MoST

MoST

Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih - Nudenje strokovne podpore pri izvajanju projektnih aktivnosti Nadgradnje in razvoja preventivnih programov v 25 zdravstvenih domovih

Ne spreglejte
Najnovejše

Polni naslov projekta: Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih – MoST

Skrajšan naslov projekta: MoST

Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih – nudenje strokovne podpore pri izvajanju projektnih aktivnosti nadgradnje in razvoja preventivnih programov v 25 zdravstvenih domovih

V prihodnjih dveh letih bodo v 25 zdravstvenih domovih, ki so bili uspešni na javnem razpisu za izbor operacij, izvajali projekt Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih.

Opis projekta

Glavni namen vzporednega projekta MoST je zagotoviti usklajeno in uspešno izvajanje operacij v vseh vključenih okoljih.

V okviru tega projekta bosta Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (MZ) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) priskrbela strokovno podporo in usmerjanje pri izvajanju projektnih aktivnosti Nadgradnje in razvoja preventivnih programov ter vsebinsko spremljanje. NIJZ je odgovoren za kontinuirano organizacijsko-vsebinsko usmerjanje in izvedbo dodatnih strokovnih usposabljanj za strokovnjake iz sodelujočih zdravstvenih domov, z NIJZ in MZ, kakor tudi za predstavnike lokalnih skupnosti.

Projekt prinaša uvedbo skupnostnega pristopa, ki predstavlja učinkovit model za doseganje javnozdravstvenih ciljev kot so boljše zdravje in kakovost življenja ter zmanjševanje neenakosti v zdravju celotne populacije. V vsebini in metodah oba projekta temeljita na osnovi doseženi rezultatov predhodnih pilotnih testiranjih.

Ključni korak za dosego omenjenih ciljev je vzpostavitev integriranih Centrov za krepitev zdravja (CKZ) kot samostojnih enot v 25 zdravstvenih domovih. CKZ so namreč ključne enote zdravstvenega varstva za izvajanje preventivnih aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri vseh populacijskih skupinah znotraj lokalnih skupnosti. Ekipa projekta MoST bo tekom projekta vključene CKZ podpirala in jim svetovala skozi celoten postopek oblikovanja njihovega programa – od ustanovitve centra do izvedbe in evalvacije aktivnosti.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, in sicer v okviru 9. prednostne osi Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine. Projekt sofinancira Evropski strukturni in investicijski sklad (80 %) in nacionalni sofinancerji (20 %).

Dodana vrednost

Z vlaganjem v primarno zdravstveno varstvo in v razvoj javnozdravstvenih pristopov v lokalnih skupnostih projekt prispeva h krepitvi kapacitet in zmanjševanju neenakosti. Z razvojem skupnostnega pristopa opolnomočimo lokalne skupnosti k večji skrbi za zdravje prebivalcev.

Rezultati in gradiva

Projekt MoST se je zaključil 31. 12. 2020. Pri projektu smo realizirali vse projektne cilje in dosegli kazalnike učinka. Usposobili smo 75 ekip v zdravstvenih domovih za izvajanje nadgradenj preventivnih programov za nosečnice, otročnice in novorojenčke, za otroke in mladostnike, za odrasle. Usposobili smo regijske ekipe na vseh območnih enotah NIJZ. Izvedli smo 125 usmerjevalnih srečanj v podporo zdravstvenim domovom pri implementaciji projekta. Izvedli smo 25 analiz ranljivosti in neenakosti v zdravju v vseh projektnih lokalnih okoljih.

Glavni dosežki projekta so (1) uspešna integracija programov preventive in krepitve zdravja v centrih za krepitev zdravja in vzpostavitev multidisciplnarnih timov, (2) uspešna implementacija nadgrajenih obravnav v nosečnosti in obporodnem obdobju, (3) uspešna implementacija nadgrajenih obravnav otrok in mladostnikov – družinska obravnava za zdrav življenjski slog in projektno učenje mladih odraslih, (4) uspešna implementacija posodobljenih obravnav otročnic, novorojenčkov in dojenčkov, ranljivih odraslih ter neodzivnikov v patronažnem varstvu, (5) raziskava o ranljivosti in neenakosti, (6) vzpostavitev medkulturne mediacije v devetih projektnih okoljih in (7) vzpostavitev skupnostnega pristopa k zdravju v vseh projektnih okoljih. Evalvacijo projektnih dosežkov smo predstavili na zaključni konferenci projekta 9. 12. 2020.

Vidnost nadgrajenih preventivnih obravnav tudi v obdobju po zaključku projekta zagotavljata spletni strani ZDAJ.net in SkupajZaZdravje.si.

Trajanje projekta: 1. 9. 2017–31. 8. 2020

Nosilna organizacija: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (MZ)

Projektni partner: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Financiranje: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (MZ)

www.eu-skladi.si

Za dobro javno zdravje
Koronavirus

Spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (covid-19)

Podrobno
Preprečevanje poškodb

Nasveti za varno in veselo noč čarovnic

Podrobno
Nalezljive bolezni

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

Podrobno