Merila za dodeljevanje simbola za dodatno označevanje živil z ugodnejšo prehransko sestavo (V3-1901)

Merila za dodeljevanje simbola za dodatno označevanje živil z ugodnejšo prehransko sestavo (V3-1901)

Ne spreglejte
Najnovejše

Naslov projekta: Merila za dodeljevanje simbola za dodatno označevanje živil z ugodnejšo prehransko sestavo (V3-1901)

Povezava na projektno skupino SICRIS: https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/17951

Spletna stran projekta: https://www.nutris.org/projekti/merila-za-dodeljevanje-simbola-za-dodatno-oznacevanje-zivil-z-ugodnejso-prehransko-sestavo

Opis projekta

Tako v Sloveniji kot mnogih drugih razvitih državah predstavljajo kronične nenalezljive bolezni najpogostejši vzrok za prezgodnjo umrljivost. Mnoge so tesno povezane s prehrano, ki lahko deluje bodisi kot dejavnik tveganja bodisi kot zaščitni dejavnik, ki krepi zdravje in izboljša kakovost življenja.

V povezavi s tem je pomembno potrošniško razumevanje in prepoznavanje zdravju bolj koristnih živil, ki je lahko za povprečnega potrošnika velik izziv. Potrošnik ima pravico, da na podlagi verodostojnih podatkov oceni, ali je neko živilo zanj primerno, kakšna je njegova sestava in ali je res zdravju koristno. Cilj projekta je priprava orodja za lažjo prepoznavnost ‘zdravju koristnih živil’ – določitev meril za dodelitev simbola živilom za ustrezno dodatno označevanje. Cilj je potrošnikom omogočiti lažjo izbiro zdravju koristnih živil, osveščanje potrošnikov s primernim označevanjem živil ter posredno vplivati na izboljšanje ponudbe zdravju koristih izbir.

Preveriti je treba orodja za lažjo prepoznavnost ‘zdravju koristnih živil’ – določitev meril za dodelitev simbola živilom za ustrezno dodatno označevanje. Cilj je potrošnikom omogočiti lažjo izbiro zdravju koristnih živil, osveščanje potrošnikov s primernim označevanjem živil ter posredno vplivati na izboljšanje ponudbe zdravju koristih izbir.

Projekt je razdeljen v tri sklope oziroma delovne pakete: v prvem (DP 1) bomo opredelili ključne parametre modela in usklajevanja z deležniki. Najprej bomo ob upoštevanju pričakovanj deležnikov opredelili ključne parametre prehranske kakovosti živil za vzpostavitev nacionalne sheme označevanja živil (N 1.1), sledilo pa bo usklajevanje z identificiranimi deležniki (N 1.2). V drugem sklopu (DP 2) bomo pripravili merila za dodeljevanje simbola za dodatno označevanje živil z ugodnejšo prehransko sestavo. Ta sklop bo vključeval dve nalogi, in sicer nalogi N 2.1 (Priprava izhodiščnega predloga meril za dodeljevanje simbola za dodatno označevanje živil z ugodnejšo prehransko sestavo) ter N 2.2 (Modeliranje učinkov predlaganih meril na tržišče živil). Rezultati DP 2 bodo vstopali v usklajevanja med deležniki v okviru DP 1. Zadnji delovni sklop (DP 3) zajema priporočila, diseminacijo projekta in poročanje. Z namenom pravočasne zagotovitve potrebnih informacij ključnim deležnikom in podpore učinkovitemu razširjanju informacij bodo kontinuirano vrednoteni vsi rezultati projekta. Na osnovi rezultatov bodo pripravljena priporočila glede oblikovanja z deležniki usklajene in poenotene nacionalne sheme prostovoljnega označevanja živil z ugodnejšo prehransko sestavo. Rezultati bodo predstavljali podporo pri oblikovanju na znanstvenih podatkih temelječih političnih odločitev. Povezali bomo ključne deležnike, ki lahko prispevajo h kakovosti in učinkovitosti nacionalne sheme prostovoljnega označevanja. V ta namen bo vzpostavljen posvetovalni odbor ključnih interesnih skupin (N 3.1), v okviru katerega bo potekalo usklajevanje meril nacionalne sheme za dodeljevanje simbola za dodatno označevanje živil z ugodnejšo prehransko sestavo.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) bo v projektu sodeloval v sklopu vzpostavljenega posvetovalnega odbora ključnih interesnih skupin, v okviru katerega bo potekalo usklajevanje meril nacionalne sheme za dodeljevanje simbola za dodatno označevanje živil z ugodnejšo prehransko sestavo. Odbor bo uporabljen kot osnova za delovna srečanja in kot kanal za diseminacijo rezultatov projekta.

Dodana vrednost

Povezovanje, mreženje in usklajevanje različnih deležnikov in njihovih stališč pri določitvi usklajenih meril za dodelitev simbola živilom za ustrezno dodatno označevanje.

Rezultati in gradiva

V tem obdobju smo skupaj z Inštitutom za nutricionistiko (NUTRIS) opredelili ključne parametre, ki jih je treba upoštevati pri vzpostavitvi kriterijev nacionalne sheme (upoštevajoč potrebe države in javnozdravstvene vidike kot tudi potrebe prebivalcev, nosilcev živilske dejavnosti in drugih deležnikov).

Prav tako smo določili merila za dodeljevanje simbola za dodatno označevanje živil z ugodnejšo prehransko sestavo. Dogovorili smo se tudi za način kategorizacije izdelkov, pri čemer lahko izhodišče predstavlja razširitev obstoječe kategorizacije (Simbol varovalnega živila), razširjen z nekaterimi kategorijami iz EU WHO/SI profila. Profiliranje se izvede s pomočjo sistema Nutriscore.

Potekalo je več usklajevalnih sestankov z deležniki (DSO, ZPS, ZKŽP-GZS …) z namenom oblikovati usklajen in vzdržen predlog, ki bo izhajal iz javnozdravstvenih potreb in hkrati naslavljal izzive pri različnih deležnikih.

Naloga je bila realizirana v skladu s planom. Razvit je bil predlog novih meril za prostovoljno označevanje živil z nacionalnim simbolom varovalnega živila. Pregledani so bili vsi dosedanji sistemi označevanja, prav tako simbol varovalnega živila (Varuje zdravje), ki ga podeljuje Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije. Opravljena je bila preverba skladnosti z nacionalno in evropsko zakonodajo. Predlog meril je bil po večstopenjskem usklajevanju z deležniki iz negospodarstva in gospodarstva posredovan v javno obravnavo. Po izteku roka  je bil izveden nov usklajevalni sestanek z deležniki, kjer je bil potrjen končni predlog.

Trajanje projekta: 1. 11. 2019–31. 10. 2021

Nosilna organizacija: Inštitut za nutricionistiko (NUTRIS)

Projektni partner: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) in Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (MZ)

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno