Nalezljive bolezni

Javni poziv za izbor zunanjega strokovnjaka, ki bo sodeloval pri izvedbi epidemiološke statistike ter modelskih napovedi in scenarijev za COVID-19 v Sloveniji

Nalezljive bolezni

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa doc. dr. Branko Gabrovec, v. d. generalnega direktorja, v vlogi upravičenca za izvajanje operacije »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva« na podlagi Pogodbe št. C2711-20-054101 o sofinanciranju operacije »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva«, z dne 15. 12. 2020, objavlja Javni poziv za izbor zunanjega strokovnjaka, ki bo sodeloval pri izvedbi epidemiološke statistike ter modelskih napovedi in scenarijev za COVID-19 v Sloveniji, v okviru projekta »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva«

Zadnje posodobljeno: 11.08.2022
Objavljeno: 11.08.2022
 1. Podatki o naročniku

Naročnik javnega poziva je Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: NIJZ).

 

 1. Namen in cilj poziva

S pozivom želi NIJZ oblikovati skupino zunanjih strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi epidemiološke statistike ter modelskih napovedi in scenarijev za COVID-19 v Sloveniji, v okviru projekta »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva« (v nadaljevanju: projekt).

Cilj poziva je vzpostavitev skupine zunanjih strokovnjakov, ki bodo na podlagi svojega strokovnega znanja in izkušenj sodelovali pri izvedbi epidemiološke statistike ter modelskih napovedi in scenarijev za COVID-19 v Sloveniji. NIJZ namreč ne zaposluje vseh potrebnih profilov strokovnjakov s potrebnimi praktičnimi izkušnjami za izvedbo predmeta javnega poziva.

 

 1. Osnovni podatki o projektu

Nacionalni inštitut za javno zdravje v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020 izvaja projekt »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva«, in sicer 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostna naložba 9.1 »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, specifični cilj 9.1.3 »Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjšanje neenakosti v zdravju«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Projekt je v geografskem smislu naravnan celostno. Izvaja se v obeh regijah, v kohezijski regiji vzhodna Slovenija (KRVS) in kohezijski regiji zahodna Slovenija (KRZS).

Projekt Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva naslavlja in med seboj povezuje različna področja delovanja. S pomočjo številnih intervencij si prizadeva za obvladovanje širjenja bolezni COVID-19; blaženje posledic epidemije virusa SARS-CoV-2 na duševno zdravje prebivalstva; izboljšanje delovanja zdravstvenega sistema v času kriznih razmer in ažurnosti zbranih podatkov; promocijo zdravega življenjskega sloga ter preprečevanje elementov krhkosti; krepitev znanja in usposobljenosti strokovnjakov na zdravstvenem in socialnem področju, aktivistov nevladnih organizacij kot tudi ostalih oskrbovalcev.

Cilji projekta so sledeči:

 • krepitev kapacitet epidemiološke službe (mobilni timi, kadri za podporo izvajanju epidemiološke službe in njihovo usposabljanje, prostorske in delovne kapacitete, informacijsko tehnološka podpora analiz);
 • ozaveščanje prebivalstva o načinu preprečevanja covid-19 / širjenja okužb (promocija zaščitnega vedenja: prebivalci / zdravstveni delavci, uporaba razkužil) in hkrati promocija cepljenja proti gripi s poudarkom na ranljivih skupinah;
 • podpora posameznikom v karanteni in izolaciji ter njihovim svojcem s poudarkom na duševnem zdravju;
 • sistem zdravstvenega varstva in podatki (čakalne dobe in covid-19, digitalizacija procesa poročanja o vzrokih smrti, spremljanje zunajbolnišničnih obravnav);
 • preventiva krhkosti in socialne izključenosti starejših in kronično bolnih kot posledica samoizolacije;
 • razvoj znanja in kompetenc za različne skupine (predavanja za zdravnike in ostale zdravstvene delavce, platforma covid-19 e-učenja).

 

Delovni paket 4:  EPIDEMIOLOGIJA

Epidemija COVID-19 je izrazito vplivala na potek dela epidemiološke službe v Sloveniji, ki se je ob tako obsežni epidemiji izkazala za izredno podhranjeno. Okrepitev tako kadrovskih kot tudi programskih in infrastrukturnih kapacitet se je izkazala za zelo pomembno. Za uspešno obvladovanje epidemije je namreč pomembna poglobljena epidemiološka obravnava okuženih oseb in iskanje tesnih kontaktov. Pravočasno ukrepanje je ključnega pomena za zajezitev epidemije. Zato je najprej potrebno izboljšati in nadgraditi možnosti obravnave primerov, na podlagi katerih lahko lažje ocenjujemo epidemiološko situacijo v državi in predlagamo ukrepe. Ob sproščanju ukrepov in posledičnem večanju števila primerov COVID-19 je za hitro in kakovostno obravnavo primerov ter zamejitev izbruha ključna okrepitev kadrovskih in infrastrukturnih zmožnosti epidemiološke službe v okviru projekta.

 

 1. Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je izbor enega (1) zunanjega strokovnjaka, ki bo sodeloval pri izvedbi epidemiološke statistike ter modelskih napovedi in scenarijev za COVID-19 v Sloveniji, v okviru projekta »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva«.

Zahtevani profil strokovnjaka:

Prijavijo se lahko strokovnjaki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo dosežen doktorat znanosti s strokovnega področja;
 • imajo najmanj deset (10) let izkušenj v praksi s strokovnega področja;
 • imajo reference s področja bio-statistike in epidemiologije (najmanj 5 relevantnih referenc).

Dodatna leta izkušenj v praksi in dodatne reference se bodo dodatno točkovale skladno z Merili za ocenjevanje prijav, ki so v prilogi javnega poziva.

Prijavitelji imajo možnost, da prijavnemu obrazcu priložijo sledeča dodatna dokazila, v primeru, da z njimi razpolagajo:

 • dokazila o letih izkušenj z izdelavo modelskih napovedi z epidemiološkimi matematičnimi modeli, ki se uporabljajo v strokovni literaturi s področja epidemiološkega modeliranja;
 • bibliografija iz strokovnega področja.

Dodatna dokazila, navedena v zgornjih dveh alinejah, niso pogoj za oddajo vloge, bodo pa dodatno točkovana skladno z Merili za ocenjevanje prijav, ki so v prilogi javnega poziva.

 Strokovnjak bo v DP sodeloval na naslednji način:

 1. SKLOP: Priprava epidemiološke statistike za spremljanje COVID-19 v Sloveniji v obliki poročila, ki mora vsebovati najmanj naslednje statistike:
  • osnovne dnevne incidence primerov, sprejemov v bolnišnice, na intenzivne oddelke in smrti;
  • osnovne statistike stanja v bolnišnicah, na intenzivnih oddelkih in oceno aktivno okuženih ljudi v populaciji;
  • tedenske incidence in primerjave: okuženi, bolnišnice, intenzivne enote, smrti;
  • povprečja in trendi: 7 – dnevno in 14 – dnevno povprečje in trendi po posameznih kategorijah;
  • efektivno reprodukcijsko število, ocenjeno iz dnevne incidence okuženih. Lahko tudi iz drugih kazalcev;
  • podatki o cepljenih.

Statistike so lahko stratificirane po starosti, če je iz podatkov to mogoče pridobiti. Statistike so lahko podane številsko in/ali grafično.

Poročilo se mora pripravljati vsakodnevno v ustrezni obliki, primerni za objave na spletnih straneh naročnika.

Podatke za izračun statistik zagotavlja NIJZ.

 

Izvedbeni rok za 1. sklop storitev je 30 dni od podpisa pogodbe.

Vzdrževanje in vsakodnevni izračuni se izvajajo najmanj 1 leto od podpisa pogodbe in bodo posebej opredeljeni v pogodbi.

 

 1. SKLOP: Modelske napovedi in scenariji za napovedovanje gibanja COVID-19 v Sloveniji, kar zajema:
  • izdelavo modelskih napovedi in scenarijev z epidemiološkimi matematičnimi modeli, ki se uporabljajo v strokovni literaturi s področja epidemiološkega modeliranja (npr. oddelčni modeli ali agentni modeli);
  • matematični model mora biti ustrezno dokumentiran, po možnosti z analizo natančnosti modela na podatkih za nazaj;
  • model mora biti ustrezno pripravljen in kalibriran za napovedovanje gibanja COVID-19 v Sloveniji;
  • modelski rezultati morajo vsebovati najmanj naslednje napovedi:
   • projekcije dnevne incidence okuženih;
   • projekcije stanja v bolnišnicah;
   • projekcije stanja v intenzivnih enotah;
   • projekcije dnevne incidence smrti.
  • projekcije morajo vključevati napovedi do 4 tedne vnaprej (kratkoročne napovedi).

 

Poročilo z rezultati modelskih napovedi in scenarijev mora biti pripravljeno vsakodnevno v ustrezni obliki, primerni za objave na spletnih straneh naročnika. Izvajalec mora zagotavljati ustrezen opis modeliranja (predpostavke modeliranja) in rezultate napovedi.

Podatke za izračun modelskih napovedi zagotavlja NIJZ oziroma se pridobivajo iz ustreznih podatkovnih virov.

 

Izvedbeni rok za 2. sklop storitev je 60 dni od podpisa pogodbe.

Vzdrževanje in vsakodnevni izračuni se izvajajo najmanj 1 leto od podpisa pogodbe in bodo posebej opredeljeni v pogodbi.

 

Število prostih mest za strokovnjake: 1

 

 1. Obdobje izvedbe

Pogodba z izbranim zunanjim strokovnjakom se bo podpisala za obdobje do najkasneje 31. 7. 2023.

Predviden pričetek prvih aktivnosti je avgust 2022.

 

 1. Objava in rok za predložitev ponudb

Rok za predložitev vlog na tem javnem pozivu je 12 dni od objave poziva na predpisanem obrazcu, in sicer najkasneje do torka, 23. 8. 2022 do 10. ure.

 

 1. Način oddaje vlog

Prijavitelj prijavo odda samostojno na predpisanem obrazcu.

Vsak strokovnjak lahko odda prijavo glede na navedene pogoje, v kolikor jih izpolnjuje.

Prijavnemu obrazcu je potrebno priložiti:

 • kratek CV prijavitelja;
 • dokazilo o najvišji doseženi izobrazbi;
 • dokazila o izkušnjah v praksi s strokovnega področja (najmanj deset (10) let)*;
 • reference s področja bio-statistike in epidemiologije (najmanj 5 relevantnih referenc)*.

*Dodatna leta izkušenj v praksi in dodatne reference se bodo dodatno točkovale skladno z Merili za ocenjevanje prijav, ki so v prilogi javnega poziva.

Dodatno se prijavnemu obrazcu priložijo sledeča dokazila, v primeru, da prijavitelj z njimi razpolaga in se bodo dodatno točkovala, vendar niso pogoj za oddajo vloge:

 • dokazila o letih izkušenj z izdelavo modelskih napovedi z epidemiološkimi matematičnimi modeli, ki se uporabljajo v strokovni literaturi s področja epidemiološkega modeliranja;
 • bibliografija iz strokovnega področja.

Merila za ocenjevanje prijav se nahajajo v prilogi objave javnega poziva.

Vloge se pošljejo na elektronski naslov tajnistvo-covid19@nijz.si pri čemer morajo biti vse izjave in obrazci lastnoročno ali digitalno podpisani in pripeti k prijavi v pdf obliki.

Upoštevane bodo vloge, ki bodo na javni poziv prispele najkasneje do torka, 23. 8. 2022do 10. ure na elektronski naslov tajnistvo-covid19@nijz.si .

Strokovna komisija lahko kandidate pozove k dopolnitvi vloge. Kandidat jo dopolni v roku 3 delovnih dni od posredovanega poziva. V nasprotnem primeru je njegova vloga izločena.

 

 1. Informacije o javnem pozivu

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom so do zaključka na voljo na kontaktnem naslovu: tajnistvo-covid19@nijz.si.

 

 1. Subjekti javnega poziva

Subjekti javnega poziva so fizične osebe in s.p. .

S posameznikom bo glede na vsebino dela, obseg in njegov status, sklenjena pogodba o sodelovanju ali avtorska ali podjemna pogodba.

 

 1. Obravnava, ocenjevanje in izbor prispelih vlog v javnem pozivu

Vse prijave, ki bodo popolne in ki bodo izpolnjevale prijavne pogoje za sodelovanje, bodo pregledane in obravnavane s strani komisije. Po pregledu prijav bo komisija strokovnjake, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, umestila v bazo strokovnjakov. Prijavitelji bodo o uvrstitvi v bazo strokovnjakov obveščeni po elektronski pošti.

Podatki prijaviteljev, uvrščenih v nabor strokovnjakov, bodo po potrebi dostopni tudi prvostopenjski (Ministrstvo za zdravje) in drugostopenjski projektni kontroli.

 

 1. Objava javnega poziva

Javni poziv je objavljen na spletni strani NIJZ (www.nijz.si).

 

Datoteke:

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno