnejša navodila za prijavo neželenih učinkov po cepljenju najdete v eRCO metodoloških navodilih, ki so dostopna na naslednji povezavi.

Tehnično navodilo za vnos neželenih učinkov po cepljenju v modul eRCO je dostopen na naslednji povezavi.

V primeru, da zdravnik želi prijaviti neželene učinke po cepljenju, ki ni zabeležen v eRCO (npr.: oseba je bila cepljena v tujini), se prijavo neželenih učinkov posreduje na papirnatem obrazcu na NIJZ, kot do sedaj.

Program cepljenja (opustitev/odklanjanje cepljenja)

V skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva se v Registru obveznikov za cepljenje in izvajanja cepljenja med drugimi beležijo tudi podatki o odklonitvi in kontraindikacijah za cepljenje. Zato smo na NIJZ smo pripravili enoten modul, ki zdravnikom omogoča za posamezno osebo pregled opravljenih cepljenj (ki so bila posredovana v eRCO) po programu cepljenja in beleženje opustitve/odklanjanja cepljenja. Skrbniki programskih rešitev pri izvajalcih so ta modul vgradili v njihove ambulantne programe. Izgled tega modula je pri vseh izvajalcih enak.

Natančnejša navodila za pregledovanje opravljenih cepljenj po programu in beleženje opustitve/odklanjanja cepljenja najdete v eRCO metodoloških navodilih, ki so dostopna na naslednji povezavi.

Tehnično navodilo za beleženje podatkov o opustitvi/odklonitvi cepljenja v modul eRCO je dostopen na naslednji povezavi.

Vpogled v podatke o opravljenih cepljenjih proti covid -19 in izpis potrdil

Podatki o vseh cepljenjih, ki bodo posredovani v eRCO (ne glede na to pri katerem izvajalcu so bila cepljenja opravljena in zabeležena) so dostopni:

  • pacientom v Povzetku podatkov o pacientu (PPoP), do katerega dostopajo z preko portala zVem,
  • zdravnikom, ki sodelujejo pri zdravljenju pacienta in izbranim zdravnikom, ki v okviru konkretne obravnave dostopajo do podatkov za posameznega pacienta (podatki o cepljenju, podatki o neželenih učinkih) preko enotnega modula eRCO vgrajenega v ambulantni program ali preko spletne aplikacije cepi.ezdrav.si – eRCO Vnos cepljenj (samo podatki o cepljenju),
  • ostalim zdravstvenim delavcem, ki sodelujejo pri zdravljenju pacienta preko PPoP.

Enoten modul eRCO vgrajen v lokalne ambulantne programe pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti omogoča, da izvajalci lahko za posameznega pacienta dostopajo do pregleda podatkov o opravljenih cepljenjih (njenega cepilnega statusa) in izpišejo potrdilo o opravljenih cepljenjih (ki ga lahko natisnejo) v zavihku Opravljena cepljenja – moder gumb »Izpisi«.

Izpis potrdil o opravljenih cepljenjih (s tiskanjem) omogoča tudi spletna aplikacija eRCO Vnos cepljenj (cepi.ezdrav.si) preko vmesnika »Pregled osebe« (več o tem v uporabniških navodilih.

Za pravilen vnos podatkov o opravljenih cepljenjih v ambulantne programe (zaledne sisteme) ali v spletni modul eRCO Vnos cepljenj in s tem za posredovanje podatkov v eRCO so odgovorni izvajalci cepljenja. NIJZ ne more urejati teh podatkov. Če se pri vpogledu v podatke o opravljenih cepljenjih iz eRCO ugotovi napaka, je popravke potrebno urediti pri izvajalcu cepljenja, ki je te podatke vnesel in jih posredoval v eRCO.

Vsak osebni zdravnik lahko z uporabo svoje profesionalne kartice in dostopom preko spletne aplikacije cepi.ezdrav.si dostopa do modula “Opredeljena cepljenja”, kjer je seznam opredeljenih pacientov, ki so cepljeni proti covid-19.
Druga možnost pa je, da preko svojega ambulantnega sistema osebni zdravnik izbere posameznega pacienta v eRCO modulu in pojavi se zavihek “Opredeljena cepljenja”, kjer je celoten seznam vseh opredeljenih pacientov, ki so cepljeni proti covid-19. Možen je tudi izvoz podatkov v Excel, kjer lahko izpis primerjate s seznamom vseh opredeljenih pacientov.

Pogoj za dostop do modula opredeljena cepljenja je vključenost v zNet omrežje in profesionalna kartica zdravnika, ki ima opredeljene paciente.

EU Digitalno COVID potrdilo (EU DCP)

Pacienti lahko do EU DCP dostopajo preko portala zVem . Lahko pa ga pridobijo tudi ob cepljenju na cepilnem mestu, pri osebnem zdravniku in v lekarnah.

Tehnične možnosti izdaje EU DCP imajo zdravniki in drugi zdravstveni delavci, ki imajo dostop do informacijskih sistemov povezanih s CRPP (Centralnim registrom podatkov o pacientih). Pridobiti pa ga je mogoče tudi v lekarnah, ki imajo vzpostavljene tehnične pogoje za povezavo s CRPP in tiskanje dokumentov.

Več informacij v zvezi z EU DPC je dostopnih na:

https://podpora.ezdrav.si/faq/kako-pridobim-eu-digitalno-covid-potrdilo-v-portalu-zvem/

https://www.cepimose.si/eu-digitalno-covid-potrdilo/


Pogosta vprašanja in odgovori glede Elektronskega registra cepljenih oseb in neželenih učinkov po cepljenju (eRCO)

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno