Podatkovne zbirke in raziskave

Zbirka podatkov o umrlih osebah

Podatkovne zbirke in raziskave

Zbirka podatkov o umrlih osebah (Zdravniško poročilo o umrli osebi, NIJZ 46) predstavlja glavni vir podatkov o umrljivosti prebivalstva in zajema podatke o vseh prebivalcih Slovenije, ki so v referenčnem letu umrli na ozemlju Slovenije ali v tujini.

Zadnje posodobljeno: 05.09.2022
Objavljeno: 05.09.2022

Zbirka podatkov o umrlih osebah (Zdravniško poročilo o umrli osebi, NIJZ 46) predstavlja glavni vir podatkov o umrljivosti prebivalstva in zajema podatke o vseh prebivalcih Slovenije, ki so v referenčnem letu umrli na ozemlju Slovenije ali v tujini. Osnovni namen zbirke je preprečevanje prezgodnje umrljivosti, podatki o vzrokih smrti pa predstavljajo tudi pomemben vir informacij za spremljanje, načrtovanje, vodenje in razvijanje zdravstvene dejavnosti, za ocenjevanje zdravstvenega stanja prebivalstva, poleg tega pa so tudi osnova za poročanje in za mednarodne primerjave v okviru obveznosti do Evropske unije, Svetovne zdravstvene organizacije in drugih.

Zbirka podatkov o umrlih osebah vsebuje osnovne osebne podatke o umrli osebi, in sicer ime, priimek, datum rojstva, datum smrti, podatke o prebivališču umrlega, njegovem zakonskem stanu, ter mestu smrti, pa tudi podatke o vseh okoliščinah in vzrokih smrti. Zbirka predstavlja standardiziran način zbiranja podatkov, ki se v daljšem časovnem obdobju ni pomembno spreminjal. Glavne spremembe vsebine so se zgodile v beleženju in kodiranju osnovnega vzroka smrti, ki sta sledila razvoju Mednarodne klasifikacije bolezni (MKB) z vsemi priporočili in napotki za kodiranje.

Zbirka se vsebinsko dopolnjuje še s podatki iz sekundarnih virov, in sicer Centralnega registra prebivalstva, Registra raka, Registra tuberkuloze, Prijav poškodb pri delu, Evidence nalezljivih bolezni, ter podatkovnih zbirk Statističnega urada RS.

Pravna podlaga za zbiranje podatkov

Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk in 206/21 – ZDUPŠOP), oznaka NIJZ 46, Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 in 177/20), Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS št. 99/22), Zakon o CRP (Uradni list RS št. 1/99, 72/06 in 3/22), Zakon o državni statistiki ZDSta (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01), Uredba (ES) št. 1338/2008 evropskega parlamenta in sveta z dne 16. decembra 2008 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu, Uredba Komisije (EU) št. 328/2011 z dne 5. aprila 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu glede statistike vzrokov smrti.

Projekt eSmrti

Nacionalni inštitut za javno zdravje v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike, v programskem obdobju 2014 – 2020, izvaja projekt »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva«, in sicer 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostna naložba 9.1 »Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe ter povečanje zaposljivosti«, specifičnega cilja 3 »Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju«. Pogodba št. C2711-20-054101, številka operacije OP20.06751. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19. Namen delovnega sklopa DP8 Digitalizacija procesa poročanja o vzrokih smrti (eSmrti) projekta Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva je posodobitev in pospešitev procesa prijave smrti, izboljšanje ažurnosti zbranih podatkov in hkrati razbremenitev svojcev umrlih administrativnih opravkov. Aplikacija eSmrti je v izgradnji in bo predvidoma predana v uporabo jeseni 2023.


Metodološka gradiva


Klasifikacije in šifranti

 


Podatki

NIJZ podatkovni portal – https://podatki.nijz.si

 


Publikacije

Zdravstveni statistični letopis, glej poglavje 2.1 Umrljivost

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno