JA ImpleMENTAL

JA ImpleMENTAL

Projekt JA (Joint Action) ImpleMENTAL je triletni projekt skupnega ukrepanja, v katerem sodeluje 21 evropskih držav. Njegov namen je podpreti partnerje pri razvoju in izvajanju boljših strategij ter intervencij na področju promocije duševnega zdravja, preprečevanja duševnih motenj in storitev s področja duševnega zdravja v skupnosti.

Ne spreglejte
Najnovejše

 

Naslov  projekta: JA ImpleMENTAL

Spletna stran projekta: https://ja-implemental.eu/

Opis projekta

Projekt teži k krepitvi javnega duševnega zdravja z inovativnimi in trajnostnimi spremembami v (duševno)zdravstvenem sistemu. Slednje se bo dosegalo z sistemskimi spremembami, ki bodo osredinjene na posameznika, in integriranimi pristopi, ki bodo povečali učinkovitost sistema skrbi za duševno zdravje, povečali povezanost različnih deležnikov na področju duševnega zdravja in med različnimi ravnmi upravljanja sistemov skrbi za duševno zdravje. To se bo doseglo s prenosom dobrih praks iz Belgije (reforma sistema skrbi za duševno zdravje) in Avstrije (program preprečevanja samomora).

Glavni cilj projekta je prenos dveh prepoznanih dobrih praks v domača okolja: belgijske reforme sistema skrbi za duševno zdravje in avstrijskega nacionalnega programa preprečevanja samomora. Projekt podpira mednarodno izmenjavo znanj in vzajemno učenje ter spodbuja sodelovanje med strokami na področju duševnega zdravja. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) sodeluje pri prenosu obeh praks v slovensko okolje.

Prva dobra praksa, ki se prenaša v okviru projekta, je reforma sistema skrbi za duševno zdravje v Belgiji. Ta reforma postavlja uporabnika storitev v središče mreže storitev, ki mu omogoča učinkovito uporabo virov v skladu z njegovimi potrebami. Temelji na načelu deinstitucionalizacije, ki pomeni prehod z oskrbe, ki se primarno izvaja v zdravstvenih institucijah, na oskrbo v skupnosti, da bi se izboljšali izidi duševnega zdravja, kakovost življenja in preprečile nepotrebne hospitalizacije. Reforma spodbuja rehabilitacijo in ponovno vključevanje uporabnikov v družbo, medsektorsko povezovanje v mreže storitev in krepitev bolnišnične oskrbe (intenzivna oskrba v bolnišnici, ki omogoča krajšo nastanitev, in zdravljenje s programi intenzivne oskrbe).

Druga dobra praksa je avstrijski nacionalni program preprečevanja samomora (Suicide Prevention Austria – SUPRA). Cilj programa SUPRA je podpora ogroženim osebam, omejevanje dostopnosti do samomorilnih sredstev, ozaveščanje o samomoru, sodelovanje z mediji za odgovorno poročanje o samomoru, vključevanje programov za preprečevanja samomora v druge programe za promocijo zdravja ter podpora raziskovanja samomorilnega vedenja.

Projekt JA ImpleMENTAL si prizadeva doseči cilje, ki so skladni s programom MIRA. Zato nam sodelovanje v projektu prinaša dodatna znanja in izkušnje iz mednarodnega okolja ter krepi pogoje za trajnostno izvajanje dobrih praks, predvidenih v programu MIRA. V triletnem projektnem obdobju ki se bo končalo leta 2024, na podlagi izkušenj iz Avstrije in drugih držav, nadgrajujemo obstoječe ukrepe za preprečevanja samomora (sodelovanje z mediji) ter hkrati začenjamo z razvojem novih (omejevanje dostopa do sredstev za samomor). Poleg tega na podlagi izkušenj in inovativnih pristopov iz Belgije v dveh lokalnih okoljih povezujemo uporabnike in izvajalce storitev ter druge deležnike na področju duševnega zdravja, da bi ustvarili skupno mrežo za izmenjavo izkušenj in potreb ter spodbudili sodelovanje in rast v lokalnem okolju.

Dodana vrednost

NIJZ kot upravljalec Nacionalnega programa za duševno zdravje od leta 2018 do leta 2028 izvaja aktivnosti, ki se vsebinsko in tehnično prekrivajo z aktivnostmi, ki se izvajajo v JA. S sodelovanjem v projektu se večajo kompetence strokovnjakov na NIJZ, hkrati pa se poenostavlja implementacija Nacionalnega programa za duševno zdravje. Duševno zdravje v Sloveniji se sooča s številnimi izzivi, ki jih nameravamo nasloviti s prenosom dobrih praks iz tujine, ki bodo skladne z Nacionalnim programom za duševno zdravje, kar zagotavlja tudi trajnost vpeljanih sprememb. Slovenija je še vedno med državami, ki beležijo največ smrti zaradi samomora. Ta pa je zgolj eden od bremen, ki jih povzroča nezadostna skrb za varovanje in krepitev duševnega zdravja prebivalcev Slovenije. Sodelovanje v JA omogoča napredek na opisanem področju.

Pričakovani rezultati in gradiva

V letu 2022 smo v sklopu projekta izvedli večino nalog, ki sodijo v predimplementacijsko fazo izvajanja projekta. Aktivno smo podpirali partnerje pri izvajanju nalog v horizontalnih paketih. Na področju pilotne implementacije belgijske dobre prakse (DP 5) smo izvedli serijo virtualnih obiskov, kjer smo se seznanili s posebnostmi njihovega pristopa. Pridobili smo podatke za oceno stanja in potreb v Sloveniji in na podlagi slednje pripravili predlog pilotne intervencije. Za potrebe evalvacije DP 5 aktivnosti smo v sodelovanju s partnerji razvili Theory of Change model.

Na področju prenosa dobre prakse Avstrijskega programa za preprečevanje samomora (DP 6) smo sodelovali na rednih Q&A sestankih, aktivno prispevali k izvedbi izobraževanj (s področja ocene potreb in s področja kriznih telefonov) ter pripravili predlog pilotnih intervencij. Pri slednjemu smo izhajali iz podatkov, ki smo jih pridobili za potrebe ocene stanja in potreb. Za potrebe evalvacije DP 6 aktivnosti smo v sodelovanju s partnerji razvili Theory of Change model.

Trajanje projekta: 1. 10. 2021–30. 9. 2024

Nosilna organizacija: National Public Health Organisation, Greece

Projektni partnerji: 40 partnerjev, tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: HaDEA

______________________________________________________________

Dokumenti:

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno