Klasifikacije in šifranti

Šifrant vrst zdravstvene dejavnosti (VZD)

Klasifikacije in šifranti

Šifrant vrst zdravstvene dejavnosti (v nadaljevanju VZD) je temeljni šifrant, ki ga uporabljamo za razvrščanje poslovnih subjektov v zdravstveni dejavnosti.

Ne spreglejte
Zadnje posodobljeno: 03.04.2023
Objavljeno: 03.04.2023

Šifrant je oblikovan z namenom zagotoviti primerljivost podatkov o zdravstveni dejavnosti (epidemiologija, storitve, kadri, tehnologija, kapacitete). Podatki nastajajo pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, različni uporabniki pa jih uporabljamo za namene upravljanja sistema, obračuna in financiranja, za statistične namene itd. Šifrant je izdelan in usklajen na nacionalni ravni med Ministrstvom za zdravje (MZ), Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ).

 


Glej:

Šifrant VZD v uporabi od 25.3.2023, glej tudi “Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah zdravstvene dejavnosti”, Uradni list RS, št. 34/2023, 24.3.2023.


Vprašanja in odgovori glede uvedbe VZD
(spodaj)

Koncept prevedbe služb v VZD

Značilnosti šifranta

Čistopis zadnje verzije šifranta VZD (šifrant št. 2) je dostopen na spletni strani ZZZS


Po Odredbi o določitvi enotnega šifranta vrst zdravstvene dejavnosti (Ur.l. RS 58/2011, Ministrstvo za zdravje, 22.7.2011) se šifrant začne uporabljati s 1.1.2012.

Šifrant vrst zdravstvene dejavnosti bo zamenjal dosedanji šifrant zdravstvenih služb, uveljavljen v okviru vodenja BPI (zdaj RIZDDZ) na NIJZ, ter šifrant dejavnosti in podskupin, uveljavljen na ZZZS.

Uvedba Šifranta vrst zdravstvene dejavnosti zahteva spremembe oz. posege v podatkovne baze in aplikacije pri vseh subjektih zdravstva. Šifrant VZD se pojavlja v organizacijskih strukturah in celotnem delovnem procesu pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, vpliva na delovne procese in zaledne informacijske sisteme NIJZ, ZZZS in MZ ter na postopke izmenjave podatkov med izvajalci zdravstvene dejavnosti in omenjenimi institucijami.

NIJZ s 1.1.2012 in ZZZS s 1.1.2013 bosta  pričela uporabljati šifrant VZD v vseh podatkovnih zbirkah in aplikacijah, ki jih upravljata. Do tega dne morajo izvajalci zdravstvene dejavnosti prilagoditi lastne informacijske sisteme in aplikacije za sporočanje podatkov v skladu z metodološkimi navodili NIJZ in ZZZS.

Podatkovne zbirke oz. evidence NIJZ, v katerih bo prišlo do uvedbe VZD: Baza podatkov izvajalcev – BPI, Zunajbolnišnična statistika – ZUBZS oz. ZUBSTAT, Bolnišnična statistika – BOLOB/eSPP, Perinatalni informacijski sistem – PERIS, Evidenca zdravstvene vzgoje, Evidenca o delu zobne ordinacije, Statistično poročilo o delu patronažnega varstva, Poročilo o delu stacionarnega zavoda, Poročilo o sistematičnih pregledih malih in predšolskih otrok, Poročilo o izvršenih sistematičnih pregledih šolskih otrok.

Podatkovne zbirke oz. evidence ZZZS, v katerih bo prišlo do uvedbe VZD: Navodilo o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev, Splošni dogovor (SD) s prilogami, Sklep o načrtovanju, beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev, Sklepanje in spremljanje pogodb z izvajalci zdravstvenih storitev, Čakalne dobe po izbranih storitvah, Ordinacijski časi in čakalne dobe, Plan LZM, RIP računi/aplikacija Stroški, RIP regresi/priloge, Načrtovanje, računovodsko evidentiranje, plačevanje in poročanje storitev/aplikacija SAP, MTP, RIP MTP, OL funkcije za MTP, SBD in RIP SBD, Predlog zobnoprotetične rehabilitacije, IOZ, RIP IOZ, OL funkcije za IOZ OL funkciji nosečnost in OBMP, Nadzorni postopki, AOR, Obračun mednarodnega zavarovanja,

Šifrant vrst zdravstvene dejavnosti je hierarhično podrejen Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008). Prva raven VZD se enolično preliva v pet-mestno šifro SKD.

Šifrant vrst zdravstvene dejavnosti je dvonivojski šifrant. Prva raven predstavlja nacionalni šifrant. Druga raven je t.i. lokalni šifrant, ki vključuje posamezne poddejavnosti, ki jih je ob nastanku šifranta in za svoje potrebe definiral ZZZS.

Po opredelitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) zdravstvena dejavnost obsega ukrepe in aktivnosti, ki jih po medicinski doktrini in ob uporabi medicinske tehnologije opravljajo zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci pri varovanju zdravja in preprečevanju bolezni ter pri odkrivanju, zdravljenju in rehabilitaciji bolnikov in poškodovancev.

Šifrant vrst zdravstvene dejavnosti opredeljuje zdravstveno dejavnost glede na veljavne medicinske in stomatološke specializacije ter glede na uveljavljena strokovna področja nemedicinskih strok.


Vprašanja in odgovori glede uvedbe šifranta Vrst zdravstvene dejavnosti

Vprašanja lahko pošljete na e-naslov vzd@nijz.si.

Ali imajo morda izvajalci že v kaki pogodbi z ZZZS-jem ali v Ajpesu opredeljeno katero dejavnost izvajajo, da se bodo potem lažje oz. natančno opredelili katero VZD izvajajo?
Izvajalci imajo v svojih statutih in pri Ajpesu opredeljene dejavnosti po SKD (standardni klasifikaciji dejavnosti). Praviloma imajo opredeljene ustrezne dejavnosti, vendar je to podatek na krovni ravni, ki za prevedbo ne zadošča.
Izvajalci imajo pregled tudi nad dosedanjimi dejavnostmi ZZZS (po naših informacijah v pogodbah med ZZZS in izvajalci niso opredeljene vse dejavnosti ZZZS, za katere izvajalci ZZZS izstavijo račune). Poleg tega so pri izvajalcih vse njihove t.i. elementarne enote (delovišča ali stroškovna mesta ali kaj drugega) razvrščene tako v dejavnosti po ZZZS kot v zdravstvene službe. Med tema dvema razvrstitvama ujemanje ni nujno. V tretji fazi uvedbe VZD bomo izvedli tudi usklajevanje med dosedanjima razvrstitvama po dejavnostih ZZZS in zdravstvenih službah.

Na kakšni osnovi se socialni zavodi lahko odločajo o tem, katero VZD izbrati? (dopolnjeno 21.12.2011)
Služba 110-zdravstvena nega v socialnem zavodu, se lahko prevede v dva različna VZD:

 • 602 – Dnevno varstvo v socialnovarstvenih zavodih
 • 644 – Zdravstvena nega v dejavnosti nastanitvenih ustanov za bolniško nego

VZD 645 bomo ukinili, ker smo pridobili interpretacijo Standardne klasifikacije dejavnosti, po kateri zdravstveno nego v domovih za ostarele in drugih nastanitvenih ustanovah za bolniško nego spremljamo z VZD 644 (SKD Q87.100)
Izvajalci (tip socialni zavodi) imajo v pogodbi z ZZZS ali v svojih informacijskih strukturah opredeljeno katere dejavnosti opravljajo po trenutno veljavnem ZZZS šifrantu dejavnosti. Izvajalci naj se odločijo tako, da bodo njihove pogodbene obveznosti z ZZZS izpolnjene. Glede prerazporejanja kadra na vse tri dejavnosti velja v tem primeru enak pristop kot pri sedanjem spremljanju zaposlitev v službah. Toliko kot je dejanskih zaposlitev, toliko naj jih izvajalci prijavijo. Vendar pozor, prevedba zaposlitev bo potekala šele od aprila 2012 naprej.
602 – Dnevno varstvo v socialnovarstvenih zavodih: v primeru, da socialni zavodi izvajajo dnevno varstvo, izberejo to VZD.
644 – Zdravstvena nega v dejavnosti nastanitvenih ustanov za bolniško nego: to VZD izberejo DSO in socialni zavodi za tisti del dejavnosti, ki poteka kot nega nastanjenih varovancev (ni dnevni center), ta koda pride v poštev tudi pri negovalnih bolnišnicah ter pri primeru izvajalcih, ki izvajajo programe namenjene posebnim skupinam (glej tudi 2. nivo šifranta).

Ali obstaja poleg šifre VZD in naziva VZD še bolj natančen opis VZD-ja? Imamo dilemo ali se bodo izvajalci znali prav odločiti katero VZD izbrati.
Natančnih opisov VZD žal nimamo. Je pa za izvajalca dodatna informacija lahko to, da preveri, katere šifre je ZZZS uvrstil na drugo raven (je objavljeno v šifrantu na naši spletni strani), ker bodo izvajalci s to informacijo lažje opredelili VZD tudi glede na pogodbo z ZZZS.

V zdravilišču izvajajo rehabilitacijo bolnikov z multiplo sklerozo. V kateri VZD sodi ta dejavnost?
104-Fizikalna in rehabilitacijska medicina v bolnišnični dejavnosti.

Pri nekaterih izvajalcih je zdravstvena regija lokacije izvajalca različna od zdravstvene regije samega sedeža istega izvajalca. Po metodoloških navodilih BPI ureja zadeve za takega izvajalca tisti ZZV, kjer ima izvajalec svoj sedež. Ali velja enako tudi pri urejanju VZD šifranta z izvajalci?
Smiselno bi bilo tako. ZZV-ji moramo biti pozorni na to, saj če v prevedbeni tabeli naredimo samo filter po šifri ZZV, lahko nekatere lokacije, ki jih moramo urediti, tudi izgubimo.
Prevedbe za vse lokacije izvajalca mora urediti ZZV, na katerem je sedež izvajalca.

Nekateri izvajalci so do sedaj imeli opredeljeno službo 999-brez službe. V naši regiji so to predvsem izobraževalne ustanove in druge nezdravstvene organizacije. Šifrant VZD takšne dejavnosti ne dopušča. Katere VZD lahko takšen izvajalec izbere?
Šifrant VZD bo dopolnjen s šiframi za izobraževalne ustanove in zobotehniko, glede ostalih nezdravstvenih organizacij pa se bomo odločali individualno. Naj pošljejo konkreten primer, ko ga bodo imeli. Glede farmacevtske industrije, proizvodnje pripomočkov, trgovine z zdravili in pripomočki, pa so šifre na voljo že sedaj.

Kako se v VZD prevajajo zdravstvene službe na ZZVjih? (dopolnjeno 21.12.2011)
Dosedanje zdravstvene službe, odprte na ZZV, se skoraj v vseh primerih prevedejo v naslednje VZD:

 • 246 – Javno zdravje v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti
 • 546 – Javno zdravje v drugih dejavnostih
 • 706 – Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev
 • 508 – Laboratorijska dejavnost.

VZD 246 zajema aktivnosti zdravstvene vzgoje, promocije zdravja in preventive, epidemiologije, higiene, socialne medicine; vključene so specialistične ambulante na Zavodih za zdravstveno varstvo in IVZ. V to VZD niso vključene ambulante na ZZV z drugih specialističnih področij, npr. ambulanta za medicino dela prometa in športa, ki ima samostojno VZD 301. Nosilci dejavnosti v VZD 246 so zdravniki.
VZD 546 zajema aktivnosti zdravstvene vzgoje, promocije zdravja in preventive, aktivnosti povezane z okoljskim zdravjem in z nalezljivimi boleznimi, tudi zbiranje in urejanje podatkov ter druge populacijske aktivnosti na Zavodih za zdravstveno varstvo in IVZ. Dejavnosti v VZD 546 ne opravljajo zdravniki.
VZD 706 zajema upravne aktivnosti pri izvajalcih.
S službo medicinska mikrobiologija smo dosedaj praviloma popisovali dejavnost laboratorijev za humano mikrobiologijo. Pri prevedbi smo se odločili za prevedbo v VZD 546, ker se v službi medicinska mikrobiologija prepletata laboratorijska in javnozdravstvena dejavnost. V 3. fazi uvedbe Šifranta VZD (prevedba in urejanje zaposlitev) bo možno aktivnosti (in osebe) povezane z medicinsko mikrobiologijo ločiti na laboratorijsko in javnozdravstveno dejavnost, po postopku, ki ga predpisuje metodologija BPI.

Kako se prevede zdravstvena služba 058 – dežurna služba registrirana v bolnišnici in na tej službi zaposleni delavci?
Zdravstvena služba 058 – dežurna služba, ki je bila registrirana v bolnišnici, se prevede v VZD 238-Urgentna medicina v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti. Ob prevedbi zaposlitev v naslednjih fazah uvedbe šifranta bomo tako do sedaj zaposlene v službi 058 prevedli v VZD 238.

Katero šifro VZD pripisati izobraževalnim ustanovam, ki so do sedaj imele registrirano službo 999 – brez službe?
Za izobraževalno dejavnost bo šifrant dopolnjen v 1 mesecu. Na MZ je že bil poslan predlog, po katerem bodo te ustanove dobile naslednje šifre:

 • 711 – Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje (npr. srednje zdravstvene šole)
 • 712 – Višješolsko izobraževanje
 • 713 – Visokošolsko izobraževanje

Predlagamo, da počakate na dopolnitev šifranta. Šifra VZD 706 ni ustrezna za izobraževalno dejavnost.

Zakaj se zdravstveni službi 084 -funkcionalna diagnostika in 128 – endoskopska diagnostika prevajata v radiološko dejavnost, saj določenih storitev v tej službah ne opravljajo radiologi?
Pri funkcionalni in endoskopski diagnostiki prevedba res ni najbolj ustrezna. Problem te prevedbe je v tem, da znotraj teh dveh služb po Sloveniji poteka zelo raznovrstna dejavnost, ki je preprosto ni možno enostavno prevesti. Zato predlagamo, da se v tem času s strani izvajalcev potrdi pripravljen predlog prevedbe. Ustrezno spremljanje se bo uredilo v naslednjih fazah, ko bo potrebno ustrezno spremljati zaposlitve oseb po osnovnih dejavnostih (kardiologija, pulmologija, nevrologija, gastroenterologija …).

Zakaj se reproduktivna medicina in neonatologija, ki sta zahtevni in dragi dejavnosti, ne vodita samostojno kot svoj VZD?
Določitev VZD sloni na veljavnih medicinskih specializacijah. Za reproduktivno medicino in neonatologijo ni samostojnih medicinskih specializacij. Imata pa ti dve stroki (in tudi marsikatera druga stroka) specifične storitve, zato jih lahko spremljamo prav preko opravljenih storitev.

Kakšne bodo posledice, če izvajalec v primerih, ko se služba lahko prevaja v tri VZD, ne bo izbral pravega VZD? So v tem primeru možni problemi z ZZZS, s plačilom katere dejavnosti? Je v takšnih primerih bolje, da se izvajalec odloči kar za vse tri VZD? V tem primeru je potem dilema pri delitvi kadrov na toliko dejavnosti, saj bo verjetno ena oseba prehajala med vsemi temi dejavnostmi. Tukaj bi bilo dobro tudi, da se vsi izvajalci in mi ZZV-ji poenotimo. Enako je verjetno tudi pri dejavnostih za ZZV-je, pa verjetno še kje drugje.
Pri prehodu na šifrant VZD ne pričakujemo, da bi to vplivalo na plačevanje s strani ZZZS. Zavedamo se, da so pri uporabi dosedanjih šifrantov nastale razlike pri razvrščanju v različne kategorije za potrebe IVZ in ZZZS. V naslednjem letu načrtujemo aktivnosti v katerih bomo skupaj z izvajalci uskladili te razlike. Pri odločitvi o tem, katere VZD naj izberejo, predlagamo da izvajalci izhajajo iz dejanskega stanja, se pravi naj izberejo tiste dejavnosti, ki jih dejansko opravljajo. Vendar pa v primeru, ko npr. izvajalec na enem delovišču opravlja storitve tako za zunanje/ambulantne bolnike kot za hospitalizirane bolnike, svetujemo da izberete prevladujočo oz. večinsko dejavnost. Taka odločitev ne bo vplivala na obračun. V primeru, da izvajalec meni, da pa je potrebno ločeno spremljanje, pa svetujemo, da odprete novo delovišče.

V Endoskopskem centru, enota GASTROENTEROLOŠKA DIAGNOSTIKA (351) izvajamo tako zunajbolnišnično dejavnost, kot bolnišnično dejavnost gastroenterologija. Katero VZD moramo zavesti na enoto 351, da bodo podatki pravilni oz ali moramo odpreti še eno enoto (delovišče) in zavesti obe dejavnosti?
Predlagamo, da v takšnem primeru izberete VZD 205 (zunajbolnišnična specialistična dejavnost). Naše načelno stališče je, da v takih primerih ni nujno potrebno odpirati novih delovišč samo zaradi tega, da bi ločili storitve za hospitalizirane bolnike od storitev za zunanje/ambulantne bolnike. Sami pa morate presoditi, ali večino storitev opravite za zunanje/ambulantne bolnike ali za hospitalizirane. V prvem primeru bi izbrali VZD 205, v drugem pa VZD 105.

Če bomo na interni oddelek (enota 311) hospitalizirali bolnika z diagnozo poslabšanja diabetesa, ali je dovolj, da je na to enoto zavedena VZD 109-Interna medicina v bolnišnični dejavnosti, ali je potrebno odpreti novo enoto in nanjo zavesti VZD 149 -Endokrinologija, diabetologija in tireologija v bolnišnični dejavnosti, ki je pravzaprav sploh še nimamo registrirane? To pomeni, da me zanima tudi ali so VZD in SPP vezani eden na drugega?
Ni vam potrebno odpreti VZD 149 samo zato, ker obravnavate tudi diabetike. Ne glede na to ali jih sprejmete iz vaše diabetološke ambulante ali od drugod. Bolnišnične obravnave v vašem primeru spremljajte v VZD 109 (Interna) in 129 (Pnevmologija). Po dogovoru z Ministrstvom za zdravje in ZZZS, izvajalcem ne bomo svetovali, da odpirajo nove vrste bolnišničnih dejavnosti, če jih do sedaj že niso imeli. Vaša bolnišnica je bila zgodovinsko gledano bolnišnica za pljučne bolezni, obravnavate pa tudi bolnike iz vaše regije z različno internistično patologijo na splošnem internem oddelku.
VZD in SPP niso povezani. Z vidika ZZZS so vsi SPPji ena, skupna kategorija, ki ima svoj način plačevanja glede na utež primera, ne glede na VZD. V bolnišnični dejavnosti je vloga VZDjev predvsem v statističnem spremljanju obravnav.
Odločitve za določeno vrsto zdravstvene dejavnosti (v primeru vaših dilem) v nobenem primeru ne vplivajo na obračun in plačevanje storitev. Storitev za zunanje/ambulantne bolnike boste obračunali po Zeleni knjigi, storitev za hospitalizirane pa so del plačila za SPP.

Na katero šifro naj prevedemo SOCIALNO MEDICINSKO SLUŽBO?
Socialno medicinska služba se prevede v 246 Javno zdravje v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti.

Kako se spremlja referenčne in antikoagulantne ambulante?
Referenčne in antikoagulantne ambulante niso svoj VZD temveč se jih spremlja v okviru dejavnosti splošne in družinske medicine (VZD 302). Za poročanje v ZubStat je odprta nova oznaka ravni dejavnosti E.

Pri pregledu oz. kontroli prevajalne tabele smo opazili, da je zdravstvena služba 073 -zdravstvena vzgoja napisana dvakrat, imamo pa le eno službo. Služba je tudi vodena kot neaktivna, v resnici je aktivna. Kako lahko en zapis za zdravstveno vzgojo brišemo, drugemu pa določimo status 1-aktiven.
Prevajalna tabela objavljena na naši spletni strani ne vsebuje služb, ki v BPI niso aktivne. Služba 073 je v tabeli dvakrat pisana zato, ker se po postavljenih pravilih lahko prevaja v dva VZD (246 – javno zdravje v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti in 346 – javno zdravje v splošni zunajbolnišnični dejavnosti). V katerega od obeh VZD (ali pa morda v oba?) se služba 073 prevaja , se vpiše v polje “Operacija”. Pri tem vrednost 1 pomeni, da ta VZD opravljate, vrednost 2 pa, da tega VZD ne opravljate. Pri tem mora vsaj ena od obeh prevedb imeti vrednost 1 (ta VZD pri vas opravljate). V kolikor bi želeli katero od služb prijaviti ali zapreti, se to naredi z rednimi postopki, veljavnimi za ažuriranje BPI.

Nekateri domovi upokojencev v Sloveniji opravljajo tudi nego in patronažo na domu v varovanih stanovanjih na podlagi naročila, ki ga izda osebni zdravnik. Ali je to ”delo – dejavnost” vključeno v šifro 645 Zdr. nega v dejavnosti nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb ali je potrebno to še kako drugače opredeliti? Do sedaj so bili takšni primeri v BPI registrirani s službo 110 zdravstvena nega.
Če gre v tem primeru za nego, ki jo izvajajo izven ustanove (v stanovanjih, ki niso del DSO v pravno-organizacijskem smislu) oz. pri osebah, ki niso varovanci/stanovalci DSO, potem predlagamo, da to dejavnost spremljajo z VZD 544 Zdravstvena nega v drugih dejavnostih.

Kam uvrstiti dejavnosti patologije in radiologije, če se v njej opravljajo storitve tako za zunanje kot hospitalizirane paciente?
Služba se prevaja v zunajbolnišnično dejavnost. Šifre za bolnišnično patologijo oz. radiologijo ni potrebno dodati.

Na Zavodu za zdravstveno varstvo imamo registrirane še nekatere dejavnosti, ki niso v sklopu šifer SKD O84, Q86, Q87, za katere pri prevedbi oz. znotraj šifranta VZD, ki je objavljen tudi na vaši spletni strani, ni definiranih ustreznih šifer VZD. Prosimo za pojasnilo kako poteka prevedba v teh primerih.
Primeri takšnih dejavnosti:

 • J58.110 Izdajanje knjig
 • J58.190 Drugo založništvo
 • J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
 • M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetvanje
 • M74.900 Svetovanje na področju varovanja okolja
 • M71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje,
 • M71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
 • F43.390 Druga zaključna gradbena dela
 • N81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme

Pomožnih dejavnosti, ki jih navajate, ne bomo spremljali v šifrantu vrst zdravstvene dejavnosti. Tako kot do sedaj, bomo kader v teh dejavnostih razvrščali ali v temeljne dejavnosti (npr. 546 Javno zdravje v drugih dejavnostih) ali v upravo.

Za področje Razvoja in raziskav nismo našli šifre. Na tem področju delujejo tudi nezdravstveni profili (inženirji). Obstaja možnost, da jih uvrstimo na področje 706-Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, vendar ne vemo kakšen vpliv bo imelo tako poročanje na kasnejše statistične obdelave in poročila.
Področje razvoja in raziskav lahko spremljate ali v vaši temeljni dejavnosti (VZD 204 Fizikalna in rehabilitacijska medicina) ali v VZD 706. Šifrant ni narejen na način in z namenom, da bi spremljali organizacijsko strukturo posameznih izvajalcev, ker se slednja preveč razlikuje od izvajalca do izvajalca. Poleg tega je glavni namen šifranta spremljanje temeljnih zdravstvenih dejavnostih, dodatnih in pomožnih pa le v omejenem obsegu. V tej fazi prevedbe ostaja, da službo 87 prevedemo v VZD 706. V naslednjih fazah (od marca 2012 dalje) pa bo možno razvrstiti kader tudi drugam po postopku, kot ga predpisuje metodologija Baze podatkov izvajalcev.

Do sedaj smo imeli 6 različnih zdravstvenih služb, ki bi jih po novem združevali tako, da bi bile samo 3 – znotraj teh pa smo opredelili 5 različnih vrst zdravstvenih dejavnosti. Kaj lahko pomeni omenjeno združevanje za bodoče poročanje in statistične obdelave podatkov.
Vpliv šifranta na poročanje v različne poročevalske sisteme je zgolj v različnem razvrščanju storitev/obravnav in kadra, ki je zgoščeno po medicinskih specialnostih in drugih strokovnih področjih. Razvrščanje po novem šifrantu nima finančnih posledic, potrebno pa bo usklajevanje med dosedanjimi (starimi) prevedbami za IVZ in ZZZS, kar bo naša in vaša naloga od aprila 2012 naprej.

Ali lahko nove šifre izvajalcev (npr Kllinični oddeleki KC, negovalna bolnišnica) in manjkajoče šifre VZD uvedemo kar z novimi zapisi v pretvorbeni tabeli?
Pregled in dopolnjevanje prevajalne tabele je namenjeno zgolj in izključno seznanitvi s šiframi VZD, ki zamenjujejo veljavne službe v BPI in izpolnjevanju šifer VZD tam, kjer se služba preliva v najmanj dva VZD ( polje “Število VZD, v katere se prelije služba na tej lokaciji”, je najmanj 2). Vsa ostala ugotovljena odstopanja je potrebno urediti z rednimi postopki ažuriranja podatkov v BPI!

Pod katero šifro VZD spada neakutna obravnava bolnikov na posebnih oddelkih in v Negovalni bolnišnici?
Neakutna obravnava na posebnih oddelkih sodi v VZD 147 v primeru, ko je nosilec te obravnave zdravnik. VZD 144 pa izberemo v primeru, ko je nosilec obravnave medicinska sestra in je zdravnik prisoten le izjemoma (v tem primeru zdravstveni delavci izvajajo negovalne in ne medicinskih storitev, redna terapija kroničnih bolnikov seveda sodi zraven, ampak za to ne potrebujete zdravnika). Pri razvrščanju upoštevajte tudi dosedanje razvrščanje ZZZSja.

Če je za določene laboratorije primernejša šifra 505 namesto 508, ali se lahko uporabi prva?
Po predlogu prevedbe se laboratoriji zaenkrat prevajajo v VZD 508. V tej fazi prevedbe potrdite to možnost. V naslednjih fazah (predvsem po marcu 2012) pa bo možno dodajati nove šifre VZD in nekatere po potrebi tudi ukinjati. Dejavnost Medicinske biokemije z novim šifrantom dobiva novo vrsto dejavnosti 505.

Kako pravilno prevedem našo zasebno ambulanto /osnovna zdr. dejavnost/ samo z enim nosilcem? Poleg v VZD 302 še po kakšni kategoriji?
VZD 302 bo povsem dovolj.

Ali bi bilo potrebno odpreti šifro dejavnosti tudi za samoplačniško ortopedsko ambulanto?
Samo, če dejavnosti še nimate prijavljene. V kolikor pa ZD opravlja ortopedsko dejavnost tudi po pogodbi z ZZZS in imate tako dejavnost že prijavljeno, potem dodatne prijave ni potrebno delati. Način financiranja dejavnosti za prijavo ni pomemben.

Ali referenčne in antikoagulantne ambulante ne bodo imele svojih šifer?
Referenčne in antikoagulantne ambulante ne bodo imele svojih šifer. Referenčne ambulante so ambulante splošne in družinske medicine, ki zaradi razširjenega tima izvaja dodatne storitve. Antikoagulantne ambulante ne predstavljajo dejavnosti, saj v njih poteka le ena storitev t.j. vodenje antikoagulantnega zdravljenja, ZZZS pa to storitev spremlja v okviru splošne in družinske medicine (VZD 302).

Ali je ultrazvok vključen v dejavnost radiologije?
Ultrazvok je vključen v dejavnost radiologije. Če gre za storitve, ki jih izvaja radiolog. V primeru, da se ultrazvočne storitve opravljajo (izključno) kot del storitev katere od specialističnih ambulant, pa v naslednjih fazah prevedbe (po marcu 2012), to uredite na način, da storitve in kader spremljate v tej specialistični dejavnosti.

Ali bi se moral posebej voditi zobni rentgen, ki deluje v sklopu radiologije?
Zobni rentgen lahko vodimo kot del radiologije.

Ali sta nujna medicinska pomoč in dežurna ambulanta samo pod eno dejavnostjo – urgentna medicina?
Da.

V VZD 131 in 231 prevajate tudi službe 084 in 128. Pod VZD 231 so zabeležene le mamografija, MR, CT, UZ, RTG in PET CT – ali službi 084 in 128 dejansko spadata pod VZD 131 oz. 231?
Glede službe 84 funkcionalna diagnostika na splošno velja, da prevedbo v VZD 231 izvajalci potrdijo. Drži, da je prevedba v VZD 231 Radiologija slaba izbira. Vendar je problem v tem, da so izvajalci po Sloveniji v tej službi spremljali vse mogoče diagnostične postopke s področja pulmologije, gastroenterologije, kardiologije, torakalne in abdominalne kirurgije, urologije, nevrologije, fizikalne medicine itd, kar dejansko naredi prevedbo takorekoč nemogočo. Uskladitev oz. ustrezna prevedba delovišč v ‘prave’ VZD sledi po aprilu 2012. Podobno velja za službo 128 endoskopska diagnostika.

Če določena enota (to velja predvsem za diagnostične enote) opravlja storitve za hospitalizirane bolnike in za specialistično ambulantne bolnike (npr službe 046, 100, 128,…) ali se prijavi VZD za obe dejavnosti (bolnišnično in specialistično zunajbolnišno)?
V primeru storitev za hospitalizirane paciente in specialistično ambulantno dejavnost ni nujno potrebno odpirati novih delovišč oz. dejavnosti samo zaradi tega, da bi ločili storitve za hospitalizirane bolnike od storitev za zunanje/ambulantne bolnike. Sami pa morate presoditi, ali večino storitev opravite za zunanje/ambulantne bolnike ali za hospitalizirane. V prvem primeru bi izbrali specialistično ambulantno, v drugem pa bolnišnično dejavnost.

Na področju kirurgije se službi 029-otroška kirurgija in 145-transplantacije prevajata kar v VZD 134-splošna kirurgija v bolnišnični dejavnosti. Ali je to sprejemljivo?
V zvezi s službama 29 in 145 velja podobno kot pri funkcionalni diagnostiki. Res je, da v službi otroška kirurgija obravnavajo otroke – kirurške bolnike kirurgi različnih specialnosti, zato predvidevamo usklajevanje v obdobju od marca naprej. Enako pri transplantacijah. Gre torej za začasno rešitev z relativno kratkim prehodnim obdobjem.

Na področju pediatrije se skoraj vse službe po specialnostih npr. 116, 119, 120, 115, 122, 117, 95, 121, 118, 148 prevajajo kar v VZD 127 oz. 227. Ali je to sprejemljivo?
V zvezi s šifrantom VZD je pomembno vedeti, da šifrant ne služi spremljanju organiziranosti izvajalcev, temveč spremljanju izvajanja dejavnosti.
Na vseh predstavitvah šifranta smo opozarjali, da je ena večjih sprememb v spremljanju dejavnosti prav na področju pediatrije. Šifrant namreč temelji na veljavnih medicinskih specializacijah in na področju pediatrije obstajajo le tri (populacijsko omejene) specializacije: pediatrija, otroška nevrologija ter otroška in mladostniška psihiatrija. S konceptom šifranta se strinjajo tudi na zdravniški zbornici, ki je odgovorna za načrtovanje in izvajanje medicinskih specializacij.

Kje in kdo lahko to spremeni nazive izvajalcev in lokacij?
Nazivi in naslovi izvajalcev so povzeti iz registracije v Poslovnem registru Slovenije (PRS) in jih ne moremo spreminjati (glej metodološka navodila za spremljanje podatkov o organiziranosti in kadrovski pokritosti zdravstva ver. 1.07, tč. 5.1.5). Želene spremembe nazivov izvajalcev je tako potrebno izvesti na AJPESu ali na ZZZS. V kolikor se ob tem spremeni št. organizacije, jo to potrebno javiti na ZZV (nova registracija izvajalca).
Spremembe nazivov lokacij izvajalca, ki so bile ročno dodane le v BPI (niso registrirane v PRS), je potrebno naročiti skrbnici aplikacije BPI na ZZZS. V tem primeru se naj naziv lokacije izvajalca vedno začne z “Lokacija …”.

Ali se pri zobozdravstvu dejavnost ne bo več delila na mladinsko in odraslo?
Zobozdravstvo se ne deli več na odraslo in mladinsko.

Funkcionalna diagnostika v našem zavodu je sedaj prevedena v VZD 231 – “Radiologija v specialistični zunajbolnišnični obravnavi”. Menimo, da ta šifra za nas ni ustrezna. Ali je mogoča širitev šifranta VZD, tako da bi dobili šifro funkcionalne diagnostike, ki bi vsebinsko pokrivala področja nevrofiziološke diagnostike (EMG, EEG, EP), senzorimetrije, urodinamike, ultrazvočne diagnostike mišično-skeletnega sistema, kineziološke diagnostike, rehabilitacijo pacientov s parkinsonizmom, zdravljenje spastičnosti, Internistične diagnostike, …
Glede težavnosti prevedbe za funkcionalno diagnostiko se strinjamo z vami. Vendar smo se z novim šifrantom želeli izogniti izenačevanju storitev in dejavnosti. Poleg tega so diagnostične storitve praviloma del temeljnih dejavnosti (fiziatrije, nevrologije, interne medicine, kardiologije…). Trenutna vizija eZdravja gre v smeri bolj jasnega ločevanja storitev od dejavnosti pri spremljanju zdravstva. Da je bila določena storitev opravljena, je že sedaj možno zabeležiti v sistemu eSPP, v prihodnje pa lahko pričakujemo tudi nov sistem spremljanja ambulantnih obravnav.

V zavodu znotraj hospitalne dejavnosti pacientov ločimo akutno obravnavo, dnevno obravnavo (dnevni hospital), obravnavo forenzičnih pacientov in obravnavo pacientov v podaljšanem bolnišničnem zdravljenju.
Ali se tudi dnevna in forenzična obravnava prelijeta v šifro 130 ali so morda specificirane še katere druge aktivnosti, kamor bi lahko uvrstili navedeni dve?

Dnevna in forenzična obravnava se spremljata s šifro VZD 130.

Ali za podaljšano bolnišnično zdravljenje velja nova šifra iz Šifranta VZD 147 in ga je potrebno prijaviti kot spremembo oz. novost, če doslej tega še nismo imeli?
Če podaljšanega bolnišničnega zdravljenja do sedaj niste imeli, ga je potrebno prijaviti kot novo VZD 147.

V zavodu (psihiatrična bolnišnica) izvajamo EEG, ki je del diagnostičnega procesa znotraj bolnišnične obravnave, prav tako pa to diagnostiko opravljamo tudi za zunanje paciente – ali prijavimo oba VZD?

 • 118 – Nevrologija v bolnišnični dejavnosti
 • 218 – Nevrologija v izvenbolnišnični dejavnosti

Zaradi izvajanja EEG ni potrebno prijaviti nove VZD Nevrologija, tudi če je nosilec EEG diagnostike nevrolog, saj gre verjetno za uporabo EEG diagnostike v psihiatriji.

Kateri del dejavnosti zdravstvene nege spada pod novo šifro 544 – Zdravstvena nega v drugih dejavnostih? Kaj se vodi pod pojmom druge dejavnosti?
Šifra VZD 544 zajema nego na domu. Gre za t.i. druge zdravstvene dejavnosti, kjer nosilec ni zdravnik, in ne potekajo v bolnišnicah ali specialističnih ambulantah.

Naš zavod je tudi učna baza – ali obstaja ustrezna šifra, v okviru katere lahko dejavnost izobraževanja uvrstimo oz. na novo prijavimo?
Dejavnosti izobraževanja ni potrebno posebej prijavljati. S šifrantom VZD spremljamo temeljne dejavnosti v zdravstvu.

Ali prijavimo internistično dejavnost, kljub temu, da se ta izvaja v sklopu psihiatrične bolnišnične obravnave in imamo torej priznanega internista že v okviru posameznega hospitalnega primera – (VZD 109)?
Glede na vašo razlago ni potrebno prijaviti internistične dejavnosti.

Ali redna 24/7 dežurna služba v bolnišnici sodi pod Urgentno medicino v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti – VZD 238?
Da.

Ali je prav, da so zdravilišča iz naše regije potrdila v okviru službe 045 (fizikalna medicina in rehabilitacija) le VZD = 204 (fiz. in rehabilit. med. v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti), ne pa tudi VZD 104 (fiz. in rehabilit. med. v bolnišnični dejavnosti). Iz zdravilišč prejemamo Poročila o delu stacionarnega zavoda in Poročilo o delu službe za rehabilitacijo. Zanima nas: ali je njihova odločitev tudi vsebinsko pravilna? Ali pa je potrebno potrditi tudi VZD = 104?
Pri prevedbi zdravstvene službe 045 v nove vrste zdravstvene dejavnosti je v zdraviliščih potrebno izbrati VZD 104 in VZD 204. Zdravilišča namreč izvajajo tako stacionarne kot ambulantne obravnave. Tudi ZZZS bo na ta način ločeval plačevanje obravnav v zdravilišču, kar je razvidno iz druge ravni šifranta.

V Zdravstvenem domu smo imeli vsa leta prijavljeno enoto reševalna postaja/služba, dejavnost 106023.Ta se je prevedla v VZD šifrantu dejavnost 513150 – nenujni prevozi s spremljevalcem. V šifrantu so na drugem nivoju reševalni prevozi ločeni s šiframi 150,151,152,153, ki se vsi opravljajo. Zanima me, ali bi bilo zdaj potrebno odpreti več enot, da bodo zajete tudi druge dejavnosti.
Za spremljanje reševalnih prevozov vam ni potrebno odpirati novih dejavnosti. Dejavnost je 513 Reševalni prevozi, poddejavnosti na zadnjih treh mestih (šifre 150,151,152,153) pa bodo služile spremljanju porabe/izdatkov s strani ZZZS, kar je odvisno od vše pogodbe z ZZZS.

Dosedanja služba Zdravljenje odvisnih od drog se po predlogu prevedbe prevaja v vrsto zdravstvene dejavnosti 230 – Psihiatrija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti. Menimo, da ta prevedba ni ustrezna.
Kot ugotavljate, je prevedba za dosedanjo službo Zdravljenje odvisnih od drog v vašem primeru neustrezna. Pri prevajanju smo namreč upoštevali vse izvajalce (ne le ‘metadonske ambulante’) in poiskali najmanjši skupni imenovalec, kar je pripeljalo do prevedbe v VZD 230. Predlagamo, da prevedbo v VZD 230 potrdite. Po 1.4.2012, ko bomo vzpostavili prenovljeno Bazo podatkov izvajalcev (BPI), in ko bomo začeli usklajevati prevedbo tudi z ZZZS, boste VZD 230 zaprli in prenesli kader in aktivnosti v VZD 302. To boste uredili s pristojnim ZZV.


 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno