Schools4Health

Schools4Health

Ne spreglejte
Najnovejše

Naslov projekta: Schools4Health

Opis projekta

Prizadevamo si uvesti, okrepiti in ohraniti pristop k zdravju in dobremu počutju, ki temelji na sodelovanju celotne šole. Rezultati projekta bodo pomembni za ozaveščenost med oblikovalci politik ter za krepitev kompetenc strokovnjakov in zaposlenih v šolah po Evropi, ki so neposredno vključeni v projekt in širše v mednarodni mreži Zdravih šol (Health Promoting Schools – HPS). Izpostavljene bodo dobre prakse, ki izboljšujejo zdrav življenjski slog in zdravstveno pismenost, ter prispevajo k pristopom za krepitev zdravja.

Konzorcij vključuje vodilne strokovnjake in mednarodne mreže na področju krepitve zdravja in zagotavljanja podpornega šolskega okolja. V osmih sodelujočih državah EU bodo skupaj ugotavljali, kaj je potrebno in kaj je mogoče storiti, tudi z vidika oblikovanja politik, da bi se ti pristopi in dobre prakse vključili v prakso v okviru mednarodne mreže Zdravih šol. Projekt Schools4Health bo s procesom izmenjave politik in praks  k temu neposredno prispeval. V proces izbire, prenosa, izvajanja in vrednotenja dobrih praks bo vključenih približno 16 šol po vsej EU. Te bodo osredotočene na področja zdrave hrane, telesne dejavnosti in duševnega zdravja.

Vsa gradiva bodo na voljo na spletni strani vključno s kratkim orodjem za oblikovalce politik in smernicami za implementacijo. Z zagovorniško in komunikacijsko kampanjo bomo opozorili na rezultate projekta. To je še posebej pomembno ob prizadevanjih za odpornost in okrevanje ob soočanju s pandemijo covida-19 in njenimi posledicami. Zdrave šole in drugi celostni pristopi k zdravju v šolah ne le usmerjajo otroke in mladostnike k bolj zdravemu življenjskemu slogu, temveč tudi izboljšujejo rezultate na področju izobraževanje in krepijo zdravstveno pismenost ter prispevajo k reševanju medsebojno povezanih družbenih izzivov, kot so zmanjševanje neenakosti, podnebne spremembe in degradacija okolja.

Dodana vrednost

Izboljšanje medsektorskega sodelovanja (izobraževanje, zdravje, kmetijstvo, okolje) za zagotovitev podpore delovanju zdravih šol.

Podpora izmenjavi dobrih praks na področju delovanja zdravih šol v sklopu covida-19, okoljske krize in povečevanja neenakosti v zdravju.

Neposredno delovanje za izboljšanje podpornega okolja v šolah v državah EU na področjih prehrane, telesne dejavnosti in duševnega zdravja.

Osveščanje deležnikov za pridobitev podpore kampanji Schools4HealthyLifestyles4All.

Pričakovani rezultati in gradiva

Spodbujati želimo pristope kot je na primer HPS in razširiti medsektorsko sodelovanje za doseganje ciljev. Pri tem bo treba ugotoviti, kako lahko izobraževalni in zdravstveni sektor ter tudi socialni sektor in kmetijstvo tesneje sodelujejo pri izvajanju takih pristopov in zagotavljajo podporo temu načinu delovanja (delovni paket (DP) 1-5).

Spodbudili bomo oblikovalce politik in strokovne delavce, da določijo prednostne naloge in ukrepajo v zvezi z dejavniki, ki omogočajo izvajanje pristopov ter krepitvijo zmogljivosti. Raziskati nameravamo dejavnike in ovire (npr. pravne, finančne in v zvezi z medsektorskim sodelovanjem) v sodelujočih državah ter ugotoviti, kaj je mogoče storiti za izkoriščanje obstoječih priložnosti in odpravljanje ovir. (DP 2, 3, 5).

Opredelili bomo dobre prakse, ki spodbujajo zdrav življenjski slog. Izbrali bomo dobre prakse na področju telesne dejavnosti, zdrave prehrane in duševnega zdravja, ki izboljšujejo zdravstveno pismenost ter spodbujajo in omogočajo otrokom in mladim, da se vključijo v bolj zdrav življenjski slog. Izbrane prakse bomo vključili v pristop HPS in ga s tem posodobili in okrepili. Dobre prakse bodo izbrane ob upoštevanju že ugotovljenih ovir, npr. kadrovske, časovne in finančne omejitve v šolah (DP 3).

Izvajali bomo izbrane dobre prakse v šolah z uporabo participativnega pristopa. V projektu bo 16 sodelujočih šol vključenih v proces, v katerem bodo izbrale dobre prakse, ki najbolj ustrezajo njihovim potrebam. Šole bodo izbrane prakse implementirale in svoje izkušnje posredovale drugim šolam. Razvita bodo orodja in smernice za izvajanje celostnih pristopov in dobrih praks (DP 3, 5).

Okrepili bomo prispevek, ki ga lahko HPS prispeva ne le k zdravju, temveč tudi k zmanjšanju socialnih neenakosti in izboljšanju okolja. Ugotovili bomo, kako je mogoče spremeniti vedenje z vključevanjem zdravstvenih in podnebnih ciljev ter kako okrepiti “trojno koristne/zmagovalne” rezultate celostnih pristopov k zdravju, da bi ti hkrati prispevali h krepitvi zdravja, izboljšanju učnih rezultatov, zmanjšanju neenakosti ter zmanjševanju degradacije okolja (DP2, 3).

Zagotavljali bomo, da politike in instrumenti na ravni EU podpirajo pristope HPS. Pri tem bo treba raziskati, katere politike in instrumenti na ravni EU (vključno s finančnimi in zakonodajnimi) spodbujajo in na nacionalni, regionalni in lokalni ravni omogočajo uveljavitev pristopov HPS in izbranih dobrih praks ter katere politike in instrumenti na ravni EU lahko ta prizadevanja ovirajo. (DP 2, 5).

Razvili in izvajali bomo spletno kampanjo za ozaveščanje in obveščanje. Ta kampanja bo namenjena oblikovalcem politik in strokovnim delavcem ter bo spodbujala podporo in uporabo pristopov HPS. Kampanja bo promovirala tudi spletišče središče, ki bo povezano s spletnimi portali štirih vodilnih mednarodnih organizacij (EuroHealthNet, SHE, ISCA, UNESCO Chair for Global Health and Education), kjer bodo predstavljene ugotovitve in rezultati projekta (DP 4).

Trajanje projekta: 1. 1. 2023–31. 12. 2025

Nosilna organizacija: Eurohealthnet ASBL

Projektni partner: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: Eurohealthnet

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno