Pregled stališč, znanja in trenutnih praks glede elektronskih cigaret med zdravstvenimi delavci, ki delajo na področju preventivne zdravstvene dejavnosti in opuščanja kajenja (V3-1729)

Pregled stališč, znanja in trenutnih praks glede elektronskih cigaret med zdravstvenimi delavci, ki delajo na področju preventivne zdravstvene dejavnosti in opuščanja kajenja (V3-1729)

Pregled stališč, znanja in trenutnih praks glede elektronskih cigaret med zdravstvenimi delavci, ki delajo na področju preventivne zdravstvene dejavnosti in opuščanja kajenja, ter priprava izobraževalnih gradiv za enotno in z dokazi podprto svetovanje pacientom.

Ne spreglejte
Najnovejše
JF

»Z raziskovalnim projektom želimo izboljšati znanje glede elektronskih cigaret med zdravstvenimi delavci, ki delajo v preventivni zdravstveni dejavnosti in opuščanju kajenja ter spodbuditi enotno in z dokazi podprto svetovanje pacientom. Enotno in z dokazi podprto svetovanje zdravstvenih delavcev glede uporabe elektronskih cigaret zagotavlja dostopnost verodostojnih informacij za paciente o izdelku, o katerem imamo trenutno pomanjkljiv obseg podatkov in znanja glede dolgotrajne varnosti in učinkovitosti v opuščanju kajenja. S tem lahko projekt pomembno prispeva k boljšemu zdravju prebivalcev.«

Doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, vodja projekta

Dolg naslov projekta: Pregled stališč, znanja in trenutnih praks glede elektronskih cigaret med zdravstvenimi delavci, ki delajo na področju preventivne zdravstvene dejavnosti in opuščanja kajenja, ter priprava izobraževalnih gradiv za enotno in z dokazi podprto svetovanje pacientom (V3-1729)

Povezava na projektno skupino SICRIS: https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/17058

Opis projekta

Elektronske cigarete so novejši izdelek, o katerem so trenutno na voljo še omejeni dokazi o varnosti dolgoročne uporabe ter o učinkovitosti pri opuščanju kajenja. O elektronskih cigaretah je poleg strokovne literature na voljo veliko informacij v različnih medijih, ki so predvsem komercialne narave, in so lahko vir zavajajočih informacij. Zdravstveni delavci, še posebej tisti, ki delajo v preventivni zdravstveni dejavnosti, so pomemben vir informacij o elektronskih cigaretah, vendar trenutno v Sloveniji ni znano, kakšna so njihova stališča, znanje in trenutne prakse (svetovanja in komunikacije s pacienti) glede elektronskih cigaret. Namen projekta je pregled stališč, znanja in trenutnih praks glede elektronskih cigaret med zdravstvenimi delavci, ki delajo na področju preventivne zdravstvene dejavnosti in opuščanja kajenja, ter priprava izobraževalnega gradiva za enotno in z dokazi podprto svetovanje pacientom.

Najprej bomo opravili pregled dostopne literature o stališčih, znanjih in trenutnih praksah glede elektronskih cigaret med zdravstvenimi delavci. Sledi priprava in izvedba presečne raziskave med zdravstvenimi delavci v Sloveniji, ki delajo na področju preventivne zdravstvene dejavnosti in opuščanja kajenja (zdravstveno vzgojni centri/centri za krepitev zdravja, ambulante družinske medicine, patronažno zdravstveno varstvo, rehabilitacija bolnikov z boleznimi srca in ožilja) ter objava rezultatov raziskave s priporočili in gradivom za zdravstvene delavce za enotno in z dokazi podprto svetovanje pacientom. Rezultate raziskave in gradivo bomo razširili med zdravstvene delavce ciljnih skupin projekta s pomočjo elektronske pošte, objavljeni bodo v njim namenjenim revijah ter na spletu in predstavljeni medijem.

Faze projekta in njihova realizacija

Prvi delovni sveženj: Pregled literature na temo projekta in priprava poročila

Poteka od vključno aprila 2018 do vključno junija 2018. Sveženj izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v sodelovanju s Splošno bolnišnico Murska Sobota (SB MS).

Cilji svežnja:

 • zbrati in pregledati dostopno mednarodno literaturo o stališčih, znanjih in trenutnih praksah zdravstvenih delavcev glede elektronskih cigaret ter pripraviti poročilo.

Drugi delovni sveženj: Priprava in izvedba raziskave

Poteka od vključno junija 2018 do vključno januarja 2019. Sveženj izvaja NIJZ v sodelovanju s SB MS.

Cilji svežnja:

 • zbrati podatke o stališčih, znanjih in trenutnih praksah glede elektronskih cigaret med zdravstvenimi delavci v Sloveniji, ki delajo na področju preventivne zdravstvene dejavnosti in opuščanja kajenja (zdravstveno vzgojni centri/centri za krepitev zdravja, ambulante družinske medicine, patronažno zdravstveno varstvo, rehabilitacija bolnikov z boleznimi srca in žilja).

Tretji delovni sveženj: Priprava gradiva in objav ter njihova diseminacija

Poteka od vključno februarja 2019 do vključno marca 2020. Sveženj izvaja NIJZ v sodelovanju s SB MS.

Cilji svežnja:

 • pripraviti prispevek za objavo z rezultati raziskave in priporočili;
 • pripraviti gradivo glede elektronskih cigaret za zdravstvene delavce, ki delajo na področju preventivne zdravstvene dejavnosti v Sloveniji;
 • predstaviti rezultate raziskave in gradivo na letnem srečanju zdravstvenih delavcev, ki delajo na področju preventivne zdravstvene dejavnosti, v revijah, ki so namenjene zdravstvenim delavcem in medijem.

Dodana vrednost

Zdravstveni delavci, še posebej tisti, ki delajo v preventivni zdravstveni dejavnosti, so pomemben vir informacij o elektronskih cigaretah, vendar trenutno v Sloveniji ni znano, kakšne so trenutne prakse glede svetovanja pacientom. V okviru projekta je bilo na osnovi pregleda stališč, znanja in trenutnih praks glede elektronskih cigaret med zdravstvenimi delavci, ki delajo na področju preventivne zdravstvenih dejavnosti in opuščanja kajenja, pripravljeno izobraževalno gradivo za enotno in z dokazi podprto svetovanje pacientom.

Rezultati in gradiva

Projekt ciljnega raziskovalnega programa ”Pregled stališč, znanja in trenutnih praks glede elektronskih cigaret med zdravstvenimi delavci, ki delajo na področju preventivne zdravstvene dejavnosti in opuščanja kajenja, ter priprava izobraževalnih gradiv za enotno in z dokazi podprto svetovanje pacientom” se je 31. 3. 2020 zaključil. Cilji projekta so bili zbrati in pregledati dostopno mednarodno literaturo o stališčih, znanju in trenutnih praksah zdravstvenih delavcev glede elektronskih cigaret, zbrati podatke o stališčih, znanju in trenutnih praksah glede elektronskih cigaret med zdravstvenimi delavci v Sloveniji, ki delajo na področju preventivne zdravstvene dejavnosti in opuščanja kajenja, pripraviti prispevek za objavo z rezultati raziskave in priporočili, pripraviti gradivo glede elektronskih cigaret za zdravstvene delavce, ter predstaviti rezultate raziskave in gradivo na letnem srečanju zdravstvenih delavcev, ki delajo na področju preventivne zdravstvene dejavnosti ter v revijah, ki so namenjene zdravstvenim delavcem in medijem.

V okviru projekta so bili realizirani vsi zastavljeni cilji. Zbrali in pregledali smo dostopno mednarodno literaturo o stališčih, znanju in trenutnih praksah zdravstvenih delavcev glede elektronskih cigaret, pripravili poročilo in v letu 2018 objavili pregledni znanstveni prispevek v slovenski reviji Anali PAZU. Izvedli smo raziskavo o stališčih, znanju in trenutnih praksah glede elektronskih cigaret med zdravstvenimi delavci v Sloveniji, ki delajo na področju preventivne zdravstvene dejavnosti in opuščanja kajenja. Na osnovi izsledkov raziskave smo v začetku leta 2020 objavili izvirni znanstveni članek v ugledni mednarodni reviji Tobacco Prevention & Cessation in pripravili znanstveno monografijo tako v slovenskem kot angleškem jeziku ter ju objavili na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V skladu z izsledki raziskave smo pripravili dve izobraževalni gradivi o elektronskih cigaretah za zdravstvene delavce, krajše s ključnimi informacijami in daljše s podrobnejšimi informacijami, ki bosta zdravstvenim delavcem v pomoč pri enotnem in z dokazi podprtem svetovanju pacientom. Rezultate raziskave smo predstavili v več prispevkih, s katerimi smo želeli doseči čim večji krog zdravstvenih delavcev (Isis, Utrip, NOVIS) ter na dveh ključnih strokovnih srečanjih: letnem srečanju zdravstvenih delavcev, ki delajo na področju preventivne zdravstvene dejavnosti in opuščanja kajenja v Zrečah septembra 2019 in na strokovnem srečanju zdravstvenih delavcev ob 31. januarju – Dnevu brez cigarete v Ljubljani januarja 2020.

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

1.01 Izvirni znanstveni članek

 1. KOPRIVNIKAR, Helena, ZUPANIČ, Tina, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Beliefs and practices regarding electronic cigarettes in smoking cessation among healthcare professionals in Slovenia. Tobacco Prevention and Cessation. 2020, vol. 6, no. 1, str. 1-11, ilustr. ISSN 2459-3087. http://www.tobaccopreventioncessation.com/Beliefs-and-practices-regarding-electronic-cigarettes-in-smoking-cessation-among,115029,0,2.html, DOI: 10.18332/tpc/115029. [COBISS.SI-ID 4700133]

1.02 Pregledni znanstveni članek

 1. KOPRIVNIKAR, Helena, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Znanje, stališča, prepričanja in trenutne prakse glede elektronskih cigaret med svetovalci za pomoč pri opuščanju kajenja in zdravstvenimi delavci = Knowledge, attitudes, beliefs and current practices regarding electronic cigarettes among smoking cessation counsellors and healthcare professionals. Anali PAZU. 2018, letn. 8, št. 1/2, str. 40-49. ISSN 2232-416X. http://www.anali-pazu.si/?q=sl/pregled-letnikov. [COBISS.SI-ID 4416997]

1.04 Strokovni članek

 1. KOPRIVNIKAR, Helena, ZUPANIČ, Tina, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Elektronske cigarete – ključne informacije za zdravstvene delavce. Isis: Glasilo Zdravniške zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 29, št. 2, str. 23-25. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 4699621]
 1. KOPRIVNIKAR, Helena, ZUPANIČ, Tina, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Znanje o elektronskih cigaretah je med zdravstvenimi delavci v Sloveniji treba okrepiti. Utrip: informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 28, št. 1, str. 27-28. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 4699877]
 1. KOPRIVNIKAR, Helena, ZUPANIČ, Tina, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Kako se zdravstveni delavci v Sloveniji soočajo s poizvedbami in svetovanjem glede elektronskih cigaret. NOVIS: novice, obvestila, vesti, informacije združenja. jan. – feb. 2020, št. 1/2, str. 31-32, ilustr. ISSN 1580-4917. [COBISS.SI-ID 4735205]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

 1. KOPRIVNIKAR, Helena, ZUPANIČ, Tina, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Elektronske cigarete. V: KVAS, Andreja (ur.), et al. 31. januar – dan brez cigarete: zbornik prispevkov z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji, 2020. Str. 6-13. ISBN 978-961-273-217-2. [COBISS.SI-ID 4700389]

2.01 Znanstvena monografija

 1. KOPRIVNIKAR, Helena, ZUPANIČ, Tina, FARKAŠ LAINŠČAK, Jerneja. Pregled stališč, znanja in trenutnih praks glede elektronskih cigaret med zdravstvenimi delavci, ki delajo na področju preventivne zdravstvene dejavnosti in opuščanja kajenja v Sloveniji: znanstvena monografija. Elektronska izd. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2020. 84. str. (1 datoteka PDF), graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6945-08-0. https://nijz.da.enki.si/wp-content/uploads/2022/07/elektronske_cigarete_zdravst_delavci_2020.pdf. [COBISS.SI-ID 304269824]
 1. KOPRIVNIKAR, Helena, ZUPANIČ, Tina, FARKAŠ LAINŠČAK, Jerneja. Assessment of attitudes, knowledge and current practices related to electronic cigarettes among healthcare professionals working in the field of preventive healthcare and smoking cessation in Slovenia: scientific monograph. Electronic ed. Ljubljana: National Institute of Public Health, 2020. 84 str. (1 datoteka PDF), graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6945-09-7. https://nijz.da.enki.si/wp-content/uploads/2022/07/electronic_cigarettes_health_professionals_2020.pdf. [COBISS.SI-ID 304271616]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

 1. KOPRIVNIKAR, Helena, ZUPANIČ, Tina, FARKAŠ LAINŠČAK, Jerneja. Elektronske cigarete – podrobnejše informacije za zdravstvene delavce. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2020. https://nijz.da.enki.si/wp-content/uploads/2022/07/elektronske_cigarete_podrobnejse_info_za_zdr_delavce.pdf. [COBISS.SI-ID 4735461]
 1. KOPRIVNIKAR, Helena, ZUPANIČ, Tina, FARKAŠ LAINŠČAK, Jerneja. Vas pacienti sprašujejo o elektronskih cigaretah? Elektronske cigarete – ključne informacije za zdravstvene delavce. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2020. https://nijz.da.enki.si/wp-content/uploads/2022/07/vas_pacienti_sprasujejo_o_elektr_cigaretah_kljucne_info_za_zdr_delavce.pdf. [COBISS.SI-ID 4735717]
 • Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa
 1. KOPRIVNIKAR, Helena, ZUPANIČ, Tina, FARKAŠ LAINŠČAK, Jerneja. Kaj že vemo o elektronskih cigaretah; znanje, stališča in prakse zdravstvenih delavcev v Sloveniji. Strokovno srečanje izvajalcev preventivnih obravnav za odrasle iz zdravstvenovzgojnih centrov, centrov za krepitev zdravja, ambulant družinske medicine in patronažnega zdravstvenega varstva, S sodelovanjem in povezovanjem do krepitve zdravja odraslih, Zreče, 25.-26. 9. 2019. [COBISS.SI-ID 4658661]

Trajanje projekta: 1. 4. 2018–31. 3. 2020

Nosilna organizacija: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Projektni partner: Splošna bolnišnica Murska Sobota (SB MS)

Financiranje: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) in Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (MZ)

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno