Javni pozivi

Javni poziv za najem prostorov

Javni pozivi

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z 82. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) objavlja:

Zadnje posodobljeno: 28.09.2023
Objavljeno: 28.09.2023

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

 

1. Ime in sedež organizatorja ponovnega javnega zbiranja ponudb:

Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju: NIJZ), Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana.

 

2. Predmet javnega zbiranja ponudb:

Najem neopremljenih poslovnih prostorov za potrebe NIJZ. Prilogi tega besedila sta tudi tehnična dokumentacija za najem poslovnih prostorov za potrebe Nacionalnega inštituta za javno zdravje kot Priloga št. 1 in Osnutek najemne pogodbe kot Priloga št.2.

3. Obdobje najema:

Poslovni prostori se najemajo za določen čas 5 (petih) let z možnostjo podaljšanja po načelu prvi med enakimi.

4. Vrsta pravnega posla:

Najem poslovnih prostorov po metodi javnega zbiranja ponudb.

5. Obseg najema:

Skupna površina delovnih in spremljajočih prostorov je od 1300m2 do 1500 m2 za od 75 do 85 delovnih mest.

Dodatni pogoji in zahteve so opredeljeni v tehnični dokumentaciji za najem poslovnih prostorov za potrebe NIJZ.

Ponudnik mora opredeliti tudi rok, do katerega bo uredil poslovne prostore skladno z zahtevami tehnične dokumentacije.

6. Obratovalni stroški:

Obratovalni stroški bremenijo naročnika poslovnih prostorov in predvidoma obsegajo naslednje stroške: stroške električne energije, stroške telefonskih in komunikacijskih priključkov, vodarine, kanalščine, odvoza smeti, ogrevanja in hlajenja, upravljanja in tekočega v2drževanja in morebitni drugi stroški, povezani z uporabo prostorov.

Stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča bremenijo naročnika v sorazmernem delu, ki odpade na njegovo najeto površino predmeta najema

7. Kriteriji za izbor:

Kriteriji za izbor so navedeni v tehnični dokumentaciji.

Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz tehnične dokumentacije bodo izločeni iz postopka.

8. Način in rok plačila najemnine:

Najemodajalec bo za poslovne prostore izstavljal mesečne e-račune za najemnino do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.

Najemnik bo najemnino poravnaval 60. dan od datuma prejema računa oziroma skladno z zakonodajo.

Najemnina in obratovalni stroški se pričnejo plačevati od primopredaje prostorov (podpisan zapisnik predaje prostorov in popis števcev).

Dokler prostor ne bo v celoti opremljen in pripravljen za vselitev, bo najemnik, plačeval 50% najemnine vendar ne več kot 3 (tri) mesece.

9. Ponudbena cena:

Vse cene morajo biti navedene za mesečni najem in brez DDV. V skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 — ZDOsk, 3/22 in 29/22 — ZUOPDCE)

Način oblikovanja ponudbene cene je v tehnični dokumentaciji.

10. Dokazila, ki jih morajo ponudniki predložiti k ponudbi: Glej tehnično dokumentacijo.

11. Rok za oddajo ponudbe:

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah, na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: ZBIRANJE PONUDB ZA PRIDOBITEV POSLOVNIH PROSTOROV ZA POTREBE NIJZ, št.: 478-9/2023-1, z oznako »NE ODPIRAJ — ZBIRANJE PONUDB«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.

Ponudnik mora ponudbo poslati najkasneje do 18. 10. 2023 do 24 00 ure na naslov: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana oziroma po elektronski pošti na naslov info@nilz.si.

12. Veljavnost ponudbe:

Ponudniki so vezani na ponudbo 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

DOPOLNITEV: Javni odpiranje bo 19. oktobra 2023 ob 13. uri na sedežu NIJZ, Trubarjeva cesta 2, Ljubljana, 1. nadstropje, sejna soba 104.

13. Odpiranja ponudb:

Odpiranje ponudb za najem poslovnih prostorov bo javno.

 

Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v 8 dneh po opravljenem izboru.

14. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

Zbiranje ponudb bo potekalo od 28. 9. 2023 do 18. 10. 2023 na naslovu Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana oziroma po elektronski pošti na naslovu info@niiz.si.

15. Ustavitev postopka:

Naročnik lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek ustavi brez obrazložitve in brez obveznosti do ponudnikov, ki so oddali ponudbe.

16. Kontaktni osebi:

Informacije za gradbeno tehnični del dobite pri Tatjana Rokavec, tatiana.rokavec@ni¡z.si tel. št.: 051 371-852.

Informacije v zvezi z izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb dobite pri Romani Podbevšek, elektronski poštni naslov: pss@niiz.si, tel. št. 070 797- 520.

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno