ZaPiS

ZaPiS

Dvig zdravstvene pismenosti v Sloveniji

Ne spreglejte
Najnovejše
zapis_logo

Naslov projekta: Projekt Dvig zdravstvene pismenosti v Sloveniji (ZaPiS)

Opis projekta

Od oktobra 2019 poteka projekt Dvig zdravstvene pismenosti v Sloveniji (ZaPiS). Izvajata ga Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (MZ) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Namen projekta je dvig zdravstvene pismenosti prebivalcev Slovenije, s poudarkom na povezovanju vseh ključnih struktur, ki lahko prispevajo k boljšemu zdravju populacije. S predvidenimi aktivnostmi bomo lahko ustrezno naslavljali spremenjene zdravstvene potrebe ljudi in bolje izkoristili nove možnosti komuniciranja. Projekt bo prispeval k izpolnjevanju ciljev, zapisanih v strategiji Svetovne zdravstvene organizacije Zdravje 2020. Izhodišče projekta je, da imajo vsi ljudje pravico do razumljivih zdravstvenih informacij in zdravstvenih storitev, ki ohranjajo in izboljšujejo zdravje ter podpirajo kakovost življenja.

Zdravstvena pismenost je pomembna determinanta zdravja. Obsega znanje, motivacijo in kompetence posameznikov za dostopanje do zdravstvenih informacij, njihovo razumevanje, presojo in uporabo za vsakodnevne odločitve, povezane s krepitvijo zdravja, preprečevanjem bolezni in zdravstveno oskrbo. Zdravstvena pismenost je ključna za opolnomočenje in aktivno participacijo posameznikov pri skrbi za lastno zdravje.

Projektne aktivnosti bodo vključevale tako vidik zdravstvene pismenosti na ravni posameznika kot tudi organizacijsko zdravstveno pismenost. Pri slednji gre namreč za implementacijo strategij v zdravstvenih institucijah, ki pacientom olajšajo razumevanje zdravstvenih informacij, njihovo navigacijo po zdravstvenem sistemu, vključevanje v proces zdravstvene oskrbe in skrb za lastno zdravje.

Clji projekta:

  • analizirati zdravstveno pismenost odraslih prebivalcev Slovenije, in sicer z izvedbo naslednjih raziskav:
  • pregledati in analizirati obstoječe aktivnosti za dvig zdravstvene pismenosti v Sloveniji za 10 izbranih kroničnih bolezni/stanj;
  • razviti aktivnosti in orodja za dvig zdravstvene pismenosti in lažjo navigacijo pacientov po zdravstvenem sistemu, za deset izbranih kroničnih bolezni/stanj;
  • implementirati, pilotno testirati in evalvirati razvite aktivnosti in orodja za dvig zdravstvene pismenosti in lažjo navigacijo pacientov po zdravstvenem sistemu v izbranem pilotnem okolju;
  • pripraviti Nacionalno strategijo za spremljanje in dvig zdravstvene pismenosti;
  • vzpostaviti koordinativno telo pri Ministrstvu za zdravje za spremljanje aktivnosti na področju razvoja, implementacije, spremljanja ter evalvacije aktivnosti za dvig zdravstvene pismenosti v Sloveniji.

V okviru projekta se je Republika Slovenija vključila v mednarodno mrežo M-POHL (WHO Action Network on Measuring Population and Organizational Health Literacy), ki jo je za povezovanje na tem področju oblikovala Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Pod okriljem mreže M-POHL bo izvedena nacionalna raziskava o zdravstveni pismenosti v Sloveniji, ki je prva tovrstna raziskava, izvedena na reprezentativnem vzorcu odraslih prebivalcev Slovenije.

V projektne aktivnosti bodo vključene različne zdravstvene institucije, nevladne organizacije, strokovnjaki z različnih področij in predstavniki lokalnih skupnosti in vsi tisti, ki lahko na svojem področju dela prispevajo k dvigu zdravstvene pismenosti prebivalcev in skupnosti.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, in sicer v okviru 9. prednostne osi Spodbujanje socialne vključenosti, boj proti revščini in diskriminaciji vseh oblik, prednostne naložbe 9.1 Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti, specifičnega cilja 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Dodana vrednost

Sistematična obravnava koncepta zdravstvene pismenosti in raziskovanje na področju zdravstvene pismenosti v Sloveniji.

Pridobitev mednarodno primerljivih podatkov o zdravstveni pismenosti odraslih Slovencev ter pregled že obstoječih aktivnosti za dvig zdravstvene pismenosti v Sloveniji, kar predstavlja izhodišče za razvoj in implementacijo aktivnosti in orodij za dvig tako individualne kot organizacijske zdravstvene pismenosti.

Zmanjševanje neenakosti v zdravju z implementacijo ciljanih aktivnosti za dvig zdravstvene pismenosti.

Priprava nacionalne strategije za spremljanje in dvig zdravstvene pismenosti.

Pričakovani rezultati in gradiva

Sodelovali smo v Upravljavski skupini projekta ZaPiS na Ministrstvu za zdravje.

Analizirali smo podatke Nacionalne raziskave zdravstvene pismenosti v Sloveniji (HLS-SI19), ki smo jih pridobili na verjetnostnem vzorcu 3.348 oseb. Izdali smo raziskovalno poročilo Zdravstvena pismenost odraslih v Sloveniji. Rezultati Nacionalne raziskave zdravstvene pismenosti v Sloveniji HLS-SI19 so objavljeni na spletni strani NIJZ in spletni strani projekta https://zdravstvena-pismenost.si. Pripravili smo analize tudi na podvzorcih in rezultate raziskave predstavljali strokovni javnosti na različnih dogodkih (strokovnih srečanjih, konferencah). Tudi v letu 2022 smo sodelovali v mednarodni mreži M-POHL (WHO Action Network on Measuring Population and Organizational Health Literacy).

Izvedli smo Nacionalno raziskavo zdravstvene pismenosti Slovencev na področju duševnega zdravja ter pripravili analize podatkov in več prispevkov, ki bodo objavljeni v znanstveni monografiji Zdravstvena pismenost v Sloveniji.

Analizirali smo podatke presečne pregledne raziskave Digitalna zdravstvena pismenost študentov v Sloveniji v času pandemije covida-19 in jih objavili v raziskovalnem poročilu Digitalna zdravstvena pismenost študentov v Sloveniji v času pandemije covida-19, ki je objavljeno na spletni strani NIJZ in spletni strani projekta https://zdravstvena-pismenost.si. V letu 2022 smo realizirali drugo izvedbo te raziskave, rezultati obeh pa so predstavljeni v prispevku, ki smo ga pripravili za objavo v znanstveni monografiji Zdravstvena pismenost v Sloveniji.

Sodelovali smo pri izvedbi drugega dela kvalitativne raziskave Analiza aktivnosti za dvig zdravstvene pismenosti oseb s kronično boleznijo v Sloveniji, ki je bila v letu 2022 usmerjena v izvedbo in analizo polstrukturiranih intervjujev z osebami z izbranimi kroničnimi boleznimi (ishemična bolezen srca, srčno popuščanje, možganska kap, sladkorna bolezen tipa 2, kronična obstruktivna pljučna bolezen, bolečina v križu, depresija, rak dojke, rak prostate, paradontalna bolezen) ter z eksperti (zdravstvenimi delavci in sodelavci) na teh področjih. Na podlagi analize literature in izsledkov raziskave Analiza aktivnosti za dvig zdravstvene pismenosti oseb s kronično boleznijo v Sloveniji ter v sodelovanju s strokovnjaki iz kliničnih okolij in predstavniki pacientov smo pripravljali poti pacientov (z vidika navigacijske zdravstvene pismenosti) z naslednjimi kroničnimi boleznimi: ishemična bolezen).

Trajanje projekta: 1. 10. 2019–30. 6. 2023

Nosilna organizacija: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: 1.736.747,00 evrov (Ministrstvo za zdravje in NIJZ). Investicijo ZaPiS sofinancirata Republika Slovenija v višini 20 % vrednosti investicije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v višini 80 % vrednosti investicije. Projekt ZaPiS se izvaja v obeh regijah, kohezijska regija vzhodna Slovenija (KRVS) in kohezijska regija zahodna Slovenija (KRZS).

 

 

Več informacij: www.eu-skladi.si

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno