Območna enota Kranj

Zdravje v občini Jesenice

Območna enota Kranj

Zdravje prebivalkam in prebivalcem Slovenije predstavlja najvišjo vrednoto. Tesno je povezano z družbenimi in ekonomskimi razmerami, v katerih ljudje živijo, pa tudi z individualnimi lastnostmi posameznika. Na osnovi analize izbranih kazalnikov, ki jih prikazujemo v Publikaciji Zdravje v občini Jesenice, lahko ocenimo, da je zdravje prebivalcev te občine slabše kot je v regiji in v državi.

Zadnje posodobljeno: 28.05.2019
Objavljeno: 28.05.2019

Občina Jesenice, v kateri je leta 2016 živelo 20.713 prebivalcev, se sooča z negativnim prirastom prebivalstva. Zaznamuje jo tudi relativno staro prebivalstvo ter slabša izobrazbena struktura kot v regiji in v Sloveniji. Registrirana brezposelnost je bila v občini manjša kot v Sloveniji, se je pa kazal primanjkljaj delovnih mest. Po kazalniku socialno-ekonomskega primanjkljaja (leto 2011) je bila občina Jesenice najslabša v regiji.

Svoje zdravje odrasli prebivalci občine Jesenice na splošno ocenjujejo podobno kot prebivalci Slovenije, da je le-to dobro, jih navaja 64 %, vendar lahko na osnovi drugih kazalcev zdravje prebivalcev te občine ocenimo kot slabše kot je v regiji in v državi. To kažejo podatki o višji splošni umrljivosti in o več bolnišničnih zdravljenjih zaradi srčne kapi in bolezni, neposredno povezanih s pitjem alkohola, več je na novoodkritih primerov raka (še zlasti raka pljuč), daljša je tudi povprečna odsotnost z dela zaradi zdravstvenih razlogov. Na področju življenjskega sloga bi izpostavili slabšo gibalno učinkovitost in prekomerno prehranjenost otrok (delež debelih osnovnošolcev in srednješolcev se še povečuje) ter večjo razširjenosti kajenja med odraslimi. Nakazuje se tudi, da so odrasli prebivalci bolj obremenjeni s stresom, da so manj telesno dejavni, da je več prekomerno prehranjenih, več izpostavljenih pasivnemu kajenju in več se jih visoko tvegano opija. Glede na prehranske smernice se nezdravo prehranjuje dobra polovica odraslih, več kot četrtina jih premalo ali sploh ne skrbi za svoje zdravje. Slabše kot v Sloveniji se odzivajo v državna presejalna programa Svit in ZORA.

Zdravstvena služba na primarni ravni, ki je v domeni občine, kaže večjo obremenjenost zdravnikov v splošni/družinski medicini in v zdravstvenem varstvu otrok in mladine ter zobozdravnikov v otroškem in preventivnem zobozdravstvu glede na slovensko povprečje, ugodnejše pa je stanje v zdravstvenem varstvu žensk in v splošnem zobozdravstvu. Prebivalci UE Jesenice so pogosteje vabljeni na preventivne preglede, na katere se tudi bolje odzivajo, kot v Sloveniji.

Svoje bivalno okolje prebivalci UE Jesenice ocenjujejo kot bolj hrupno v primerjavi s prebivalci regije in Slovenije, ocena se celo slabša.

Za boljše zdravje prebivalcev občine Jesenice je nujen skupnostni pristop, ki povezuje različne partnerje, skupine, organizacije in posameznike v lokalni skupnosti pri prepoznavanju potreb, postavljanju skupnih prioritet in ciljev, izvajanju in vrednotenju ukrepov za ohranjanje, varovanje in krepitev zdravja ljudi in okolja z doslednim vključevanjem zdravja v vse lokalne politike ter preprečevanje in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Publikacija je dosegljiva na naslednji povezavi.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno