Četrta slovenska presečna raziskava bolnišničnih okužb (SNPRBO IV) (V3-2292)

Četrta slovenska presečna raziskava bolnišničnih okužb (SNPRBO IV) (V3-2292)

Ne spreglejte
Najnovejše
V3-2292

»S četrto nacionalno slovensko presečno raziskavo bolnišničnih okužb v slovenskih bolnišnicah za akutno oskrbo v letu 2023 bomo pridobili podatke za na dokazih temelječe preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb. Tako bo kakovost zdravstvene oskrbe pacientov v naših bolnišnicah boljša in pacienti bodo varnejši.«

 

Prof. dr. Irena Klavs, vodja projekta

Naslov projekta: Četrta slovenska presečna raziskava bolnišničnih okužb (SNPRBO IV) (V3-2292)

Povezava na projektno skupino SICRIS: https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/20092

Opis projekta

Bolnišnične okužbe (BO) predstavljajo velik javnozdravstveni problem. Z dobro organiziranimi programi preprečevanja in obvladovanja BO v bolnišnicah lahko pomembno omejimo njihovo pojavljanje. Za na dokazih temelječe preprečevanje in obvladovanje BO moramo poznati njihovo pogostost in dejavnike tveganja ter spremljati njihove spremembe v času. Epidemiološko spremljanje BO je nujen sestavni del uspešnih programov preprečevanja in obvladovanja BO.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v sodelovanju s Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja in Službo za preprečevanje in obvladovanje BO Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana koordinira izvedbo četrte slovenske nacionalne presečne raziskave bolnišničnih okužb (SNPRBO IV) v slovenskih bolnišnicah za akutno oskrbo. Raziskava poteka v okviru evropske presečne raziskave BO in uporabe protimikrobnih zdravil v bolnišnicah za akutno oskrbo, ki jo v letih 2022 in 2023 koordinira Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni (v angl.: European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC). Sodelovale bodo vse slovenske bolnišnice za akutno oskrbo. V raziskavo bomo vključili vse bolnike, ki bodo hospitalizirani na izbrani dan, predvidoma v maju 2023.

Glavni raziskovalni cilji SNPRBO IV so med bolniki, hospitaliziranimi v slovenskih bolnišnicah za akutno oskrbo, oceniti prevalenco vseh in posameznih vrst BO in opisati mikroorganizme, ki jih povzročajo, ter za nekatere bakterije oceniti delež odpornih proti izbranim antibiotikom, opisati značilnosti bolnikov in njihovo izpostavljenost dejavnikom tveganja, opisati uporabo protimikrobnih zdravil ter oceniti nekatere procesne in strukturne kazalnike.

Faze projekta in njihova realizacija

Delo bomo organizirali v naslednjih delovnih svežnjih:

DELOVNI SVEŽENJ 1: Priprava protokola in vključevanje bolnišnic za akutno oskrbo v SNPRBO IV

(s cilji: 1.1. oblikovati Koordinacijsko skupino SNPRBO; 1.2. pripraviti obrazce za zbiranje podatkov in šifrante; 1.3. pripraviti protokol za izvedbo raziskave; 1.4. ustanoviti mrežo SNPRBO s koordinatorji zbiranja podatkov v bolnišnicah za akutno oskrbo)

DELOVNI SVEŽENJ 2: Izobraževanje zbiralcev podatkov

(s cilji: 2.1. pripraviti program izobraževanja za koordinatorje zbiranja podatkov in osebe, ki bodo zbirale podatke v bolnišnicah; 2.2. izvesti izobraževanje koordinatorjev za zbiranje podatkov v bolnišnicah; 2.3. izvesti izobraževanje oseb, ki bodo zbirale podatke v bolnišnicah)

DELOVNI SVEŽENJ 3: Zbiranje podatkov in priprava baze podatkov

(s cilji: 3.1. zbrati podatke v bolnišnicah za akutno oskrbo; 3.2. vzpostaviti nacionalno točko za pomoč; 3.3. izvesti kontrolo kakovosti in notranje skladnosti zbranih podatkov; 3.4. izvesti dvojni računalniški vnos podatkov; 3.5. pripraviti SNPRBO IV bazo podatkov)

DELOVNI SVEŽENJ 4: Analiza zbranih podatkov in objava rezultatov

(s cilji: 4.1. analizirati zbrane podatke v skladu z raziskovalnimi cilji; 4.2. pripraviti poročilo za Ministrstvo za zdravje in ARRS ter objave v vrstniško recenziranih revijah)

Dodana vrednost

Rezultate SNPRBO IV bodo v sodelujočih bolnišnicah uporabili za poučeno preprečevanje in obvladovanje BO in na Ministrstvu za zdravje za oblikovanje slovenske javnozdravstvene politike in strategije preprečevanja in obvladovanja BO. Tako bomo prispevali k izboljšanju kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe v slovenskih bolnišnicah in s tem k boljšemu zdravju prebivalcev Slovenije.

S pripravo protokola SNPRBO IV in izvedbo raziskave bomo prispevali k razvoju epidemiološkega spremljanja BO v Sloveniji in Evropi.  Prispevali bomo tudi k razvoju epidemiologije na področju javnega zdravja v Sloveniji, saj bo raziskava izvedena v skladu z najvišjimi metodološkimi standardi za izvedbo nacionalnih presečnih raziskav okužb povezanih z zdravstveno oskrbo oziroma BO v bolnišnicah za akutno oskrbo.

Izkušnje bomo lahko uporabili pri dodiplomskem in podiplomskem poučevanju epidemiologije, infekcijskih bolezni z epidemiologijo, bolnišnične higiene in javnega zdravja. Zbrani podatki bodo lahko tudi osnova za teme doktorskih disertacij v zvezi z epidemiološkim spremljanjem, preprečevanjem in obvladovanjem BO v Sloveniji.

Z zbranimi podatki v SNPRBO IV bomo lahko sodelovali s sorodnimi raziskovalnimi skupinami v ECDC in drugih držav v mednarodnih projektih v zvezi s spremljanjem, preprečevanjem in obvladovanjem BO v EU.

Pričakovani rezultati in gradiva

V skladu z raziskovalni cilji SNPRBO IV bomo ocenili prevalenco vseh in posameznih vrst BO (glede značilnosti bolnikov, bolnišnic, vrste oddelkov) med bolniki, hospitaliziranimi v slovenskih bolnišnicah za akutno oskrbo, opisali mikroorganizme povzročitelje BO in za nekatere ocenili delež odpornih proti antibiotikom, opisali značilnosti bolnikov in njihovo izpostavljenost dejavnikom tveganja, opisali uporabo protimikrobnih zdravil in ocenili nekatere procesne in strukturne kazalnike.

S primerjanjem rezultatov SNPRBO IV z rezultati vseh predhodnih raziskav bomo opisali morebitne spremembe v času. Ker bomo uporabili v EU standardizirano metodologijo bomo slovenske rezultate lahko primerjali tudi z rezultati enakih raziskav v drugih evropskih državah, ki jih bo objavil ECDC.

Trajanje projekta: 1. 10. 2022–30. 9. 2024

Nosilna organizacija: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Projektni partner: Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKC)

Financiranje: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) in Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (MZ)

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno