Nenalezljive bolezni

Preventivni zdravstveni programi za otroke in mladostnike

Nenalezljive bolezni

Ključni rezultati, dosežki in potek aktivnosti projekta »Skupaj za zdravje«, delovni sklop Preventivni zdravstveni programi za otroke in mladostnike.

Zadnje posodobljeno: 28.09.2016
Objavljeno: 28.09.2016

Danes ni več nobenega dvoma, da se temelji dolgoročnega zdravja posameznika pričnejo oblikovati že pred rojstvom in se nadgrajujejo v najzgodnejših letih življenja. Zato so kakovostni, z dokazi podprti presejalni in preventivni programi, programi promocije ter varovanja zdravja nosečnic, otrok in mladostnikov, ki so v največji možni meri prilagojeni potrebam uporabnic in uporabnikov, izjemnega pomena za krepitev zdravja populacije ter zmanjševanje neenakosti v zdravju. S posodobljenimi vsebinami in načinom izvajanja želimo vsem otrokom, mladostnicam in mladostnikom, njihovim staršem ter bodočim staršem zagotoviti dostop do kakovostnih preventivnih zdravstvenih storitev. S tem želimo prispevati k čim boljšemu zdravju danes za jutri.

S posodobljenimi vsebinami in načinom izvajanja Priprave na porod in starševstvo želimo vsem bodočim staršem zagotoviti dostop do kakovostnih in preverjenih informacije ter veščin. Tako želimo prispevati k čim boljšemu zdravju nosečnic, dojenčkov ter celotne novonastale družine. Posodobili smo vsebine in način izvajanja preventivnih aktivnosti v porodnišnici ob rojstvu otroka in preventivne obiske, ki jih patronažne medicinske sestre izvajajo na domu otročnice in novorojenčka in s tem nudijo mladi družini zelo pomembno oporo. S posodobljenim programom in novo stopnjevano intervencijo se želimo prilagajati spremembam, ki so nastale zaradi krajšanja ležalne dobe v porodnišnicah, kar je povzročilo, da se danes patronažne medicinske sestre srečujejo z drugačnimi težavami otročnic in novorojenčkov.

Temelj dobrega primarnega zdravstvenega varstva je preventivni program za dojenčke, predšolske otroke, šolarje in dijake. Vse vsebine programa, tako pregledov kot zdravstveno vzgojnega svetovanja, tako individualnih kot skupinskih oblik dela, smo prevetrili, preventivne preglede smiselno umestili glede na rast in razvoj otroka in jih racionalno začrtali z opustitvijo nekaterih obiskov. Posodobili smo vsebine vzgoje za zdravje, ki pomembno prispevajo k osveščenosti in pridobivanju veščin za zdrav življenjski slog. Obravnavali smo vsa presejalna testiranja, laboratorijske preiskave, meritve, zajem podatkov s ciljano anamnezo in uporabo vprašalnikov in vsebine kliničnega pregleda.

Naslovili smo pomemben javno-zdravstveni problem čezmerne telesne teže in debelosti med otroki in mladostniki in opredelili zajem podatkov z vprašalniki, meritvami in povezavo s športno-vzgojnim kartonom za opredelitev kliničnega stanja. Gre za v otroka usmerjeno skrb za zdravo telesno težo in telesno dejavnost v partnerstvu s starši in šolo oz. vrtcem in stopenjsko obravnavo na primarni ravni. Na tem področju smo začrtali individualne in skupinske ukrepe, ki jih želimo v prihodnje nadgraditi in povezati s podpornim okoljem in aktivnostmi v šoli in lokalni skupnosti. Iz mnenj uporabnikov smo razbrali, da je uveljavljeni preventivni program z dolgoletno tradicijo v Sloveniji slabo prepoznaven. Za program smo izbrali ime ZDAJ – Zdravje danes za jutri, ki lepo povzame vseživljenjsko perspektivo v zdravju. Razvili smo vizualno identiteto programa in se približali uporabnikom s spletno stranju ter mladostnicam in mladostnikom namenjeno in tehnično posodobljeno spletno svetovalnico. Tudi tu smo gradili na slovenskih in tujih dobrih praksah.

Pomemben cilj projekta je zmanjševanje neenakosti v zdravju. Priseljenci sodijo med ogrožene skupine za slabše zdravstvene izide, še posebej ker ne poznajo zdravstvenega sistema v državi in imajo zaradi neznanja jezika težave pri pridobivanju informacij in komunikaciji z zdravstvenim osebjem. Zato smo pripravili gradivo z osnovnimi informacijami o delovanju sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji ter informacijami o zdravem načinu življenja v nosečnosti v različnih jezikih. Z novim programom delavnic za osipnike smo neposredno naslovili povečevanje vključenosti ciljne populacije v preventivni program in zmanjševanje neenakosti v zdravju. Razvili smo model sodelovanja med mentorji v programih socialne vključenosti, izvajalci zdravstvenega varstva in strokovnjaki javnega zdravja.

Vsak kakovosten preventivni program potrebuje upravljanje, strokovno vodenje, redno posodabljanje in dopolnjevanje v skladu z novimi dognanji. Za učinkovito upravljanje je nujno spremljanje izvajanja programa ter zdravstvenega stanja v populaciji z modernim informacijskim sistemom. To je pomemben izziv, če želimo omogočiti vrednotenje posameznih ukrepov in programa in preseči posredno sklepanje o njegovi učinkovitosti. Tudi za povečevanje vključenosti ciljne populacije je to informacijski sistem velikega pomena. Če želimo resnično zagotoviti enako dostopnost, je nujno potrebno omogočiti aktivno delovanje za vključevanje neodzivnikov v vseh starostih, od sistematičnega obveščanje patronažnih služb o odpustu otročnice in novorojenčka iz porodnišnice, do spremljanja vključenosti predšolskih otrok in šolarjev v preventivni program. Posebej moramo biti pozorni na ranljive skupine otrok in mladostnikov in jih vključevati v preventivno varstvo.

V delovnem sklopu otroci in mladostniki smo začrtali presejanja, preventivno varstvo in aktivnosti krepitev zdravja od nosečnosti do 19. leta starosti. V partnerstvo smo povezali vse deležnike, segli čez meje zdravstvenega varstva v resorje ključne za zdravje otrok. Osemdeset zunanjih sodelavcev, štirideset sodelavcev z NIJZ, petnajst strok, pomembni odločevalci, prizadevni sodelavci vključeni v pilotno testiranje, mentorji, učiteljice, vzgojiteljice, mladinski delavci in tisti, ki jim je preventivni program namenjen: otroci, mladostnice, mladostniki, starši, bodoči starši, vsi smo se povezali skupaj za zdravje. Veseli nas, da se odpirajo nove priložnosti za naše delovanje in doseganje skupnih ciljev.

OZADJE

Zdrav začetek življenja in skrb za zdravje mladih ljudi se uvrščajo med temeljne zdravstvene cilje tudi v Nacionalnem programu za otroke in mladino v Republiki Sloveniji 2006-2016, ki opredeljuje, da morajo imeti otroci in mladostniki v različnih okoljih zagotovljene optimalne pogoje za zdrav razvoj, vse od rojstva dalje. Zdravje otrok in mladostnikov, zaščita ranljivih mladih ter otroku in družini prijazna zdravstvena dejavnost so obravnavani v mednarodnih dokumentih v kontekstu varovanja otrokovih pravic. S spremembami v družbenem okolju in življenjskem slogu se pojavljajo drugačni nevarnostni dejavniki za zdravje in nova obolevnost. Pomemben je vpliv socialnih determinant v prvih letih življenja na otrokovo bodoče zdravje in druge izide, ki določajo dobrobit posameznika. Tako je zdravstveno varstvo potrebno razvijati in dograjevati in prednostne cilje razvoja usmerjati v zmanjševanje razlik in odpravljanje neenakosti v zdravju tudi s preventivnimi programi in pristopi za ogrožene in prikrajšane skupine. Spremenjenim zdravstvenim potrebam prilagojeno zdravstveno varstvo je vse pomembnejše tudi zaradi trendov nezdravih izbir življenjskega sloga in kroničnih bolezni pri odraslem prebivalstvu.

Da bi otrokom in mladostnikom omogočili doseči njihov polni potencial za zdravje in razvoj ter zmanjšali breme obolevnosti, smo pri delu upoštevali usmeritve Evropske strategije za zdravje in razvoj otrok in mladostnikov v privzem in implementacijo učinkovitih intervencij za otrokovo zdravje, enako dostopnost do kakovostnih zdravstvenih storitev za vse otroke, krepitev podpore zdravstvenega sistema otrokovemu zdravju in zagotovitvi sodelovanja skupnosti pri izboljševanju zdravja otrok. V procesu, ki vodi do enakih možnosti za zdravje, so nas vodila načela vseživljenjskega pristopa, od prenatalnega obdobja do mladostništva in odrasle dobe, enakosti in upoštevanja potreb prikrajšanih, medsektorskega delovanja in sodelovanja ciljnih skupin. V projektu smo prvič v vseh fazah vključevali uporabnike, od ocene potreb do vrednotenja predlaganih novosti do diskusij o možni implementaciji preventivnega programa. Posebno pozornost smo namenili ranljivim skupinam, povečevanju vključevanja ciljne populacije v preventivni program, razvoju dobrih praks za zgodnje odkrivanje otrok in mladih z večjim tveganjem za zdravje ter razvoju učinkovitega interdisciplinarnega in medsektorskega sodelovanja.

CILJI

Cilj je bila posodobitev preventivnega zdravstvenega varstva za otroke in mladostnike z novimi programi, orodji in intervencijami s poudarkom na zmanjševanju neenakosti in zmanjševanju ogroženosti za kronične nenalezljive bolezni ob uporabi koncepta mladim prijazne zdravstvene službe in pristopu vseživljenjske perspektive. Za doseganje cilja smo si zadali nadgraditev preventivnega programa za otroke in mladostnike in povečanje zmogljivosti in virov za preventivni program s pripravo in implementacijo novih izobraževanj in usposabljanj.

S prenovo Programa preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov želimo otrokom in mladostnikom omogočiti doseganje njihovega polnega potenciala za zdravje in razvoj ter zmanjšanje bremena z življenjskim slogom povezanih bolezni.

PROGRAM PREVENTIVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA OTROK IN MLADOSTNIKOV – PROGRAM ZDAJ – ZDRAVJE DANES ZA JUTRI

Program preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov smo poimenovali Program ZDAJ. – program ZDRAVJE DANES ZA JUTRI, s ključnim sporočilom, da je delovanje za zdravje otrok in mladostnikov ključno za zdravje aktivnega in starajočega se prebivalstva. V tako delovanje nas usmerjajo znanstvena spoznanja z dokazi podprte medicine in javnega zdravja. Poleg navedenih aktivnosti in ugotovitev za program ZDAJ. načrtujemo razvoj modela upravljanja in spremljanja izvajanja ter vrednotenja, kar bo omogočilo, da Program ZDAJ. deluje po modernih načelih preventivnih in presejalnih programov, sledi razvoju in vključuje učinkovite intervencije.

SPLETNO MESTO Z INFORMACIJAMI O PROGRAMU PREVENTIVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA OTROK IN MLADOSTNIKOV

V okviru projekta smo vzpostavili spletno stran Programa preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov ZDAJ. na naslovu www.zdaj.net. Na spletni strani so ključne informacije o Programu preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov. Namenjena je staršem, bodočim staršem, skrbnikom, otrokom, mladostnicam in mladostnikom in ostali širši javnosti.

PRENOVA SPLETNE SVETOVELNICE WWW.TOSEMJAZ.NET, KI SE PONAŠA S 15-LETNO TRADICIJO NA PODROČJU SPLETNEGA SVETOVANJA MLADOSTNIKOM

Mladostnicam in mladostnikom je na voljo tudi spletna svetovalnica www.tosemjaz.net, ki omogoča preprost in hiter dostop do strokovnega nasveta. V mrežo spletnih svetovalcev – prostovoljcev je vključenih 65 strokovnjakov različnih profilov. Svetovalci v letu dni odgovorijo na približno 3.000 vprašanj, povezanih z dilemami in s težavami odraščanja. S tem se želimo na moderen način približati mladostnicam in mladostnikom na področju javnega zdravja. Osnovni namen povezovanja spletišč To sem jaz ter spletne strani Programa ZDAJ. je v integraciji obstoječih preventivnih vsebin z novimi pristopi.

PREPREČEVANJE DEBELOSTI IN ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG OTROKA IN DRUŽINE

Ena od delovnih skupin je obravnavala pomemben javnozdravstveni problem čezmerne telesne teže in debelosti med otroki in mladostniki. Pripravila je predlog, ki opredeljuje zajem podatkov z vprašalniki, meritvami in povezavo s športno-vzgojnim kartonom za opredelitev kliničnega stanja. Pomembna je uporaba enotnih antropometičnih meril, poglobljene prehranske anamneze in večji poudarek psihosocialnemu vidiku čezmerne prehranjenosti v vseh starostnih obdobjih. Opredeljena je v otroka usmerjeno skrb za zdravo telesno težo in telesno dejavnost v partnerstvu s starši in šolo oz. vrtcem in stopenjsko obravnavo na primarni ravni. Začrtali so individualne in skupinske ukrepe, ki jih želijo v prihodnje nadgraditi in povezati s podpornim okoljem in aktivnostmi v šoli in lokalni skupnosti.

Več o Več o vsebinskih področjih posameznih delovnih skupin lahko preberete na spletni strani in v zaključni publikaciji projekta.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno