Spreminjanje odnosa družbenih akterjev do konoplje v zadnjih 20 letih (V5-2233)

Spreminjanje odnosa družbenih akterjev do konoplje v zadnjih 20 letih (V5-2233)

Ne spreglejte
Najnovejše
v5 2233

»Za nadaljnje urejanje ali spreminjanje statusa konoplje in percepcije javnosti je pomembno in potrebno poglobljeno raziskovanje in razumevanje odnosa do konoplje, reprezentacij in diskurza, ki se je glede konoplje oblikoval oziroma uveljavil v različnih družbenih skupinah, strukturah in sferah v Sloveniji. Rezultati projekta bodo zato predstavljali izredno pomembne informacije za nadaljnje načrtovanje ter argumentiranje politik in ukrepov na področju konoplje, poglobljene ugotovitve pa bodo ustvarile podlage za boljše vključevanje javnozdravstvenega vidika v širši (družbeni) diskurz o konoplji. Z izvirnostjo tako v našem kot mednarodnem okolju bodo imeli izsledki poleg aplikativne tudi znanstveno izvirno težo.«

 

Doc. dr. Branko Gabrovec, vodja projekta

Naslov projekta: Spreminjanje odnosa družbenih akterjev do konoplje v zadnjih 20 letih (V5-2233)

Povezava na projektno skupino SICRIS: https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/20209

Opis projekta

Odnos do konoplje je dinamičen in se skozi čas spreminja ter odraža (hitro) spreminjajoče se družbeno, medijsko in politično okolje, zato ga je treba ves čas spremljati in proučevati. Poleg tega je odnos do konoplje izrazito odvisen od kulturnega okolja oziroma posamezne države, zato izsledkov in ugotovitev tujih raziskav ni mogoče preprosto uporabljati v slovenskem prostoru. Kljub raziskovanju stališč in mnenj o posameznih vidikih konoplje in njene uporabe med nekaterimi populacijskimi skupinami je v Sloveniji še vedno premalo podatkov o odnosu nekaterih ključnih družbenih struktur glede tega vprašanja, hkrati pa ni na voljo sistematičnega vpogleda v politični in medijski diskurz glede konoplje v zadnjih dveh desetletjih.

Zato je za nadaljnje urejanje ali spreminjanje statusa konoplje in percepcije javnosti glede problematike pomembno poglobljeno razumevanje odnosa do konoplje in reprezentacije konoplje v različnih družbenih strukturah. Prav tako je pomembno poznati in razumeti diskurz, ki se je v ključnih javnostih v zvezi s tem uveljavil skozi zadnji dve desetletji. Pomembno je poznavanje in razumevanje različnih prepričanj in mišljenj, ki so se oblikovala v različnih javnostih, še posebej z vidika znanstvene utemeljenosti prepričanj glede neškodljivosti oziroma vsestranske zdravilnosti ter vpliva na javno zdravje slovenske družbe.

V okviru projekta bomo za obdobje od leta 2000 do leta 2020 naredili sistematični pregled literature in analizirali objave glede rastline konoplje v slovenskem strokovnem in znanstvenem tisku, pregledali politične iniciative glede rastline konoplje v Državnem zboru Republike Slovenije, analizirali medijske objave v povezavi s konopljo ter pregledali trende v zaznavanju dostopnosti, škodljivosti in razširjenosti uporabe konoplje. Na ta način bomo za navedenih 20 let proučili odnos do konoplje, reprezentacijo konoplje in diskurz o konoplji v različnih družbenih strukturah. Z izvedbo kvalitativnih raziskav s predstavniki različnih družbenih skupin glede odnosa družbe do konoplje in zaznanih posledicah tega odnosa bomo razumevanje tega področja poglobili in dodatno nadgradili. S pridobljenim znanjem in poglobljenimi ugotovitvami bomo lažje podali predloge za boljše in bolj vidno vključevanje javnozdravstvenega vidika v širši (družbeni) diskurz o konoplji v slovenskem prostoru, saj bomo pripravili različna gradiva in orodja, hkrati bomo z diseminacijskimi aktivnostmi prispevali k oblikovanju javne agende in vključevanju javnozdravstvenega vidika v diskurz(e) o konoplji v slovenskem prostoru.

Faze projekta in njihova realizacija

Program dela bo razdeljen na pet medsebojno povezanih delovnih svežnjev (DS), ki bodo delovali kot osnova za druge delovne svežnje predmetnega projekta oziroma kot sredstva za doseganje ciljev projekta.

Delovni svežnji  projekta so sledeči: Vodenje projekta (DS1), Proučitev strokovno-znanstvene, medijske in politične literature glede konoplje v Sloveniji v obdobju 2000–2020 (DS2), Raziskovanje odnosa do konoplje v različnih družbenih skupinah v Sloveniji (DS3), Poglobitev razumevanja uporabe konoplje med mladostniki s poudarkom na dostopnosti in tveganjih (DS4) ter Diseminacija rezultatov (DS5). V nadaljevanju je podrobneje predstavljen vsak posamezni delovni sveženj. V projektu kot raziskovalna organizacija sodeluje Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Delovni sveženj 1 (DS 1): Vodenje projekta

Delovni sveženj 2 (DS 2): Proučitev strokovno-znanstvene, medijske in politične literature glede konoplje v Sloveniji v obdobju od leta 2000 do leta 2020

Namen DS2 je poiskati, sistematično pregledati in analizirati objave glede rastline konoplja ter spremljati spremembe v diskurzu o konoplji na treh področjih: v slovenskem strokovnem in znanstvenem tisku, medijih in na področju političnih iniciativ v Državnem zboru RS, kar bo omogočilo celostno opredelitev odnosa do konoplje v slovenski družbi in dejavnikov, ki lahko sooblikujejo ta odnos. Obenem bodo sistematičen pregled literature ter kronološka in metaanaliza služili kot osnova za DS5 (Diseminacija rezultatov).

Delovni sveženj 3 (DS 3): Raziskovanje odnosa do konoplje v različnih družbenih skupinah v Sloveniji

Namen DS3 je  raziskati odnos do konoplje in reprezentacije konoplje v različnih družbenih strukturah ter diskurz, ki se je glede konoplje v različnih javnostih oblikoval oziroma uveljavil. Spoznavanje in razumevanje različnih mnenj ter prepričanj, ki so se oblikovala v različnih javnostih, bo pomembno zlasti z vidika znanstvene utemeljenosti prepričanj glede neškodljivosti oziroma vsestranske zdravilnosti konoplje ter vpliva na javno zdravje družbe v Sloveniji.

Delovni sveženj 4 (DS 4): Poglobitev razumevanja uporabe konoplje med mladostniki s poudarkom na dostopnosti in tveganjih

Namen DS4 je priprava in razumevanje trendov v razširjenosti uporabe konoplje med mladostniki v Sloveniji ter vpliva dostopnosti in zaznanih tveganj. Rezultati pregleda raziskav v Sloveniji bodo s primerjavo kazalnikov z drugimi državami EU umeščeni tudi v mednarodni prostor.

Delovni sveženj 5 (DS 5): Diseminacija rezultatov

Namen DS5 je na osnovi izsledkov sistematičnega pregleda in analize objav glede rastline konoplje v slovenskem strokovnem in znanstvenem tisku, političnih iniciativ glede rastline konoplja v Državnem zboru in medijskih objav (DP 2), ugotovitev raziskovanja odnosa do konoplje v različnih družbenih skupinah (DP 3) ter pregleda trendov v zaznavanju dostopnosti, škodljivosti in razširjenosti uporabe konoplje (DP 4) pripraviti gradiva in aktivnosti za vključevanje javnozdravstvenega vidika v diskurz o konoplji. Z diseminacijo predstavnikom ministrstev, politične javnosti, medijev in nevladnih organizacij ter zainteresirani javnosti in najpomembnejšim deležnikom bodo rezultati postali tudi pomemben del širšega javnega diskurza.

Dodana vrednost

Odnos do konoplje je dinamičen ter odraža spreminjajočo se družbeno, medijsko in politično okolje, zato ga je treba spremljati. V Sloveniji podatkov raziskav in izsledkov razumevanja odnosa do konoplje in reprezentacije konoplje v različnih družbenih strukturah ter diskurza, ki se je v različnih javnostih  v zvezi s tem uveljavil, ni na voljo veliko. Zato je ključnega pomena, da se izvedejo, saj bomo na ta način dobili boljši vpogled v ključne dejavnike, ki so v obdobju 20 let vplivali na oblikovanje odnosa do konoplje v slovenski znanstveni, strokovni, medijski in politični sferi; torej v sferah, ki so ključnega pomena za oblikovanje javnega diskurza o konoplji. Sistematični pregledi objav in iniciativ v povezavi s konopljo v znanstveni, strokovni, medijski in politični sferi, kronološke analize ter kvalitativne raziskave, izvedene med ključnimi javnostmi, lahko med drugimi nudijo vpogled v dejavnike, ki so vplivali na vse večjo naklonjenost popolni legalizaciji konoplje, na nizko zaznana tveganja, povezana z uporabo konoplje, na ocene o lahki dostopnosti do konoplje itd. Poleg tega lahko nudijo tudi vpogled v vpliv(nost) posameznih sfer na opisano tematiko.

Arhiv strokovnih in znanstvenih objav, političnih iniciativ in medijskega poročanja s področja konoplje za obdobje 2000–2020 bo služil Ministrstvu za zdravje kot pomembno orodje pri razumevanju razvoja odnosa različnih skupin prebivalcev  do konoplje, ki ga je treba upoštevati pri nadaljnjem načrtovanju ter argumentiranju politik in ukrepov na področju konoplje.

Analiza medijskega poročanja o konoplji bo ponudila izvirne podatke o medijski reprezentaciji konoplje različnim deležnikom, tudi kot podlago za odločanje v Sloveniji. Izsledki analize bodo omogočili izdelavo strateških načrtov na področju zdravstvenih politik, urejanja in spreminjanja statusa konoplje ter prenove zakonodaje. Rezultati analize bodo izvirni ne le v našem, temveč tudi v mednarodnem okviru, s čimer bo imela sicer aplikativna analiza tudi znanstveno izvirno težo.

Smernice in priporočila za medijsko poročanje o konoplji  ter medijski in javni diskurz o konoplji in drugih prepovedanih drogah bodo v pomoč tako Ministrstvu za zdravje kot medijem in različnim družbenim skupinam pri razumevanju pomena javnozdravstvenega vidika in vključevanju javnozdravstvenega vidika v znanstveni, politični in medijski diskurz o konoplji.

Pričakovani rezultati in gradiva

Zagonske aktivnosti projekta in začetek priprav ključnih aktivnosti na projektu v letu 2023, ki so:

  • iskanje, sistematični pregled in analiza objav glede rastline konoplja ter spremljanje sprememb v diskurzu o konoplji na treh področjih – v slovenskem strokovnem in znanstvenem tisku, medijih in na področju političnih iniciativ v Državnem zboru RS, kar bo omogočilo celostno opredelitev odnosa do konoplje v slovenski družbi in dejavnikov, ki lahko sooblikujejo ta odnos,
  • raziskovanje odnosa do konoplje in reprezentacij konoplje v različnih družbenih strukturah ter diskurza, ki se je glede konoplje v različnih javnostih oblikoval oziroma uveljavil,
  • začetek priprave trendov v razširjenosti uporabe konoplje med mladostniki v Sloveniji ter vpliva dostopnosti in zaznanih tveganj.

Trajanje projekta: 1. 10. 2022–31. 10. 2024

Nosilna organizacija: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) in Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (MZ)

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno