Predlog celostnega preventivnega modela za otroke in mladostnike na področju psihoaktivnih snovi (PAS) in uporabe digitalnih tehnologij (V3-2238)

Predlog celostnega preventivnega modela za otroke in mladostnike na področju psihoaktivnih snovi (PAS) in uporabe digitalnih tehnologij (V3-2238)

Ne spreglejte
Najnovejše

»Otroci in mladostniki se v sodobnem času soočajo s številnimi izzivi na področju z zdravjem povezanih vedenj, zato je pomembno raziskovanje teh vedenj in pravočasno ter učinkovito naslavljanje in preprečevanje vzrokov za razvoj negativnih izidov na področju z zdravjem povezanih vedenj in neenakosti.«

Doc. dr. Helena Jeriček Klanšček, vodja projekta

Naslov projekta: Predlog celostnega preventivnega modela za otroke in mladostnike na področju psihoaktivnih snovi (PAS) in uporabe digitalnih tehnologij  (V3-2238)

Povezava na projektno skupino SICRIS: https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/20169

 Opis projekta

Raba psihoaktivnih snovi (PAS) ob naraščajoči uporabi digitalnih tehnologij in problematiki duševnega zdravja med otroci in mladostniki v Sloveniji predstavlja javnozdravstveni problem, ki ga je treba nasloviti. Pomen kakovostne in na dokazih temelječe preventive za otroke in mladostnike pa prepoznavajo številne svetovne in evropske institucije.

Pregled raziskav v Sloveniji na temo PAS in digitalnih tehnologij kaže, da je to področje v primerjavi s tujino manj raziskano, predvsem gre za kvantitativne raziskave, manj je kvalitativnih, ki bi omogočile bolj poglobljeno razumevanje doživljanja, potreb in izzivov otrok in mladostnikov v tem času. Manjka tudi raziskav, s katerimi bi raziskovali omenjeno problematiko med mladimi, ki niso vključeni v formalne oblike izobraževanje oziroma delovni proces. Obstoječe raziskave se v večini osredotočajo na ugotavljanje razširjenosti problematike, manj pa je poglobljenih raziskav, na osnovi katerih bi ugotovili in raziskali posebej ranljive skupine. Nekatere analize so nakazale neenakosti med slovenskimi otroci in mladostniki, pri čemer so se kot posebej ranljivi pokazali tisti, ki so izpadli iz šolskega sistema, tisti iz družin z nižjim socialnoekonomskim položajem, iz neklasičnih družin, z nezaposlenimi, manjka pa raziskav, ki bi na poglobljen način analizirale omenjene neenakosti skozi čas.

Pregled preventivnih programov kaže, da področje preventive v Sloveniji ni celostno urejeno, da nimamo celostnega pregleda na dokazih temelječih preventivnih programov, da so programi pogosto geografsko razpršeni in ne pokrijejo celotne Slovenije, v večini so ovrednoteni le z vidika formativne in procesne evalvacije. V večini primerov je cilj preventivnih programov s tega področja informiranje, na pa tudi spreminjanje neželenih vedenj in omogočanje zdravih izbir. Primanjkuje tudi raziskav, ki bi vključevale deležnike in izvajalce in preučile potrebe in možnosti vključevanja učinkovite preventive v šolsko okolje (vključno z vzgojo za zdravje za otroke in mladostnike v okviru primarnega zdravstvenega varstva).

Cilj projekta je zato izvesti dodatne in bolj poglobljene raziskave in analize že obstoječih podatkov, pregled obstoječih intervencij oziroma programov ter na podlagi tega pripraviti predlog pristopov in načinov za krepitev, ohranjanje in varovanje zdravja ter preprečevanje težav, bolezni in različnih oblik zasvojenosti, združenih pod okriljem celostnega preventivnega modela za otroke in mladostnike v šolskem okolju. Predlog celostnega preventivnega modela bo naslavljal ne le področji preprečevanja uporabe PAS in problematične uporabe digitalnih tehnologij, temveč bo zaradi svoje naravnanosti otroke in mladostnike obravnaval celostno, krepil njihove socialne in druge veščine za življenje, omogočal izbire zdravega življenjskega sloga ter prispeval k njihovemu splošnemu dobremu počutju, zdravemu in varnemu razvoju. Šolsko okolje je še posebej primerno za izvajanje preventivnih aktivnosti, saj zajema številčno populacijo otrok in mladostnikov. Namen preventive je namreč, da pripomore k zdravemu in varnemu razvoju otrok in mladostnikov, da lahko le-ti v polnosti udejanjijo svoje talente in potenciale. Na področju uporabe PAS si preventiva prizadeva preprečiti uporabo oziroma zvišati starost, pri kateri mladi začnejo uporabljati PAS. Preventiva lahko pomaga tudi preprečevati razvoj nadaljnje uporabe in razvoj različnih težav, povezanih z uporabo PAS. Na področju uporabe digitalnih tehnologij pa si s preventivnimi aktivnostmi želimo doseči in spodbujati zmerno, odgovorno, uravnoteženo in varno uporabo tehnologij ter preprečevati negativne posledice prezgodnje in prekomerne uporabe digitalnih tehnologij.

Faze projekta in njihova realizacija

Projekt bo vseboval sedem delovnih svežnjev (DS).

  • DS 1: Vodenje projekta
  • DS 2: Učinkovita preventiva – pregled znanstvene literature o na dokazih temelječi učinkoviti preventivi na področju rabe PAS in digitalnih tehnologij za otroke in mladostnike
  • DS 3: Pregled dobrih praks o na dokazih temelječi učinkoviti preventivi pred rabo PAS in digitalnih tehnologij za otroke in mladostnike
  • DS 4: Raziskava možnih vstopnih točk učinkovite preventive v šolsko okolje
  • DS 5: Analize obstoječih in novih kvalitativnih in kvantitativnih podatkov o z zdravjem povezanih vedenj med mladostniki iz Slovenije, s poudarkom na neenakostih in ranljivih skupinah mladostnikov
  • DS 6: Predlog celostnega preventivnega modela za otroke in mladostnike in predlog njegove implementacije
  • DS 7: Diseminacija rezultatov

Dodana vrednost

Publikacija s ključnimi ugotovitvami na področju uporabe PAS, rabe novih tehnologij, razvoja novih ranljivosti in drugih z zdravjem povezanih vedenj med otroci in mladostniki bo objavljena na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in predstavljena Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije (MZ) in bo služila kot podlaga za nadaljnje načrtovanje in izvajanje ukrepov ter medsektorsko povezovanje na področju zdravja otrok in mladostnikov.

Predlog celostnega preventivnega modela za otroke in mladostnike, predlog implementacije modela in možnega sodelovanja s šolami bo predstavljen na strokovnem posvetu Ministrstvu za zdravje, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Zavodu za šolstvo, predstavnikom šol in ostalim ključnim deležnikom ter bo služil kot podlaga za nadaljnje skupno načrtovanje, argumentiranje in implementiranje preventivnih aktivnosti za otroke in mladostnike v šolskem okolju.

Predlog celostnega pristopa, ki bi se ga lahko vpeljalo v slovenski šolsko okolje, bi pomenil enake možnosti za vse otroke in mladostnike v Sloveniji, saj bi bile preventivno promocijske aktivnosti brezplačno dostopne vsem otrokom in mladostnikom. S tem bi pomembno prispevali k zmanjševanju neenakosti med prebivalci, povečanju enakosti in trajnostnega razvoja družbe.  Predlog implementacije celostnega razvojnega preventivnega modela za otroke in mladostnike v Sloveniji na področju PAS in rabe digitalnih tehnologij bi pomenil svojevrsten pristop, ki bi ga lahko predstavili različnih deležnikom na evropski in mednarodni ravni, s čimer bi, poleg strokovnih in znanstvenih objav, pomembno doprinesli k promociji Slovenije in njenega raziskovalnega in preventivnega dela.

Z implementacijo celostnega preventivnega modela za otroke in mladostnike v šole bi preprečili tudi izvajanje neučinkovitih ter pogosto tudi škodljivih preventivnih praks, ki se še vedno izvajajo v šolskem okolju.

Pričakovani rezultati in gradiva

Naredili bomo pregled znanstvene in strokovne literature o na dokazih temelječi učinkoviti preventivi na področju rabe PAS in digitalnih tehnologij za otroke in mladostnike.

Naredili bomo pregled dobrih praks o na dokazih temelječi učinkoviti preventivi pred rabo PAS in digitalnih tehnologij za otroke in mladostnike.

Raziskali bomo možne vstopne točke učinkovite preventive v šolsko okolje.

Izvedli bomo analize obstoječih in novih kvalitativnih in kvantitativnih podatkov o z zdravjem povezanih vedenj med mladostniki iz Slovenije, s poudarkom na neenakostih in ranljivih skupinah mladostnikov.

Pripravili bomo predlog celostnega preventivnega modela za otroke in mladostnike in predlog njegove implementacije.

Trajanje projekta: 1. 10. 2022‒30. 9. 2025

Nosilna organizacija: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje:Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) in Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (MZ)

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno