Ocena tveganja za zdravje ljudi glede na lastnosti hišnega vodovodnega omrežja (HVO) (V3-2234)

Ocena tveganja za zdravje ljudi glede na lastnosti hišnega vodovodnega omrežja (HVO) (V3-2234)

Ne spreglejte
Najnovejše
K. Bitenc

»Različne okoljske raziskave so opozorile, da je problematika legionel in povišanih koncentracij svinca v pitni vodi še vedno pereča. Na migracije svinca in množenje legionel v pitni vodi vplivajo lastnosti hišnega vodovodnega omrežja (npr. starost), lastnosti pitne vode (npr. temperatura) in stanje vode v ceveh (pretočnost).«

Dr. Katarina Bitenc, vodja projekta na NIJZ

Naslov projekta: Ocena tveganja za zdravje ljudi glede na lastnosti hišnega vodovodnega omrežja (HVO) (V3-2234)

Povezava na projektno skupino SICRIS: https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/20205

Opis projekta

Januarja 2021 je stopila v veljavo prenovljena EU Direktiva 2020/2184 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (Direktiva o pitni vodi), glavni namen katere je varovanje zdravja ljudi pred škodljivimi učinki vsakršnega onesnaževanja vode, namenjene za prehrano ljudi. Direktivo je potrebno prenesti v naš pravni red v dveh letih. Države članice bi morale sprejeti potrebne ukrepe za zagotovitev, da je voda, ki je namenjena za prehrano ljudi, brez mikroorganizmov in parazitov ter brez snovi, ki lahko v določenih primerih, v številu ali koncentraciji, predstavljajo morebitno nevarnost za zdravje ljudi.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ugotavlja, da v Evropski uniji med vsemi patogeni, ki se prenašajo po vodi, največje zdravstveno breme predstavlja bakterija legionela, od kemijskih parametrov pa svinec s svojim toksičnim delovanjem predvsem pri otrocih. Pri svincu ni nobene stopnje izpostavljenosti za katero je znano, da nima škodljivih učinkov. Za svinec je WHO priporočila ohranitev sedanje vrednosti parametra, vendar je ugotovila, da bi morale biti koncentracije tako nizke, kot je še razumno izvedljivo. Zato bi moralo biti mogoče ohraniti sedanjo vrednost 10 μg/l 15 let po datumu začetka veljavnosti te direktive, najpozneje ob koncu tega prehodnega obdobja pa bi morala vrednost parametra za svinec znašati 5 μg/l. Vendar pa so obstoječe svinčene cevi v hišah in stavbah še vedno problematične in ker države članice nimajo vedno ustreznih pooblastil za zahtevo po zamenjavi, bi morala 10 μg/l ostati zaželena vednost, ko gre za obveznosti, povezane s hišnimi vodovodnimi omrežji. Vendar bi bilo treba za vse nove materiale, ki prihajajo v stik z vodov sistemih oskrbe ali hišnih vodovodnih omrežjih in bodo odobreni v skladu s to direktivo, za vodo iz pipe uporabiti vrednost 5 μg/l.

Direktiva o pitni vodi določa rok, v katerem je potrebno prvič izdelati oceno tveganja in upravljanje tveganja v celotni oskrbovalni verigi, od prispevnega območja, črpališča, priprave, shranjevanja in distribucije pitne vode do mesta uporabe pitne vode. To vključuje tudi oceno tveganja v hišnih vodovodnih omrežjih (HVO), ki vsebuje splošno analizo morebitnih tveganj, povezanih s HVO ter z njimi povezanimi proizvodi in materiali  in spremljanje parametrov svinca in legionele v prostorih, v katerih so bila med splošno analizo ugotovljena posebna tveganja.

Namen delovnega sklopa 4 (DS 4), kjer sodeluje tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), je ovrednotenje podatkov glede ugotovljenih prisotnosti legionele in svinca, ki so jih v zadnjih petih letih izvedli upravljalci vodovodov in lastniki oziroma upravniki javnih objektov in analizirati podatke o uporabljenih načinih preprečevanja onesnaženja pitne vode z legionelo in svincem v (HVO) v Sloveniji.

Dodana vrednost

Pridobljene informacije bomo uporabili za ozaveščanje uporabnikov pitne vode ter lastnikov javnih in zasebnih prostorov o ukrepih potrebnih za odpravo ali zmanjšanje tveganja za onesnaženje pitne vode zaradi HVO. Izvedlo se bo več javnih predstavitev rezultatov projekta, prilagojenih za naslednje ciljne skupine:

  • za uporabnike pitne vode,
  • za lastnike javnih in zasebnih prostorov s HVO,
  • za vodovodarje ter druge strokovnjake, ki se ukvarjajo s HVO ter materiali in izdelki, ki prihajajo v stik s pitno vodo,
  • za zakonodajne organe ter organe z različnimi izvršnimi funkcijami (ministrstva in inšpektorati).

Rezultati projekta bodo služili tudi kot osnova za dopolnitev Priporočil za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo, pri pripravi katerega so sodelovali vsi trije partnerji predlaganega projekta.

Pričakovani rezultati in gradiva

Delo na projektu bo razdeljeno v štiri delovne sklope (DS). NIJZ sodeluje pri DS 4: Preprečevanje onesnaževanja pitne vode z legionelo v Sloveniji, katerega del sta delovni nalogi, ki se bosta izvajali tudi v letu 2023.

Trajanje projekta: 1. 10. 2022–30. 9. 2024

Nosilna organizacija: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)

Projektna partnerja: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG)

Financiranje: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) in Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (MZ)

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno