Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu

Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu

Projekt bo prispeval k zmanjšanju pojavnosti kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu, ki so že desetletja glavni vzrok zdravstvenega absentizma, dolgotrajne odsotnosti z dela, delovne invalidnosti in prezgodnjega upokojevanja delavcev.

Ne spreglejte
Najnovejše
pkmo_logo

Naslov projekta: Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu

Opis projekta

Projekt bo prispeval k zmanjšanju pojavnosti kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu, ki so že desetletja glavni vzrok zdravstvenega absentizma, dolgotrajne odsotnosti z dela, delovne invalidnosti in prezgodnjega upokojevanja delavcev.

Aktivnosti projekta so primarno namenjene zaposlenim, zlasti starejšim od 45 let. Z vidika varnosti in zdravja pri delu je pomembno, da se osredotočimo tudi na delodajalce ter na širšo strokovno in zainteresirano javnost (strokovni delavci za varnost pri delu, javne ustanove, inšpektorati, zbornice, …).

Kostno-mišična obolenja predstavljajo velik problem zdravja v Sloveniji in drugih državah Evropske unije. Na razvoj kostno-mišičnih obolenj delujejo številni mehanizmi in dejavniki. Te bolezni so deloma posledica degenerativnih procesov, ki se v telesu dogajajo s staranjem, v veliki meri pa so posledica spremenjenega načina življenja in dela, slabega življenjskega sloga, epidemije debelosti in upadanja telesne aktivnosti v populaciji.

Danes pa je vse več dokazov, da imajo poleg biomehanskih in fizičnih dejavnikov velik vpliv na pojav kostno-mišičnih obolenj tudi psihosocialni in organizacijski dejavniki tveganja, zlasti če nastopijo hkrati s fizičnimi dejavniki. Psihosocialna tveganja povezana z delom so eden najtežjih izzivov na področju varnosti in zdravja pri delu, saj so spremembe v intenziteti in načinu dela v zadnjih desetletjih močno povečale psihosocialne težave v evropskih delovnih mestih.

Tako zastavljen projekt je neposredno usmerjen na preprečevanje in obvladovanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj zaposlenih, saj izhaja iz analize zdravstvenih podatkov o zaposlenih v Sloveniji.

Cilji projekta

Če se hočemo spopasti z rastočo incidenco kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu, moramo predvsem ukrepati na delovnih mestih. Za odpravo vseh tveganj pri delu je treba uporabiti integriran pristop, ki vključuje preventivne ukrepe za preprečevanje novih okvar, ter ukrepe za ohranitev, rehabilitacijo in ponovno vključitev delavcev, ki že trpijo zaradi teh obolenj, v delovni proces.

Osnovni namen projekta je s celostnim pristopom in sistematični aktivnostmi vplivati na:

  • zmanjšanje pojavnosti kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu,
  • zmanjšanje gospodarskih, socialnoekonomskih in družbenih posledic naraščajočega pojava kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu v Republiki Sloveniji.

Specifični cilji projekta so:

  • ozaveščanje delavcev, delodajalcev in javnosti o problematiki kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu v izbranih dejavnostih ter možnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje,
  • spodbujanje uporabe interaktivnega orodja za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu,
  • promocija aktivnosti za preprečevanje in zgodnje odkrivanje dejavnikov tveganja za kostno-mišična obolenja in psihosocialna tveganja v izbranih dejavnostih.

Ključne aktivnosti projekta:

  • analiza pojavnosti kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu, v izbranih dejavnostih, namenjene delodajalcem za obvladovanje teh tveganj,
  • nabor ukrepov za preprečevanje in obvladovanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu, namenjenega zaposlenim, zlasti starejšim od 45 let,
  • promocija interaktivnega orodja za preprečevanje in obvladovanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu v izbranih dejavnostih preko družbenih medijev in sodobnih komunikacijskih orodij, namenjena zaposlenim, zlasti starejšim od 45 let, delodajalcem ter širši in strokovni javnosti.

Po zaključku projekta bo na osnovi predhodno izdelane analize pojavnosti kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj predlagan nabor ukrepov za preprečevanje in obvladovanje dotične problematike.

Projekt bo potekal v sodelovanju z NIJZ (vodilni partner) in Fakulteto za vede o zdravju, Univerza na Primorskem (projektni partner) v treh izvedbenih fazah.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, v okviru osme prednostne osi: ”Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost”, 8. 3. prednostne naložbe: ”Aktivno in zdravo staranje”, 8.3.1. specifičnega cilja: ”Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe”.

Projekt je skladen z evropskimi direktivami in uredbami za preprečevanje obolenj kostno-mišičnega sistema, izvedba projekta pa je prav tako skladna s slovensko politiko in zakonodajo.

Dodana vrednost

Projekt bo s ključnimi aktivnostmi in interdisciplinarnim pristopom prispeval k zmanjšanju pojavnosti kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu, ki so že desetletja glavni vzrok zdravstvenega absentizma, dolgotrajne odsotnosti z dela, delovne invalidnosti in prezgodnjega upokojevanja delavcev.

V Sloveniji še ni uveljavljenih ustreznih mehanizmov, aktivnosti in orodij, s katerimi bi lahko preprečili oziroma zmanjšali  pojavnost kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu.  Analiza stanja kaže, da se število primerov in število izgubljenih koledarskih dni v delovno aktivni populaciji, predvsem v nekaterih dejavnostih, iz leta v leto povečuje, prav tako se podaljšuje povprečno trajanje ene bolniške odsotnosti zaradi kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu.

Rezultati in gradiva

V začetku leta 2021 je bilo dokončno vzpostavljeno interaktivno PKMO spletno orodje, ki je javno in brezplačno dostopno na www.pkmo.si. Orodje vsebuje nabor ukrepov za preprečevanje novih in obvladovanje obstoječih kostno-mišičnih obolenj (KMO) in psihosocialnih tveganj (PST), povezanih z delom. Zastavljeno je v obliki osnovnega e-priročnika in vsebinsko poglobljenega e-učbenika, za katerega je potrebna registracija. PKMO spletno orodje vsebuje podrobne opise problematike z delom povezanih KMO in PST, ergonomske ukrepe na delovnem mestu, kineziološke ukrepe na delovnem mestu in v prostem času, aktivnosti za obvladovanje PST pri delu ter priporočila za delodajalce, ki temeljijo na znanstveno podprtih dognanjih in načelih. Na spletnem orodju je na voljo večje število fotografij in videoposnetkov, ki na nazoren način prikazujejo izvajanje predlaganih aktivnosti in ukrepov v praksi.

V letu 2021 je bila večina aktivnosti usmerjenih tudi v realizacijo specifičnih projektnih ciljev, predvsem v promocijo PKMO spletnega orodja (III. faza projekta), z namenom čim večjega dosega uporabe orodja med splošno populacijo ter delodajalci. V ta namen sta bila izdelana tudi dva promocijska video posnetka ter oblikovana posebna grafična gradiva. Promocija projektnih aktivnosti je potekala preko različnih komunikacijskih kanalov, od neposrednega kontakta s podjetji, s krovnimi gospodarskimi organizacijami, s sindikati, strokovnimi zbornicami in združenji ter pristojnimi ministrstvi, preko digitalnega oglaševanja na družbenih omrežjih ter objav promocijskih in strokovnih člankov v različnih medijih, na spletnih portalih in v znanstvenih publikacijah. Organizirali smo tudi številne spletne promocijske dogodke za delavce, delodajalce in druge zainteresirane javnosti. Aktivnosti PKMO projekta so bile predstavljene tudi na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih in konferencah.

Kljub neugodni epidemiološki situaciji in uvedbi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki so v marsičem omejevali normalen potek dela, smo skladno s časovnico izvedli vse planirane projektne aktivnosti in obveznosti in celo presegli vse zastavljene kazalnike projekta. Dokazila o izvedenih projektnih aktivnostih se hranijo na NIJZ ter pri projektnemu partnerju UP FVZ.

Gradiva:

Trajanje projekta: 1. 1. 2020–31. 12. 2021

Nosilna organizacija: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Projektni partner: Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

Financiranje: Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.  Projekt »Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu«. Naložbo financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, v okviru 8. prednostne osi: »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3. prednostne naložbe: »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljševanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno