NIJZ

NIJZ s pozitivnim finančnim poslovanjem v leto 2023

NIJZ

Danes, v torek, 14. marca 2023, je potekala 7. redna seja Sveta Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Sveta NIJZ).

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 14.03.2023
Objavljeno: 14.03.2023

Člani sveta zavoda so po potrditvi dnevnega reda obravnavali obsežno gradivo, ki ga zajemata Letno poročilo o delu Nacionalnega inštituta za javno zdravje za leto 2022 in Program dela in finančni načrt Nacionalnega inštituta za javno zdravje za leto 2023 ter druge vsebinske točke, med katerimi so obravnavali tudi predlog izplačila redne delovne uspešnosti vodstvu Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v letu 2022 ter na vodstvo in strokovnjake NIJZ naslovili vsebinska vprašanja, ki zadevajo izvajanje aktivnosti in strateško pomembnih javnozdravstvenih vsebin v prihodnjem letu.

Pozitivno finančno poslovanje je eden od temeljnih zagotovil za uresničevanje poslanstva NIJZ, katerega glavne prioritete se navezujejo na prispevek k boljšemu zdravju in blaginji prebivalcev Slovenije, prepoznavanje ključnih izzivov na področju javnega zdravja prebivalstva, vključno z determinantami, ki vplivajo na zdravje, in predlaga ukrepe za izboljšanje zdravja, vplivanje na njihovo udejanjanje ter ocenjuje njihovo uspešnost in učinkovitost, spremljanje sistema zdravstvenega varstva, priprave analize delovanja sistema in predloge ukrepov za večjo dostopnost in učinkovitost ter razvoj prioritet, za kar pa so ključni gradnik opolnomočeni strokovnjaki, ki s svojim prispevkom na področju raziskovanja in mednarodnega sodelovanja poslanstvo tudi uresničujejo.

S ciljem nemotenega in učinkovitega ter transparentnega finančnega poslovanja NIJZ je s prehodom na dvotirno upravljanje in vodenje zavoda, poslovno leto 2022 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki, kar izkazuje zavezanost k zasledovanju enega od temeljenjih finančnih ciljev, to je pozitivno finančno poslovanje ob zagotavljanju nemotene solventnosti in likvidnosti ter v nadaljevanju zasleduje načelo gospodarnega oz. skrbnega gospodarja.

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2022 z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb znaša 1.140.711 eurov, pri čemer je NIJZ v letu 2022 v celoti saniral finančno poslovanje, kar dodatno izkazujemo s poplačilom vseh zapadlih finančnih obveznosti in tekočo likvidnostjo. Svet zavoda NIJZ je k Letnemu poročilu o delu NIJZ za leto 2022 in programu dela in finančnemu načrtu NIJZ za leto 2023 podal pozitivno mnenje. Obenem je Sveta NIJZ sprejel sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki v višini 822.007 EUR nameni za investicije in za pokritje izgub iz preteklih let. Člani Sveta NIJZ so na 7. redni seji Sveta NIJZ obravnavali Program dela in finančni načrt Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za leto 2023, ki bo po soglasju Vlade Republike Slovenije objavljen tudi na spletni strani NIJZ, prav tako tudi Letno poročilo o delu NIJZ za leto 2022.

Poleg finančnega poslovanja zavoda, so člani Sveta NIJZ skladno z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21 in 180/21) obravnavali tudi višino dela plače za redno delovno za leto 2022 za Milana Kreka, dr. med., spec., ki je v letu 2022 opravljal funkcijo direktorja NIJZ od 1. 1. 2022 do 1. 7. 2022, doc. dr. Branka Gabrovca, ki je v letu 2022 opravljal funkcijo generalnega direktorja NIJZ od 2. 7. 2022 do 31. 12. 2022 in prof. dr. Ivana Eržena, ki je v letu 2022 opravljal funkcijo strokovnega direktorja NIJZ od 15. 6. 2022 do 31. 12. 2022. Delo vseh navedenih je bilo ocenjeno z oceno odlično. Svet NIJZ je sprejel Sklep o višini dela plače za redno delovno uspešnost za leto 2022 vodstvu NIJZ v višini 5% njihovih osnovnih plač v bruto zneskih, v višini 1.197,43 eurov bruto za Milana Kreka, 1.205,51 eurov bruto za doc. dr. Branku Gabrovcu in 1.271,85 eurov bruto za prof. dr. Ivanu Erženu. Na sprejeti sklep mora podati soglasje še Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za zdravje, kar je podlaga za izplačilo redne delovne uspešnosti vodstvu zavoda za leto 2022.

V letu 2022 je NIJZ uspešno realiziral letni delovni načrt, med katerimi izpostavljamo najpomembnejše dosežke na področju nadaljnjih aktivnosti na področju implementacije Nacionalnega programa duševnega zdravja z vzpostavljanjem mreže centrov za duševno zdravje odraslih ter otrok in mladostnikov in aktivnostmi za zmanjševanje posledic epidemije covida-19 na duševno zdravje; vzpostavitvi, vodenju in upravljanju strokovne skupine za spremljanje gibanja virusa SARS-CoV-2 na NIJZ, s ključno vlogo koordiniranja in strateškega usmerjanja odziva na pandemijo covida-19 v Sloveniji; izvajanja aktivnosti za izboljšanje kakovosti podatkov o čakalnih dobah in številu čakajočih pacientov ter krepitev digitalizacije v povezavi z zdravstveno dejavnostjo, s posebnim poudarkom na povzetku zdravstvenih podatkov o pacientu; prenovljene zbirka zunajbolnišničnih obravnav – postopna nacionalna implementacija se je začela že v letu 2022; objave podatkov večine zbirk, tudi tekočih raziskav in zdravstvenih kazalnikov na NIJZ Podatkovnem portalu; priprava nove verzije MKB-10-AM in povezanih šifrantov ter drugih dokumentov.

V nadaljevanju dodajamo, da je NIJZ je odpravil tudi vse nepravilnosti, ugotovljene v Revizijskem poročilu Računskega sodišča, ki je v letu 2022 ugotavljalo pravilnost in smotrnost dela poslovanja Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter opravil tudi notranjo revizijo v NIJZ za leto 2022, pri čemer bosta v prihodnjem letu opravljeni tako notranja kot zunanja revizija dela in poslovanja NIJZ skladno s predpisi, ki jih NIJZ nalaga ustanovitelj.

Med pomembnimi vsebinskimi poudarki, ki zadevajo nemoteno delo NIJZ in imajo posledično tudi finančne posledice, je energetska sanacija na lokacijah NIJZ, Trubarjeva cesta 2, Območna enota NIJZ Celje in Območna enota NIJZ Murska Sobota, pri čemer so njen potek predstavile pristojne službe NIJZ. Energetska sanacija, ki je še v teku, je nujno potreben poseg v dotrajane in za delo neustrezne prostore in bo vsaj začasno optimizirala nujne potrebe po novih ter ustreznih delovnih prostorih, ki jih NIJZ potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti.

Pri pripravi usmeritev, letnih programskih in finančnih ciljev za leto 2023 NIJZ še naprej sledi aktualnim potrebam in izzivom na področju javnega zdravja, ki izhajajo iz dosedanjih ocen zdravja in dejavnikov tveganja ter obstoječih varovalnih dejavnikov zdravja na področju socialno-ekonomskih, okoljskih in kulturnih determinant zdravja, ki najbolj vplivajo na zdravje prebivalcev Slovenije, med katerimi so med finančnimi prioritetami stabilno in pozitivno finančno poslovanje, med programskimi pa čim hitrejši dostop do vsebin programa duševnega zdravja za vse skupine prebivalstva, razvoj digitalnih platform v luči digitalizacije zdravstva s poudarkom na implementaciji in nadgradnji, ki jih že ponuja eZdravje, poenoteno komuniciranje na področju cepljenja, vzpostavitev upravljanja na področju izvajanja programa ZDAJ za izboljšanje zdravja otrok in mladostnikov z ustanovitvijo interdisciplinarnih delovnih skupin in drugih teles upravljanja programa ter komuniciranje s ciljnimi javnostmi o programu ZDAJ, zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za nemoteno redno delo in razvoj ter ohranjanje oz. krepitev strokovnega doprinosa na področju raziskovanja in mednarodnega sodelovanja z namenom izmenjave dobrih praks in pridobivanja dodatnih kompetenc na področju javnega zdravja v Sloveniji in širše.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno