Prehrana in javno zdravje (P3-0395)

Prehrana in javno zdravje (P3-0395)

Ne spreglejte
Najnovejše
Urška Blaznik

»Prehrana in zdravje ljudi sta tesno povezana. Cilj uravnotežene prehrane je ohranjanje in izboljševanje zdravja in s tem kakovosti življenja. Odnos do hrane in okolja se v zadnjih letih temeljito spreminja. Odgovornost za zdravo prehrano je vse bolj v rokah posameznika, ki pa ga mora podpreti z ustreznimi prehranskimi izbirami celotna družba, tako da ustvarja razmere za zdravo prehranjevanje. Programska skupina Prehrana in javno zdravje z raziskavami pridobiva aktualne znanstvene dokaze za izboljšanje prehranskih navad prebivalcev od najzgodnejšega obdobja življenja do pozne starosti

Dr. Urška Blaznik, vodja projekta na NIJZ

Naslov programa: Prehrana in javno zdravje (P3-0395)

 Povezava na projektno skupino SICRIS: https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/17656

 Opis programa

Cilji raziskovalnega programa so razdeljeni v štiri tematske sklope, in sicer: razvoj metodologij prehranskih raziskav, raziskovanje vedenjskega sloga in zdravstvenega statusa populacije, vrednotenje pristopov za učinkovito promocijo zdrave prehrane ter  razvoj funkcionalnih živil. Raziskovalna skupina je sestavljena multidisciplinarno, program pa povezuje inštitucije, ki se ukvarjajo z raziskavami na področju prehrane. Program dela je usmerjen v raziskovanje zelo različnih problemov s področja prehrane. Med drugim raziskujemo, kako so različne skupine ljudi izpostavljene s prehrano povezanimi tveganji, iščemo inovativne pristope ozaveščanja ljudi v smeri spreminjanja prehranskih navad in vedenjskega sloga, ter vrednotimo vlogo različnih hranil in živil pri podpori zdravja ljudi.

Raziskovalni program podpira obstoječe nacionalne zdravstvene in razvojne prioritete, usklajen pa je tudi s predlogom Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025, namen katere je izboljšati prehranske in gibalne navade prebivalcev od najzgodnejšega obdobja življenja do pozne starosti.

Vloga Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): Povezava prehranskega raziskovanja z javnim zdravjem, graditev raziskovalnih kapacitet, razvoj metodologij ter usklajevanje prioritet s cilji Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025, namen katere je izboljšati prehranske in gibalne navade prebivalcev od najzgodnejšega obdobja življenja do pozne starosti.

Dodana vrednost

Raziskovalni program podpira obstoječe nacionalne zdravstvene in razvojne prioritete, usklajen pa je tudi s predlogom Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025.

Pričakovani rezultati in gradiva

V letu 2020 so bile naše aktivnosti usmerjene v podporo Nacionalnemu programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 s pripravo podatkov, stališč in mnenj. Raziskovali smo področja prehrane, vedenjskih dejavnikov tveganja in zdravstvenega stanja v populaciji in se tako držali zastavljenih raziskovalnih načrtov. Skupaj s partnerji smo objavili več izvirnih in preglednih znanstvenih člankov v znanstvenih revijah s faktorjem vpliva. Sodelovali smo pri objavah strokovnih monografij in učnega gradiva. Bili smo mentorji ali somentorji diplomantom oziroma magistrantom.

V letu 2021 smo izvajali aktivnosti v podporo Nacionalnemu programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 s pripravo podatkov, stališč in mnenj. V okviru raziskovalnih projektov (H2020 HBM4EU, EuroMix Follow up,  ARRS L7-1849 izzivi doseganja ustrezne preskrbljenosti z vitaminom D pri odraslih prebivalcih, ARRS ‘Sladkor v prehrani’, ARRS L1-9191 ‘Droge, alkohol, tobak’, ARRS Odkrijmo sladkorno: Ocena deleža bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2) smo v letu 2021 v avtorstvu ali vodilnem avtorstvu objavili 11 izvirnih znanstvenih člankov, 4 pregledne znanstvene članke, 3 strokovne članke, 17 samostojnih znanstvenih ali strokovnih sestavkov ali poglavij v monografskih publikacijah, imeli 2 znanstvena prispevka na konferenci in opravili 13 recenzij. Izvajali smo programe Javnega zdravja: Portal PREHRANA.SI, Nacionalni program humanega biomonitoringa, Merila za dodeljevanje simbola za dodatno označevanje živil z ugodnejšo prehransko sestavo – V3-1901 ter programe skupnega ukrepanja Best ReMap in EUREMO.

Za dolgoročni znanstveno-raziskovalni razvoj programske skupine smo poskrbeli tako, da smo bili uspešni na razpisu za Mlade raziskovalce, (pridobili mentorstvo za MR) in uspešno pridobili CRP projekt V3-2105 Spremljanje izločenega natrija, kalija in joda v 24h-urinu pri odrasli prebivalcih Slovenije – V3-2105.

V letu 2022 smo znanstveno vrednotili prehranske vnose odraslih prebivalcev Slovenije, ki smo jih pridobili z raziskavo SI.Menu 2017/18 (Gregorič M in sod., Dietary intakes of Slovenian adults and elderly : design and results of the national dietary study SI.Menu 2017/18. Nutrients. 2022). Nadaljevali smo z ocenami vnosov izbranih hranil – vitamina B12 in železa (Lavriša Ž., Dietary intake and status of vitamin B12 in Slovenian population. Nutrients. 2022 in Lavriša Ž. Dietary iron intake and biomarkers of iron status in Slovenian population : results of SI.Menu/Nutrihealth study. Nutrients. 2022). Prispevali smo k raziskovanju preskrbljenosti z vitaminom D pri odraslih prebivalcih Slovenije (ARRS L7-1849, razvoj in validacija presejalnega vprašalnika).

Izvajali smo terensko biomonitoring raziskavo ManjSoli.si, s katero bomo pridobili podatke o vnosu soli in preskrbljenosti z jodom pri odraslih prebivalcih Slovenije (manjsoli.si). Raziskovali smo izpostavljenost poliaromatskim ogljikovodikom (PAH) pri odraslih moških in doječih materah (Šomen Joksič s sod., 2022; COBISS.SI-ID 96619267). Sooblikovali smo nacionalni portal PREHRANA.si in usklajevali deležnike pri dodeljevanju simbola za dodatno označevanje živil z ugodnejšo prehransko sestavo. Bili smo mentorji diplomantom, magistrandom in mladi raziskovalki. Uspešni smo bili pri prijavi na razpis Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije  ARRS s projektom UPTAKE (L7-4422).

Trajanje projekta: 1. 1. 2019–31. 12. 2024

Nosilna organizacija: Inštitut za nutricionistiko

Projektni partnerji: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKC), Visoka šola za storitve v Ljubljani (VIST) in Univerza v Ljubljani (UL)

Financiranje: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS)

 

 

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno