Tretja slovenska nacionalna presečna raziskava bolnišničnih okužb (SNPRBO III)

Tretja slovenska nacionalna presečna raziskava bolnišničnih okužb (SNPRBO III)

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) v sodelovanju s Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana koordiniramo izvedbo tretje slovenske nacionalne presečne raziskave bolnišničnih okužb (SNPRBO III) v slovenskih bolnišnicah za akutno oskrbo.

Ne spreglejte
Najnovejše

Tretja slovenska nacionalna presečna raziskava bolnišničnih okužb (SNPRBO III)

Povezava na projektno skupino SICRIS: https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/10340

Opis projekta

Raziskava poteka v okviru evropske presečne raziskave okužb povezanih z zdravstvom (OPZ) in uporabe protimikrobnih zdravil v bolnišnicah za akutno oskrbo, ki jo v letih 2016 in 2017 koordinira ECDC. Glavni raziskovalni cilji so oceniti prevalenco vseh in posameznih vrst bolnišničnih okužb (BO); opisati mikroorganizme povzročitelje BO in za nekatere oceniti delež odpornih proti antibiotikom; opisati značilnosti bolnikov in njihovo izpostavljenost dejavnikom tveganja; opisati uporabo protimikrobnih zdravil in oceniti nekatere procesne in strukturne kazalnike.

Raziskavo bomo izvedli tako, da bomo zagotovili primerljivost najpomembnejših rezultatov s tistimi iz SNPRBO II, izvedeni v letu 2011. K prostovoljnemu sodelovanju bomo povabili vse slovenske bolnišnice za akutno oskrbo z namenom, da v presečno raziskavo vključimo vse bolnike, ki bodo na izbrani dan, predvidoma v oktobru ali novembru 2017, hospitalizirani v slovenskih bolnišnicah za akutno oskrbo.

Rezultate bomo uporabili za na dokazih temelječe preprečevanje in obvladovanje OPZ, zato moramo poznati njihovo pogostost in dejavnike tveganja ter spremljati njihove spremembe v času.

Faze projekta in njihova realizacija

Delo je bilo organizirano v štirih delovnih svežnjih.

DS 1: Priprava protokola in vključevanje bolnišnic za akutno oskrbo v SNPRBO III

(s cilji: 1.1. oblikovati Koordinacijsko skupino SNPRBO; 1.2. pripraviti obrazcev za zbiranje podatkov in šifrante; 1.3. pripraviti protokol za izvedbo raziskave; 1.4. oblikovati mrežo SNRPBO s koordinatorji zbiranja podatkov v bolnišnicah za akutno oskrbo).

Koordinacijska skupina SNRPBO

Na NIJZ smo oblikovali koordinacijsko skupino SNRPBO, ki jo je vodila odgovorna raziskovalka (vodja projekta). Skupina je bila sestavljena iz vseh raziskovalcev NIJZ in raziskovalcev iz UKC Ljubljana, ki so sodelovali v raziskovalnem projektu CRP 2016. Koordinacijska skupina SNRPBO je bila odgovorna za:

 • pripravo protokola SNRPBO III,
 • organizacijo sestankov koordinatorjev zbiranja podatkov v bolnišnicah, Mreže SNRPBO III,
 • organizacijo izobraževanja koordinatorjev zbiranja podatkov v bolnišnicah in skupin, ki bodo zbirale podatke v bolnišnicah,
 • organizacijo podpore koordinatorjem zbiranja podatkov v bolnišnicah v času zbiranja podatkov,
 • interpretacijo rezultatov analiz SNRPBO III,
 • objavo nacionalnih rezultatov SNRPBO III.

Obrazci za zbiranje podatkov in šifranti

Koordinacijska skupina SNRPBO III je pripravila vse obrazce, navodila in šifrante, ki smo jih uporabili za zbiranje podatkov v bolnišnicah za akutno oskrbo v SNRPBO III. Obrazce, navodila in šifrante, ki so bili uporabljeni v SNRPBO II, smo uskladili z najnovejšim protokolom ECDC. Zagotovili smo tudi primerljivost z obrazci, navodili in šifranti, uporabljenimi v SNRPBO II.

Koordinacijska skupina SNRPBO III je pripravila tudi protokol za izvedbo raziskave, ki bo usklajen z najnovejšim protokolom ECDC in tudi s protokolom SNRPBO II. To nam v je zagotovilo primerljivost zbranih podatkov s podatki zbranimi v drugih evropskih državah in tudi tistimi zbranimi v SNRPBO II.

K prostovoljnemu sodelovanju v SNRPBO III smo povabili vse bolnišnice za akutno oskrbo v Sloveniji. Direktorje smo zaprosili za imenovanje koordinatorja za zbiranje v SNRPBO III v njihovi bolnišnici. Pri NIJZ smo oblikovali Mrežo SNRPBO, ki je bila sestavljena iz članov koordinacijske skupine SNRPBO in koordinatorjev zbiranja podatkov v sodelujočih bolnišnicah z akutno oskrbo v SNRPBO III.

DS 2: Izobraževanje zbiralcev podatkov

(s cilji: 2.1. pripraviti program izobraževanja zbiralcev podatkov; 2.1. izvesti izobraževanje koordinatorjev za zbiranje podatkov v bolnišnicah; 2.3. izvesti izobraževanje skupin za zbiranje podatkov v bolnišnicah).

Koordinacijska skupina SNRPBO je pripravila program izobraževanja za vse bolnišnične koordinatorje zbiranja podatkov v SNRPBO III, ki je bil usklajen z najnovejšim protokolom ECDC in protokolom SNRPBO III.

DS 3: Zbiranje podatkov in priprava baze podatkov

(s cilji: 3.1. zbrati podatke v bolnišnicah za akutno oskrbo; 3.2. vzpostaviti nacionalno točko za pomoč; 3.3. izvesti kontrolo kakovosti in notranje skladnosti podatkov; 3.4. izvesti dvojni računalniški vnos podatkov; 3.5. pripraviti SNPRBO III bazo podatkov).

DS 4: Analize zbranih podatkov in objava rezultatov

(s cilji: 4.1. analizirati zbrane podatke v skladu z raziskovalnimi cilji; 4.2. pripraviti poročili za Ministrstvo za zdravje in ARRS; 4.3. pripraviti objave v vrstniško recenziranih revijah).

Dodana vrednost

S pripravo protokola SNRPBO III in njegovo izvedbo bomo prispevali k razvoju epidemiološkega spreminjanja BO v Sloveniji in Evropi. Prispevali bomo tudi k razvoju epidemiologije na področju javnega zdravja v Sloveniji, saj je raziskava bila izvedena v skladu z najvišjimi metodološkimi standardi za izvedbo nacionalnih presečnih raziskav OPZ oziroma BO v bolnišnicah za akutno oskrbo.

Izkušnje bomo lahko uporabili pri dodiplomskem in podiplomskem poučevanju epidemiologije, infekcijskih bolezni z epidemiologijo in javnega zdravja. Zbrani podatki bodo lahko tudi osnova za teme doktorskih disertacij v zvezi z epidemiološkim spreminjanjem, preprečevanjem in obvladovanjem BO v Sloveniji.

Rezultati raziskave bodo doprinesli k oblikovanju na dokazih temelječe javnozdravstvene politike in strategije na področju kakovosti v zdravstvu in preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb in smiselne rabe protimikrobnih zdravil v Sloveniji in tudi v EU. Tako bodo posredno prispevali tudi k izboljšanju zdravja kot ključnega elementa socialnega in gospodarskega napredka.

Dodana vrednost je vključitev raziskave v presečno raziskavo OPZ in uporabe protimikrobnih zdravil v evropskih bolnišnicah za akutno oskrbo, ki jo usklajuje ECDC.

S podatki zbranimi v SNRPBO III bomo lahko sodelovali s sorodnimi raziskovalnimi skupinami iz ECDC in drugih držav v mednarodnih projektih v zvezi s spremljanjem, preučevanjem in obvladovanjem OPZ v EU.

Rezultati in gradiva

Z izvedbo SNRPBO III smo:

 • ocenili prevalenco vseh posameznih vrst SNRPBO (glede značilnosti bolnikov, bolnišnic, vrste oddelkov) med bolniki hospitaliziranimi v slovenskih bolnišnicah za akutno oskrbo
 • opisali mikroorganizme povzročitelje BO in za nekatere ocenili delež odpornih proti antibiotikom
 • opisali značilnosti bolnikov in njihovo izpostavljenost dejavnikom tveganja
 • opisali uporabo protimikrobnih zdravil
 • ocenili nekatere procesne in strukturne kazalnike.

S primerjanjem rezultatov druge in tretje slovenske nacionalne presečne raziskave BO (SNRPBO II in SNRPBO III) smo opisali morebitne spremembe.

Trajanje projekta: 1. 10. 2016–30. 9. 2018

Nosilna organizacija: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Projektni partner: Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKC)

Financiranje: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) in Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (MZ)

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno