Projekt SOPA

Projekt SOPA

Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola.

Ne spreglejte
Najnovejše
sopa-nadgrajena_grafika_za_promo_material_0

Naslov projekta: SOPA

Povezava na spletno stran projekta: https://www.sopa.si/

Opis projekta

Osnovni namen projekta SOPA je zmanjšati čezmerno pitje alkohola in njegove negativne učinke na zdravje obravnavanega ter vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola pri vključenih deležnikih. Interdisciplinarni pristop projekta predpostavlja sodelovanje deležnikov iz zdravstvenega in socialnega sektorja, nevladnih organizacij in medijev ter nekaterih drugih deležnikov, katerih področja dela oziroma programi obravnavajo ranljive populacijske skupine in katerih cilji vključujejo zmanjševanje socialne neenakosti in neenakosti v zdravju prebivalcev Slovenije.

Interdisciplinarni pristop v okviru projekta predpostavlja dodano vrednost na področju ustrezne obravnave tveganega in škodljivega pitja alkohola pri posameznikih in v skupnosti. Obstoječi zdravstveni sistem obravnava pitje alkohola predvsem v okviru referenčnih ambulant družinske medicine, kjer potekajo presejalni postopki. Podpora pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola poteka na ravni delovanja zdravstveno-vzgojnih centrov, ki nudijo individualno svetovanje, z izjemno nizko stopnjo realizacije (cca. 16 %). Medtem obstoječi socialni sektor posebej zastavljene obravnave tveganega in škodljivega pitja alkohola na sistemski ravni ne pozna. Za namen uspešne izvedbe projekta SOPA bo Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) organiziral izvajanje pilota, ki bo, vključno z usposabljanjem vseh vključenih deležnikov (izvajalcev v zdravstvenih domovih, centrih za socialno delo, uradih zavodov za zaposlovanje, nevladnih organizacij, občin, policije), potekalo od predvidoma februarja 2018 do decembra 2019. Predmet pilota bo izvajanje obravnave posameznika, ki tvegano ali škodljivo pije alkohol.

Strateški cilji projekta

 • Krepiti obstoječe in izgraditi nove kapacitete za obravnavo tveganega in škodljivega pitja alkohola na nacionalni, regionalni in lokalni ravni;
 • razviti, usposabljati za in pilotno izvesti pristop individualne obravnave v skupnosti;
 • osveščati in usposobiti novinarje za odgovorno poročanje o alkoholu v množičnih medijih;
 • osveščati splošno in strokovne javnosti o alkoholni problematiki;
 • vzpostaviti protokole obravnave tveganega in škodljivega pitja alkohola znotraj poklicev ter povezovanje in sodelovanje med poklici;
 • predlagati vzpostavitev pristopa na sistemski ravni.

Dodana vrednost

Doprinos projekta je doprinos k celovitejši alkoholni politiki in sledi priporočilom Evropske komisije in priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije. Izvedba projekta sledi tudi vsem vidikom slovenske alkoholne politike, katerih podlage so določene v naslednjih, pomembnejših dokumentih: Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 Skupaj za družbo zdravja (ReNPZV16–25); Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 v okviru 9. prednostne osi Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine; Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013–2022 (ReNPVCP13-22); Zakon o omejevanju porabe alkohola, Zakon o medijih in drugih pomembnejših aktih.

Rezultati in gradiva

 • zaključek izvajanja interdisciplinarnih mrež akterjev SOPA (srečanja lokalnih, regionalnih in nacionalne mreže),
 • izvedeno 4. skupno srečanje deležnikov SOP,
 • obeležitev Dneva brez alkohola,
 • analiza tiska prej-potem o poročanju o alkoholu,
 • izvedene zaključne aktivnosti izvajalcev KU,
 • izvedene aktivnosti izvajalcev delavnic Zdravi odnosi,
 • poročilo za in izvedeno srečanje Usmerjevalnega odbora MZ,
 • evalvacija projekta,
 • vsebinski predlog pristopa SOPA za uvedbo na sistemski ravni,
 • izvedena okrogla miza na temo alkoholne problematike v času epidemije,
 • razvoj e-aplikacije za podporo pri opuščanju (čezmernega) pitja alkohola,
 • pripravljeni prispevki: pitje alkohola med skupinami LGBT+, alkohol in starejši, otroci iz družin s sindromom odvisnosti od alkohola,
 • izdaja publikacija o pristopu SOPA – priročnik je v zadnji fazi priprave pred tiskom (lektura in oblikovanje),
 • zaključna faza razvoja e-aplikacije – do konca januarja,
 • komuniciranje z mediji in medijska kampanja – poteka do zaključka projekta (januar 2022),
 • aktivnosti so potekale kot načrtovano, manjši zamik je pri razvoju e-aplikacije in priprave priročnika.

Trajanja projekta: 1. 10. 2016–31. 1. 2022

Nosilna organizacija: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: Projekt SOPA se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, in sicer v okviru 9. prednostne osi Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega strukturnega in investicijskega sklada (80 %) in nacionalnega sofinanciranja (20 %). Projekt SOPA se izvaja v obeh regijah, kohezijska regija vzhodna Slovenija (KRVS) in kohezijska regija zahodna Slovenija (KRZS), in sicer v okoljih pod koordinacijo 9 območnih enot (OE) NIJZ: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in Ravne na Koroškem.

 

www.eu-skladi.si

evropski socialni sklad, ess logo
Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno