Kemijska varnost

Ponovna presoja vpliva glifosata na zdravje ljudi

Kemijska varnost

Glifosat s kemičnim imenom N-(fosfonometil)glicin, je neselektivni herbicid in je aktivna snov v sredstvih za zatiranje plevela, kot sta Roundup in Boom efekt. V Sloveniji smo ga pričeli uporabljati pred 20 leti kot zamenjavo za atrazin.

Zadnje posodobljeno: 11.10.2023
Objavljeno: 11.10.2023

Vpliv vsake aktivne snovi fitofarmacevtskega sredstva mora biti v skladu z zakonodajo natančno preučen. Dovoljena je le uporaba tistih, ki po obsežni presoji podatkov ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi in okolje.

Uporaba glifosata je bila v Evropski uniji prvič odobrena leta 2002. Pred prvo registracijo so pristojni uradi predložene podatke o glifosatu temeljito proučili in ga na podlagi obsežne dokumentacije, ki je potrebna za odobritev uporabe aktivnih snovi v fitofarmacevtskih sredstvih v Evropski uniji, uvrstili na seznam dovoljenih aktivnih snovi, znan kot Priloga 1 takratne Direktive o fitofarmacevtskih sredstvih. Ta se je z novo zakonodajo prenesla v Prilogo 1 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 540/2011. Evropska zakonodaja določa, da je potrebno aktivne snovi spremljati in njihove odobritve ponovno presoditi po določenem obdobju, odvisno od lastnosti aktivne snovi. Glifosat je bil ponovno preučen in sprejet za uporabo v EU leta 2017. Trenutno je njegova uporaba odobrena do 15.decembra 2023.

Z namenom, da bi ponovno preučili vpliv na zdravje ljudi in okolje, je leta 2020 skupina štirih držav članic poročevalk (Francija, Madžarska, Nizozemska in Švedska) začela s presojo razpoložljivih podatkov o glifosatu. Na področju presoje vpliva na zdravje ljudi so ti podatki zajemali obstoječe in novo pridobljene laboratorijske študije, študije na poskusnih živalih, napovedi strupenosti na podlagi računalniških modelov epidemiološke študij na ljudeh in poročanja o medicinskih stanjih kot posledica izpostavljenosti glifosatu. V presojo so bili vključeni podatki, ki jih je skladno z zahtevami v zakonodaji predložil vlagatelj in podatki objavljeni v javno dostopni literaturi.

Jeseni 2021 je skupina štirih držav poročevalk osnutek poročila o presoji vpliva glifosata na zdravje ljudi poslala v pregled ostalim državam članicam EU, Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA), vlagatelju in javnosti. Po prejemu komentarjev in dodatnih podatkov so države poročevalke dopolnile in posodobile osnutek. Novembra 2022 je EFSA sklicala sestanke strokovnjakov s posameznih področij glede odprtih točk poročila. Upoštevajoč zaključke sestankov strokovnjakov je EFSA pripravila zaključno poročilo o oceni glifosata (EFSA, 2023). Tekom ocenjevanja so bile na področju toksikologije zaznane nekatere podatkovne vrzeli, a nobena od njih ni bila kritična za izpolnjevanje zakonodajnih kriterijev glede varnosti. Na podlagi zaključnega poročila EFSA Evropska komisija pripravi Pregled poročila o oceni aktivne snovi in to je osnova za glasovanje o ponovni odobritvi aktivne snovi na ravni EU.

Nevarnost glifosata z vidika zdravja ljudi je neodvisno predhodno presojal tudi Odbor za oceno tveganja (Risk Assessment Committee- RAC) Evropske agencije za kemikalije (ECHA), ki je pristojna inštitucija na področju razvrščanja in označevanja kemikalij. RAC je zaključil, da na podlagi razpoložljivih podatkov glifosat ne zadostuje kriterijem potrebnim za razvrstitev kemikalije kot rakotvorne, mutagene in strupene za razmnoževanje (Mnenje odbora RAC o razvrstitvi glifosata, ECHA, 2022). Glifosat je pa je bil razvrščen kot jedek, saj povzroča hude poškodbe oči. Temu škodljivemu učinku se je moč izogniti z uporabo primerne zaščite za oči ob rokovanju s fitofarmacevtskimi sredstvi.

Strokovnjaki NIJZ se strinjamo z zaključki strokovnih inštitucij ECHA in EFSA.


Dodatne informacije o glifosatu:


Več


Reference:

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno