Epidemiologija sočasnih virusnih okužb v epidemiji covida-19 (V3-2036)

Epidemiologija sočasnih virusnih okužb v epidemiji covida-19 (V3-2036)

Ne spreglejte
Najnovejše

Naslov projekta: Epidemiologija sočasnih virusnih okužb v epidemiji covid-19 (V3-2036)

Povezava na projektno skupino SICRIS: https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18435

Opis projekta

Pandemija je spremenila način oskrbe bolnikov z namenom, da se zmanjša možnost prenosa novega koronavirusa znotraj zdravstvenih ustanov. Spremenjena organizacija delovanja zdravstva na primarni ravni in sama pandemija zahtevata prilagoditev in nadgraditev sistem spremljanja gripe in drugih akutnih okužb dihal s spremljanjem koronavirusne bolezni covid-19. Nadgradnja mora ohranjati usmerjenost in pozornost v prepoznavo sprememb v epidemioloških značilnostih sezonske gripe, odmika ali premika virusa influence in uvesti spremljanje covida-19.

V okviru aplikativnega ciljnega raziskovalnega projekta smo preučili trenutno delovanje opozorilne mreže na primarnem nivoju, možnosti za ohranitev mrežnega načina spremljanja in prilagodili zbiranje podatkov novemu načinu dela. Cilj je prilagojen mrežni sistem za spremljanje gripe/gripi podobne bolezni in akutnih okužb dihal, ki bo zagotavljal pravočasne, zanesljive in primerljive tedenske podatke. Svetovna zdravstvena organizacija je v dokumentu Preparing GISRS for the upcoming influenza seasons during the covida-19 pandemic – practical considerations opozorila na nujnost testiranja bolnikov z akutno respiratorno simptomatiko na oba javno-zdravstveno izjemno pomembna virusa.

Preučili smo sprejemljivost in izvedljivost novega pristopa s ciljem, da pripravimo smernice za spremljanje respiratornih okužb v Sloveniji. Integrirano mrežno spremljanje gripe in covida-19 je zagotavljalo enega od skupine kazalnikov za merjenje bremena obeh bolezni.

Namen naše raziskave je bili pridobiti podatke o sočasnih okužbah virusa influence A, B, respiratornega sincicijskega virusa, sezonskih koronavirusov, adenovirusov, enterovirusov, rinovirusov in SARS-CoV-2 v odrasli in otroški populaciji. Bolnike, pozitivne na SARS-CoV-2, smo testirali na zgoraj naštete viruse in ugotovili prevalenco sočasnih okužb. Ugotovitve raziskave bodo podlaga za izoblikovanje izboljšane informacije različnim deležnikom in učinkovito javno zdravstveno ukrepanje v pandemiji.

Faze projekta in njihova realizacija

Izvedba projekta poteka v sklopu štirih delovnih paketov (DS):

  • DS 1: Preučitev delovanja ambulant osnovnega zdravstvenega varstva, ki sodelujejo v mrežnem spremljanju gripe in akutnih okužb dihal v pandemiji covida-19,
  • DS 2: Zagotavljanje vzdržne mreže za spremljanje kroženja virusov influence in uvedba mrežnega spremljanja covida-19,
  • DS 3: Prevalenca sočasnih virusnih okužb bolnikov s covidom-19,
  • DS 4: Izdelava priporočil za spremljanje gripe, covida-19 in drugih akutnih okužb dihal v pandemiji v Sloveniji,

Dodana vrednost

Pojav nove virusne bolezni ni nepričakovan pojav, zahteva pa čim hitrejši uvid v parametre, ki učinkujejo na prenosljivost, kužnost, virulentnost virusa ob razumevanju dejavnikov tveganja neugodnega izida porajajoče bolezni. Končni cilj pridobljenega znanja je postavitev izhodišč za obvladovanje novonastale situacije, izboljšanje odziva s skrajševanjem časa prepoznave primera in optimizacijo obravnave.

Prvi pandemski val je v večini geografskih območij nastopil za vrhuncem sezone gripe, zato interakcija med obema virusoma ni preučena, posledice istočasnega kroženja pa niso znane. Spoznanja bodo osnova za spremljanje mrežnega spremljanja gripe in covida-19.

Z raziskavo sočasnih virusnih okužb v pandemiji SARS-CoV-2 smo sistematično preučili kohorto bolnikov/bolnic okuženih s SARS-CoV-2 in na sočasno okuženost z respiratornimi virusi, ki v običajnih zimskih sezonah kritično povečujejo obremenitev zdravstvenega sistema. Z epidemiološkega stališča je pomembno, da spoznamo dinamiko in medsebojno učinkovanje respiratornih virusov. Ugotovili smo, ali intenzivno širjenje enega od respiratornih virusov zavre širjenje drugega virusa, kot so opisali v francoski študiji, ko je intenzivno kroženje rinovirusov zavrlo intensifikacijo pandemije 2009 in jo odložilo v kasnejši jesenski čas. Pričakujemo, da bomo izboljšali vedenje o sočasnih okužbah SARS-CoV-2 z ostalimi najpogostejšimi respiratornimi virusi.

Čeprav ciljni razvojni ni zastavljen tako, da bo v neposredno gospodarsko korist slovenske družbe ali širše evropske skupnosti, pričakujemo, da bo prilagojeno mrežno spremljanje gripe/gripi podobnih okužb, covida-19 in akutnih okužb dihal s takojšnjim informiranjem gospodarskih subjektov o epidemiološki situaciji pravočasno opozorilo na potrebo po prilagajanju delovnih procesov in usmerjenost v zmanjševanje škode ob prerazporejanju zaposlenih na delo od doma oziroma nadomeščanje bolniških odsotnosti. Gospodarska koristnost projekta izhaja posredno iz splošne družbene koristnosti aktivnosti.

Ciljni raziskovalni projekt prepoznavamo kot izjemno pomembnega in koristnega. Spremljanje in pravilna interpretacija poteka sezone s tako velikim učinkom na družbo temelji na dolgoletnih izkušnjah sodelujočih in odprtosti za nove izboljšane metode pridobivanja podatkov za izoblikovanje pravočasne in pravilne informacije.

Rezultati in gradiva

V okviru aplikativnega ciljnega raziskovalnega projekta smo preučili delovanje opozorilne mreže na primarnem nivoju pred in po začetku pandemije, zmožnost za ohranitev mrežnega načina spremljanja in prilagoditev zbiranja podatkov in vzorcev kužnin dihal novemu načinu dela. Cilj projekta je bil prilagojen, odporen mrežni sistem za spremljanje gripe/gripi podobne bolezni in akutnih okužb dihal ter uvedbo spremljanja covida-19, ki v pandemskih in postpandemskih razmerja zagotavlja pravočasne, zanesljive in primerljive tedenske podatke o pojavljanju respiratornih okužb vključno s covid-19. Izvedli smo nadgradnjo oz. integracijo sistema spremljanja gripe/GPB in AOD s spremljanjem koronavirusne bolezni covid-19. Izsledke analize delovanja mreže za spremljanje kroženja virusov influence v prepandemskih sezonah in prvi sezoni, ki jo je zaznamovala pandemija koronavirusne bolezni 19 (sezona 2019/2020), smo uporabili za zagotavljanje vzdržne mreže v sezoni 2020/2021.

Preučili smo sprejemljivost in izvedljivost novega pristopa s ciljem, da bodo smernice, ki so bile izdelane v okviru projekta, uporabne za spremljanje respiratornih okužb v Sloveniji v postpandemskem obdobju. Integrirano mrežno spremljanje gripe in covida-19 je zagotavljalo enega od skupine kazalnikov za merjenje bremena obeh bolezni. Preliminarne rezultate smo objavili: Sočan M in Prosenc K. Integration of COVID-19 into the Sentinel Influenza and Other Acute Respiratory Infections Network. Science journal of public health. 2022, vol. 10, no. 5, str. 207-213.

Drug namen naše raziskave je bil, da pridobimo podatke o sočasnih virusnih okužbah s SARS-CoV-2 v kombinaciji z običajnimi respiratornimi virusi v odrasli in otroški populaciji. Ugotovili smo, da je potrebno nadaljnje poglobljenega preučevanja učinka sočasnih okužb z različnimi respiratornimi virusi v prihajajočih sezonah. Ugotovitve raziskave bodo podlaga izoblikovanje izboljšane informacije različnim deležnikom in učinkovito javno zdravstveno ukrepanje v pandemiji.

Trajanje projekta: 1. 10. 2020‒30. 9. 2022

Nosilna organizacija: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Projektna partnerja: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NZLOH) in Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (UL MF)

Financiranje: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) in Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (MZ)

 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno