Razvoj nevladnih organizacij (NVO) na področju zdravja in krepitev povezanosti

Razvoj nevladnih organizacij (NVO) na področju zdravja in krepitev povezanosti

Projekt »Razvoj nevladnih organizacij (NVO) na področju zdravja in krepitev povezanosti« je sistematično analiziral stanje in potrebe NVO na področju zdravja in prinesel nova spoznanja o stanju in ključnih problemih NVO na področju zdravja.

Ne spreglejte
Najnovejše

Naziv projekta: Razvoj nevladnih organizacij (NVO) na področju zdravja in krepitev povezanosti

Trajanje projekta: 15. 10. 2015 – 14. 10. 2017

Projekt sta financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna in Ministrstvo za zdravje RS.

Vodja projekta: dr. Helena Jeriček Klanšček

Člani projektne skupine – Povezava SICRIS, na naslednji povezavi.

Povezava na SICRIS podatke za projektno skupino, na naslednji povezavi.

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta: v pripravi je monografija Nevladne organizacije na področju zdravja v Sloveniji.

Opis projekta: Področje nevladnih organizacij (NVO) je v Sloveniji v primerjavi s tujino slabše razvito, slabše raziskano in tudi neenotno definirano področje.  Nevladne organizacije (NVO) so v Sloveniji pričele z delom v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja, hitrejši razvoj pa se je začel po letu 2000. V zadnjih letih se število NVO povečuje za okrog 500 na leto in vztrajno raste.

V Sloveniji prevladujejo predvsem organizacije, ki delujejo na področjih športa, rekreacije, umetnosti in kulture ter poklicna/strokovna združenja, veliko manjša pa je zastopanost društev, ki delujejo na področju zdravstvenih, izobraževalnih in socialno-varstvenih storitev. Kot ključni problemi nevladnih organizacij na področju zdravja v Sloveniji se tako kažejo: pomanjkanje sistematičnega pregleda nad delovanjem nevladnih organizacij s področja zdravja v Sloveniji,  pomanjkljiva analiza njihovih težav, ovir za razvoj in pogojev za delovanje, odsotnost rednega spremljanja in evalviranja njihovega delovanja oz. modelov za le-to, slabša razvitost nevladnega sektorja na področju zdravja v primerjavi z ostalimi sektorji; ni sistematičnega spodbujanja profesionalizacije teh organizacij, slabo povezovanje nevladnih organizacije na področju zdravja med seboj in z vladnim sektorjem.

Projekt je prvič sistematično analiziral stanje in potrebe NVO na področju zdravja in prinesel nova spoznanja o dejanskem stanju in ključnih problemih NVO na področju zdravja. Uporabili smo kvalitativno in kvantitativno metodologijo in tako skušali problem obdelati čim bolj celostno. Ugotovili smo, da so glavne ovire za razvoj NVO na področju zdravja, kot jih vidijo NVO:  mačehovski odnos države do zelo obsežnega nevladnega sektorja, pomanjkljiva zakonodaja, neurejen način financiranja NVOZ, pomanjkljivo in neredno sodelovanje med vladnim in nevladnim sektorjem in znotraj nevladnega sektorja (NVO z NVO), nepregledno delovanje, neenotno evalviranje in spremljanje. Predvideli smo možne rešitve in tudi model spremljanja in evalviranja NVO. Vse to je prineslo nova spoznanja na področju javnega zdravja, predvsem preventivne znanosti in promocije zdravja.

Faze projekta in njihova realizacija:

Projekt je prvič sistematično analiziral stanje in potrebe NVO na področju zdravja in  prinesel nova spoznanja o dejanskem stanju in ključnih problemih NVO na področju zdravja.

Konkretni cilji  in faze projekta so bili:

  • Pridobitev seznama NVO na področju zdravja po pravni obliki (društvo / zasebni zavod / ustanova) in dejavnosti (glede na standardno klasifikacijo dejavnosti, po kateri so NVO prijavljene, določiti vključitvene kriterije).
  • Analiza NVO na področju zdravja – dopolnitev seznama NVO s temeljnimi dejavnostmi NVO (iz ustanovnega akta); s ciljno skupino, na katero je delovanje NVO usmerjeno ter s številom zaposlenih v NVO.
  • Identifikacija ovir za razvoj  in delo nevladnih organizacij, ki delujejo na  področju zdravja.
  • Identifikacija pogojev in priporočil za ustvarjanje podpornega okolja za delovanje  nevladnih organizacij na področju zdravja.
  • Model spremljanja in vrednotenja njihovega delovanja.
  • Podlaga za pripravo strateških usmeritev ministrstva za zdravje oz. zdravstva za   sodelovanje  z nevladnimi organizacijami (načini sofinanciranja, povezovanja,  spodbude za razvoj kadrov).

Cilje smo v celoti realizirali, kar se kaže v ključnih izdelkih projekta:

1. Seznam NVO na področju zdravja

2. Pregled delovanja NVO s področja zdravja – izsledki ankete

3. Poročilo o okrogli mizi z NVO na področju zdravja

4. Poročilo fokusnih skupin s predstavniki NVO na področju zdravja

5. Poročilo o polstrukturiranih intervjujih s strokovnjaki

6. Predlog modela spremljanja in vrednotenja delovanja NVO

7. Podlaga  za pripravo strateških usmeritev MZ za sodelovanje z NVO

Še dodatni, neplanirani izdelki/rezultati projekta

– Ustanovitev nadzornega odbora in srečanja z njimi

– Video predstavitev o pomenu NVO, dostopen na naslednji povezavi

– V pripravi je monografija o stanju NVO v Sloveniji

V času trajanja projekta se je izkazalo, da nekatere faze priprave in realizacije izdelkov trajajo dlje od načrtovanega časa in da so bolj zapletene, kot se je zdelo ob prijavi. Ne glede na to, smo pripravili vse izdelke, ki smo jih v projektni prijavi predvideli.

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno