Podatkovne zbirke in raziskave

Raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC 2018)

Podatkovne zbirke in raziskave

Mednarodno raziskavo Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (angl. Health Behaviour in School-Aged Children, HBSC) smo v Sloveniji leta 2018 izvedli že petič. Vanjo je trenutno vključenih 44 držav. V raziskavi so bili zajeti le všolani mladostniki, ne pa tudi mladostniki, ki niso vključeni v šolanje (t. i. osipniki), zato je pri interpretaciji in posploševanju predstavljenih rezultatov potrebna previdnost. Raziskava raziskuje vedenja in navade mladostnikov, povezane z zdravjem, njihov življenjski slog ter nekatere demografske značilnosti.

Zadnje posodobljeno: 29.03.2019
Objavljeno: 29.03.2019

Mednarodno raziskavo Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (angl. Health Behaviour in School-Aged Children, HBSC) smo v Sloveniji leta 2018 izvedli že petič. Vanjo je trenutno vključenih 44 držav. V raziskavi so bili zajeti le všolani mladostniki, ne pa tudi mladostniki, ki niso vključeni v šolanje (t. i. osipniki), zato je pri interpretaciji in posploševanju predstavljenih rezultatov potrebna previdnost. Raziskava raziskuje vedenja in navade mladostnikov, povezane z zdravjem, njihov življenjski slog ter nekatere demografske značilnosti.

Raziskava temelji na kvantitativni metodi raziskovanja. Anketiranje smo izvedli s standardiziranim mednarodnim vprašalnikom na reprezentativnem vzorcu slovenskih všolanih 11-, 13-, 15- in 17-letnikov. Slednji so bili v raziskavo vključeni prvič. Pred pripravo končnega vprašalnika in izvedbo terenske faze raziskave smo v nekaj izbranih osnovnih in srednjih šolah izvedli še pilotno raziskavo, ki nam je poleg preverjanja razumevanja posameznih vprašanj služila tudi kot testno okolje za preverjanje delovanja spletne aplikacije v šolah. V letu 2018 je anketiranje že drugič potekalo s pomočjo spletne aplikacije, vse predhodne raziskave pa so bile izvedene s samoanketiranjem z vprašalnikom na papirju.

Enoto vzorčenja je predstavljal razred oziroma oddelek. S pomočjo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo zbrali podatke o vpisu v šolskem letu 2017/2018, ki so predstavljali vzorčni okvir raziskave in osnovo za oblikovanje reprezentativnega vzorca, pri čemer smo uporabili dvostopenjsko stratificirano vzorčenje. Na prvi stopnji smo najprej vzorčili osnovne in srednje šole, na drugi stopnji pa srednje šole še glede na program, ki ga izvajajo (gimnazija, srednje tehniško ali drugo strokovno izobraževanje, srednje in nižje poklicno izobraževanje). Zaradi relativno nizke pojavnosti nekaterih vedenj med mladostniki smo z namenom zagotovitve čim bolj natančnih ocen, posamezne podpopulacije 11-, 13-, 15- in 17-letnikov nekoliko nadvzorčili. Končna skupna stopnja sodelovanja v raziskavi (glede na število v vzorec izbranih oddelkov/razredov) je bila 91 %.

Tabela 1: Končna struktura baze glede na razred in spol (HBSC, 2018)

Mednarodni vprašalnik obsega niz obveznih vprašanj o demografskih, vedenjskih in psihosocialnih vidikih zdravja. Poleg teh lahko sodelujoče države dodajo še določeno število opcijskih vprašanj, s pomočjo katerih lahko natančneje opazujemo posamezna vsebinska področja.

Obvezna vprašanja obsegajo naslednja vsebinska področja: demografijo, prehranske navade, vprašanja o hujšanju in telesni samopodobi, telesni dejavnosti, sedečih vedenjih, tveganih vedenjih, spolnem zdravju, poškodbah in nasilju, družini, vrstnikih, šoli, zdravju in počutju ter družbenih neenakostih. V primerjavi z zadnjo raziskavo, izvedeno leta 2014, so bila v letu 2018 nekatera vprašanja izločena, nekatera nekoliko spremenjena, druga pa so bila v letu 2018 mladostnikom postavljena prvič npr. o »online« komuniciranju, socialnih omrežjih itd.

V Sloveniji smo v raziskavi, izvedeni v letu 2018, kot dodatna vsebinska področja iz opcijskih nizov mednarodnih vprašanj vključili še nekatera dodatna vprašanja npr. o igranju igric, duševnem zdravju – vprašalnik prednosti in slabosti (angl. SDQ – Strengths and difficulties Questionnaire).


 

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno