NIJZ

Podaljšanje 1. javnega poziva za izbor zunanjih izvajalcev v okviru projekta »Integracija geriatrične oskrbe starejših«

NIJZ

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana objavlja podaljšanje 1. javnega poziva za izbor zunanjih izvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi projekta »Integracija geriatrične oPskrbe starejših«.

Zadnje posodobljeno: 25.04.2023
Objavljeno: 25.04.2023

Na podlagi sklepa strokovne komisije za pregled in ocenitev prijav prispelih na 1. javni poziv za izbor zunanjih izvajalcev, v okviru projekta »Integracija geriatrične oskrbe starejših«, z dne 31. 3. 2023 se javni poziv podaljša zaradi premajhnega števila prijavljenih strokovnjakov z ustrezno izobrazbo in kompetencami za profil A:

»4.1. Strokovnjaki z zaključenim doktorskim programom iz zdravstvenih ali športnih ved«

 S pozivom želi NIJZ oblikovati bazo zunanjih strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi projekta »Integracija geriatrične oskrbe starejših«.

V projektu sodelujejo strokovnjaki iz NIJZ. Ker NIJZ ne zaposluje vseh potrebnih strokovnjakov za izvedbo projekta, je cilj poziva vzpostavitev baze zunanjih strokovnjakov. Iz baze zunanjih strokovnjakov bo NIJZ vabil strokovnjake k izvajanju posameznih projektnih aktivnosti.

NIJZ bo glede na potrebo po strokovnem znanju iz baze vpisanih strokovnjakov izbral strokovnjake za izvedbo specifične naloge. Prednost pri izbiri za izvedbo posamezne naloge bodo imeli strokovnjaki z večjimi kompetencami. Strokovnjaki, ki bodo vabljeni k sodelovanju, bodo za izvedbo aktivnosti z NIJZ podpisali pogodbo. Pogoji in vrednost pogodbe bodo oblikovani glede na obseg in vrsto naloge. Strokovnjak ima pravico zavrniti izvedbo naloge. Zavrnitev ne vpliva na nadaljnje sodelovanje z NIJZ.

Osnovni podatki o projektu

Projekt »Integracija geriatrične oskrbe starejših« bo implementiral ukrepe, ki z upoštevanjem demografskih sprememb prispevajo k zagotavljanju kakovostne zdravstvene oskrbe, podaljšanju zdravih let življenja, vplival pa bo tudi na dolgoročno finančno vzdržnost sistema. S predvidenimi izvedenimi delovnimi nalogami v okviru projekta se bo prispevalo k optimizaciji zdravstvene oskrbe starejših, nadgradnji in krepitvi kompetenc zaposlenih v zdravstvenem in socialnem sektorju, povezovanju zdravstva in socialnega varstva z namenom čim daljšega bivanja starejših v domačem okolju kot to predvideva Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025 »Skupaj za družbo zdravja«. Poleg krepitve kompetenc strokovnjakov na različnih področjih bo z implementacijo aktivnosti opolnomočili tudi starejše same kot tudi njihove neformalne oskrbovalce oziroma laično javnost, saj bodo vsebine z uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij dostopne brez finančnih in časovnih omejitev.

Objava in rok za predložitev ponudb

Rok za predložitev vlog na tem javnem pozivu je 7 dni od objave poziva na predpisanem obrazcu, in sicer najkasneje 3. 5. 2023.

Način oddaje vlog

Prijavitelj prijavo odda samostojno na predpisanem obrazcu. Vsak strokovnjak lahko odda prijavo le za en zahtevan profil strokovnjaka glede na navedene pogoje, v kolikor jih izpolnjuje.

Vloge se pošljejo na elektronski naslov geriatrija@nijz.si pri čemer morajo biti vse izjave in obrazci lastnoročno ali digitalno podpisani in pripeti k prijavi v pdf obliki.

Upoštevane bodo vloge, ki bodo na javni poziv prispele najkasneje do 3. 5. 2023 na elektronski naslov geriatrija@nijz.si .

Strokovna komisija lahko kandidate pozove k dopolnitvi vloge. Kandidat jo dopolni v roku 3 delovnih dni od posredovanega poziva. V nasprotnem primeru je njegova vloga izločena.

Informacije o javnem pozivu

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom so do zaključka na voljo na kontaktnem naslovu: geriatrija@nijz.si.

Subjekti javnega poziva

Subjekti javnega poziva so fizične osebe in s.p. S posameznikom bo glede na vsebino dela, obseg in njegov status, sklenjena pogodba o sodelovanju ali avtorska ali podjemna pogodba.

Obravnava, ocenjevanje in izbor prispelih vlog v javnem pozivu

Vse prijave, ki bodo popolne in ki bodo izpolnjevale prijavne pogoje za sodelovanje, bodo pregledane in obravnavane s strani komisije. Po pregledu prijav bo komisija strokovnjake, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, uvrstila v bazo zunanjih strokovnjakov za sodelovanje pri projektu »Integracija geriatrične oskrbe starejših«. Prijavitelji bodo o uvrstitvi v bazo obveščeni po elektronski pošti.

Podatki prijaviteljev, uvrščenih v nabor strokovnjakov, bodo po potrebi dostopni tudi prvostopenjski (Ministrstvo za zdravje) in drugostopenjski projektni kontroli.

NIJZ si pridržuje pravico, da k sodelovanju povabi strokovnjake po lastni presoji. Zainteresirani kandidati se z oddajo vloge izrecno strinjajo z vsemi pogoji tega javnega poziva ter dovoljujejo obdelavo in uporabo osebnih podatkov navedenih v vlogi za namen izvajanja operacije »Integracija geriatrične oskrbe starejših«, za kar morajo podpisati soglasje (obrazec priložen). Za resničnost in pravilnost navedenih podatkov v vlogi odgovarja zainteresirani kandidat kazensko in materialno.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno